Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Dialog Tullinge - utveckling av centrala Tullinge

Flygfoto av Tullinge centrum

Snedbild över centrala Tullinge tagen 2012

Botkyrka kommun satsar på att utveckla centrala Tullinge tillsammans med dig som bor, äger fastighet eller driver en verksamhet i Tullinge.

Bakgrund

Tullinge är den del av Botkyrka som under de senaste årtiondena haft den starkaste utvecklingen med mer bebyggelse och befolkningsökning. Att det byggts mycket har samtidigt fått många medborgare att känna tveksamhet till omvandling och utvecklingstakt. Regionens snabba befolkningsökning i kombination med nya infrastruktursatsningar som Södertörnsleden, Citybanan, Förbifart Tullinge och Förbifart Stockholm – kommer tillsammans med utvecklingen av Flemingsberg med forskning, universitet och kvalificerat näringsliv – att göra Tullinge ännu mer eftertraktat. Vi behöver utveckla och säkra Tullinges förutsättningar genom att på vissa platser säga ja till fler bostäder och arbetsplatser och i andra delar hålla tillbaka förändringstrycket för att slå vakt om stadsdelens identitet och kvaliteter. Översiktsplanen anger denna inriktning för Tullinge:

  • Tullinges centralare delar ska utvecklas till en tätare stadsbyggd som komplettera den befintliga bebyggelsen. Avsikten är att möjliggöra det ska komma till nya bostäder, arbetsplatser som skapar underlag för en utökad service.
  • Länsvägen 226 planeras för en ny dragning längre söderut – Förbifart Tullinge. Därmed kommer trafiken genom centrala Tullinge att minska kraftigt. Åtgärden möjliggör att Huddingevägen kan ges en karaktär av stadsgata med intilliggande byggnader i nära anslutning till pendeltåg och centrum
  • Centrala Tullinge utvecklas till en attraktiv, tät stadsbygd med väl utformade offentliga platser och bebyggelse. Det centrala läget nära pendeltågsstationen bör användas för en tätare bebyggelse med en blandning av bostäder, handel och service
  • På kort sikt bör det finnas plats för infartsparkeringar i området. På längre sikt väger bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära lägen tungt. Tullinge behöver både förbättrad lokal kollektivtrafik, bättre förutsättningar för cykeltrafik och effektivare parkeringslösningar som till exempel parkeringshus.
Fakta

I maj 2005 antog kommunfullmäktige detaljplaneprogram för centrala Tullinge. Kan laddas ner under relaterade länkar.

I maj 2010 antog kommunfullmäktige utvecklingsprogrammet för Tullinge.

I februari 2017 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att aktualisera detaljplaneprogrammet från år 2005. Programmet blev färdigt 2019.

Om dialogen

Torsdag den 19 oktober 2017 bjöds alla intresserade in till en återkoppling om resultatet av dialogen. Här hittar du information om om återkopplingstillfället.

Dialogarbetet inleddes med en idévecka i slutet av maj 2017. Då genomfördes en första dialog med fördjupade, kreativa workshops. Här kan du läsa mer om resultaten från dialogvecka 1.

Utifrån resultatet från den första idéveckan arbetades tre idéskisser fram. Dessa kunde man tycka till om i nya workshops under idévecka 2 i september.
Här kan du läsa mer om resultaten från dialogvecka 2.

En dialoglokal i Tullinge har varit öppen under dialogveckorna där det funnits möjlighet att bygga i en stor modell, prata med representanter från kommunen och fastighetsägarna samt tycka till om Tullinges utveckling.

Om dialogarbetet

Målet med dialogarbetet var att visa vilka värden som ska värnas i ett levande lokalsamhälle som planeras att växa med minst 800 nya bostäder med tillhörande handel och service i en blandad stadsbyggd. 

Under vecka 22 i slutet av maj/början av juni genomfördes en första koncentrerad kreativ dialog med fördjupade workshops. Efter sommaren, under vecka 36, hölls en andra dialog. Arbetet dokumenterades i bildprotokoll och blev tillsammans med resultat från övriga aktiviteter under dialogen underlag för det aktualiserade detaljplaneprogram som belv klart under 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2020
Bo & bygga