Stäng meddelande

Rättigheter

Servitut

Servitut är en rätt för ägaren av en fastighet att använda en annan fastighet på ett visst sätt. Servitutet är knutet till fastighetens behov och inte till fastighetsägaren. Servitut bildas oftast för sådant som behövs för att fastigheten ska fungera men inte kan lösas på den egna tomten. Det kan gälla tex rätt till väg, avlopp, vattenledning, parkering och så vidare. Den fastighet som har rätt att använda den andra fastigheten kallas för härskande och den som belastas kallas tjänande. Servitut gäller normalt utan begränsning i tiden

Det finns två olika sorters servitut, officialservitut och avtalsservitut. Ett officialservitut bildas genom ett myndighetsbeslut, vanligtvis av Lantmäteriet. Officialservituten bildas oftast i samband med en lantmäteriförrättning, exempelvis då fastigheten bildas. Officialservitutet redovisas i fastighetsregistret.

Ett avtalsservitut kan man som fastighetsägare själv komma överens om. Avtalet måste innehålla vissa särskilda moment för att vara giltigt som servitut enligt Jordabalkens 14:e kapitel. För att vara säker på att avtalet ska gälla mot en eventuellt ny ägare till fastigheten kan avtalsservitutet skrivas in i fastighetsregistret.

Har du frågor om officialservitut eller inskrivning av avtalsservitut ska du vända dig till Lantmäteriet.

Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter, exempelvis en väg, parkering eller enskilda vatten- och avloppsledningar. Gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteriförrättning. Där bestäms det hur anläggningen ska utformas och skötas, men också hur kostnader ska fördelas mellan de deltagande fastigheterna. Skötsel av gemensamhetsanläggningen sköts ofta av en samfällighetsförening.

Har du frågor om gemensamhetsanläggning eller samfällighetsförening ska du vända dig till Lantmäteriet.

Ledningsrätt

En ledningsrätt är en rättighet för allmänna ledningar (som el, tele, vatten eller dylikt). Normalt omfattar ledningsrätten en rättighet att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya ledningen över den belastade fastigheten. Ledningsrätt bildas genom en förrättning hos lantmäteriet.

Har du frågor om gemensamhetsanläggning eller samfällighetsförening ska du vända dig till Lantmäteriet.

Botkyrka kommun svarar på frågor om ledningsrätt som kommunen har för sina vatten- och avloppsledningar.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Bo & bygga