Stäng meddelande

Solskensvägen

I december 2018 kunde hyresgästerna flytta in i de nya ungdomsbostäderna på Solskensvägen. Det är Wästbygg AB som har byggt de två bostadshusen.

I samband med detta förbättrar kommunen utformningen av en del av Solskensvägen. Dessutom anläggs en naturstig som knyter ihop Solskensvägen med naturområdet. De sista markarbetena utförs våren 2019.

Planområdet


Bakgrund

Under 2014 bjöd kommunen in byggherrar till en markanvisning för ungdomsbostäder vid Solskensvägen. Det vinnande förslaget utgick från en förtätning som bevarar naturvärdena och knyter an till de varierande byggnadstopologier som finns i området. Den övergripande idén är ett aktivt, samlat gårdsrum som ramas in av två långsmala huskroppar. Totalt omfattade tävlingsförslaget cirka 140 ungdomsbostäder från ettor på cirka 25 kvm till tre rum och kök på cirka 45 kvm.

Samråd för förslaget hölls 15 december 2015 till 20 januari 2016. Efter samrådet har mindre revideringar och förtydliganden av planhandlingarna gjorts gällande naturmiljö, dagvatten och buller. Granskning för förslaget genomfördes från den 18 april till den 9 maj 2016. Efter granskningen genomfördes mindre revideringar i planhandlingarna. Dessa gällde förtydligande av egenskapslinje på plankartan och förtydligande gällande fastighetsbildning i planbeskrivningen.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i september, och vann lagakraft i oktober 2016.

Första spadtaget

Fredagen den 28 april 2017 togs ett första spadtag för 155 nya hyresrätter på Solskensvägen i Tullinge, öronmärkta för ungdomar. Bostäderna ska vara klara för inflyttning under hösten 2018.

Spadtaget togs av Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun tillsammans med Pero Popovski på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB som utvecklat projektet samt Lennart Karlsson, vd på HEBA Fastighets AB som kommer att äga och förvalta lägenheterna efter färdigställandet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2019
Bo & bygga