Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Lantmäteri och fastighetsjuridiska frågor

Hela Botkyrka kommun är indelat i fastigheter. En fastighet är i lantmäterisammanhang inte en byggnad utan ett avgränsat geografiskt område som består av mark och ibland av vatten. En fastighet som är bestämd även i höjdled kallas 3D-fastighet. Det finns cirka 14 000 fastigheter i Botkyrka kommun.

Ansvarsfördelning

Det är det statliga Lantmäteriet som ansvarar och beslutar i frågor som innebär förändringar i fastigheters gränser eller rättigheter. Enligt avtal utför Botkyrka kommun det praktiska arbetet med mätning och utsättning av gränsmarkeringar i samband med lantmäteriförrättningar.

Telefonnumret till Lantmäteriets kundcenter är 0771-63 63 63. Öppet vardagar klockan 9-16.

Vill du kontakta kommunen så är telefonnumret till medborgarcenter 08-530 610 00. Du kan också skicka e-post till karta@botkyrka.se

Vanliga frågor och svar på fastighetsrelaterade frågor


Vem äger fastigheten XX?

Har du frågor kring en viss fastighet? Eller vill du ha ett utdrag ur fastighetsregistret? Då ska du vända dig till Lantmäteriet. Mer information finns på deras hemsida: Lantmäteriet/Fastighetsinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är ett servitut?

Ett servitut är en rätt för ägaren av en fastighet att använda en annan fastighet på ett visst sätt. Servitutet är knutet till fastighetens behov och inte till fastighetsägaren. Servitut bildas oftast för sådant som behövs för att fastigheten ska fungera men inte kan lösas på den egna tomten. Det kan till exempel gälla rätt till att använda en väg, avlopp, vattenledningar, parkering och så vidare. Den fastighet som har rätt att använda den andra fastigheten kallas för härskande och den som belastas kallas tjänande. Servitut gäller normalt utan begränsning i tiden.

Om du har frågor rörande servitut eller vill läsa mer om dessa är det Lantmäteriet du ska vända dig till: Lantmäteriet/Servitutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är en gemensamhetsanläggning?

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter, exempelvis en väg, parkering eller enskilda vatten- och avloppsledningar. En gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteriförrättning. Där bestäms det hur anläggningen ska utformas och skötas, men också hur kostnader ska fördelas mellan de deltagande fastigheterna. Skötsel av gemensamhetsanläggningen sköts ofta av en samfällighetsförening.

Om du har frågor rörande gemensamhetsanläggningar eller vill läsa mer om dessa är det Lantmäteriet du ska vända dig till: Lantmäteriet/Gemensamhetsanläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När måste jag anmäla till kommunen att jag säljer en fastighet?

Det är Lantmäteriet som sköter fastighetsregistret, du behöver inte anmäla en försäljning av en fastighet till kommunen.

Vad är en fastighet?

En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. På en fastighet kan det finnas byggnader och fastigheten kan utgöras av till exempel skog eller vatten. All mark i landet är indelad i fastigheter och varje fastighet har en beteckning som är unik inom kommunen. Ett exempel är Tumba 1:1.

Vad är en tomt?

En tomt är ett markområde som är bebyggt eller avses att bebyggas. En tomt kan vara en egen fastighet eller del av en fastighet. En skogs- och jordbruksfastighet räknas inte som tomt men kan delvis bestå av tomtmark.

Hur får jag en karta över min fastighet?

Du kan gratis hämta en egen karta över din tomt/fastighet i vår webbkarta. En länk finns längre ner på sidan under "Relaterade länkar". Kommunen producerar även en mängd andra kartprodukter, exempelvis: baskartan, grundkartan och nybyggnadskartan.

Får jag stycka av min fastighet?

För de flesta fastigheter finns det en detaljplan som talar om hur stor fastigheten får vara och ifall fastigheten får styckas av eller inte. Kommunens planenhet och bygglovenhet kan svara på sådana frågor.

Ansökan om avstyckning lämnas till Lantmäteriet. De tittar bland annat på detaljplanen och på fastighetsbildningslagens regler när en avstyckning ska göras.

Vad är min fastighet värd?

Kommunen är med och värderar och skriver avtal när det rör sig om mark som kommunen äger. Kommunen kan dock tyvärr inte hjälpa privatpersoner med dessa frågor.

Medborgarkontoren har en tjänst som heter "Juristjouren", där kan du få en första vägledning. Kontakta ditt medborgarkontor i Alby, Fittja, Hallunda, Tullinge eller Tumba eller ring medborgarcenter på telefonnummer 08-530 610 00. Du kan också själv söka på internet efter företag som värderar fastigheter.

Var går min fastighetsgräns?

På kommunens webbkarta kan du titta på fastighetsgränser som finns i de befintliga kartorna. Följ länken ”Tomtkarta” under "Relaterade länkar" längre ner på sidan.

Om du vill ha din fastighetsgräns lagligen bestämd ska du kontakta Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Åtgärden kallas för "fastighetsbestämning".

Du kan också begära en enklare åtgärd som kallas för "gränsutvisning". En gränsutvisning är inte rättsligt bindande på samma sätt som en fastighetsbestämning.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2019
Bo & bygga