Störningsinformation:
Störningar i e-tjänsten för bygglov 30 januari
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Freja 6

En ny detaljplan har tagits fram för Anemonens förskola i Norsborg.

Här ligger Freja 6


Förslaget

Förskolan Anemonen planeras att rivas och en planändring möjliggör en ny förskola i två våningar. I den nya detaljplanen har även förskoletomten förstorats. För att få tillräckligt med friyta (lekyta) kommer cirka 1 800 kvm av Anemonparken bli en del av Anemonens förskolegård. I den nya detaljplanen föreslås också bättre lösningar för angöring och parkering än de som finns idag.

Nuvarande förskola har plats för 150 barn och den nya förskolan ska ha plats för 180 barn. Planområdet ligger i Norsborg, cirka 300 meter nordväst om Norsborgs centrum.

Bakgrund
Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av ett flertal förskolor i Botkyrka som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Från den 29 maj till den 21 juni 2017 hölls samråd för förslaget och mellan den 14 februari och den 7 mars 2018 granskades förslaget.

Vad händer nu?

Den 12 juni 2018 antogs planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen vann laga kraft den 12 juli 2018.

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande.pdf 259.7 kB 2018-06-21 08.07
Planbeskrivning.pdf 337.8 kB 2018-06-21 08.07
Plankarta.pdf 340.3 kB 2018-06-21 08.07
Reviderad dagvattenutredning.pdf 2.1 MB 2018-06-21 08.07
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2018
Bo & bygga