Stäng meddelande

Fastighetsgränser

All mark är indelad i fastigheter. Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter.

​Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, betongplintar eller liknande men även en stenmur eller råsten kan utgöra en gräns. Ofta är fastighetsgränsens hörn (brytpunkter) markerade med till exempel rör, men de kan med tiden försvinna och oklarheter kan uppstå. Om du behöver hjälp med att ta reda på var en fastighetsgräns går, finns det några olika sätt att göra det på:

• Ett gränsmärke som försvunnit kan i vissa fall markeras på nytt genom åtgärden särskild gränsutmärkning, där bland annat berörd fastighetsägare kallas till platsen. Särskild gränsutvisning görs av Lantmäteriet genom en lantmäteriförrättning.

• Bestämning av oklara gränser görs genom fastighetsbestämning, som är en lantmäteriförrättning. Lantmäteriet utreder och beslutar då var gränsen går och markerar den. Beslutet blir juridiskt bindande, det vill säga gäller för alla berörda fastighetsägare i framtiden.

• Vid en gränsutvisning markeras gränsen med markering till exempel träkäpp eller sprayfärg. En gränsutvisning kan bestå av utstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar men också lokalisering av överväxta eller delvis raserade gränsmärken. Några nya gränsmarkeringar sätts inte ut vid en gränsutvisning. En förutsättning för gränsutvisning är att gränserna är fastställda och beräknade. En gränsutvisning får inte rättskraft, det vill säga den är inte juridiskt bindande. Gränsutvisning utför av kommunen, följ länken under "Läs mer" för beställning.

På kommunens webbkarta kan du titta på fastighetsgränser som finns i de befintliga kartorna.

Klicka på "Visa hela kartan" för att söka på din fastighet.

Karta

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2017
Bo & bygga