Stäng meddelande

Ombyggnation av Allégården

Allégården, november 2019. Foto: in3prenör.

Allégården, november 2019. Foto: in3prenör.

Ombyggnationen av Allégården påbörjades i februari 2018 och i november 2019 blev 60 moderna lägenheter klara. Nu återstår markarbeten och finplanering.

Lägenheterna uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på omsorgsboende med bland annat större hygienrum och tilräckligt stora utrymmen för att personalen ska kunna arbeta på ett säkert sätt.

Entreprenör är In3prenör.


På gång i projektet

Arbetet med ombyggnationen blev klart i november 2019 och slutbesiktningen blev då godkänd. De arbeten som nu kvarstår är vissa markarbeten och finplanering.

Projektet Allégården

Beslut om ombyggnation av Allégården fattades av vård- och omsorgsnämnden 9 juni 2015.

Flytt till Salem och Fittja

Januari 2016 flyttade majoriteten av Allégårdens äldre och personal till Söderby Parks vård- och omsorgsboende i Salem. Inför byggstarten 2018 flyttade de boende som fanns kvar på Allégården till Strandängsgården i Fittja.

Rivning sommaren 2016

Under sommaren 2016 genomfördes invändig rivning. 2016 gjordes en första upphandling av en entreprenör. På grund av rådande byggkonjunktur kom det inte in anbud som motsvarade beslutad budget och därför gjordes upphandlingen om.

I januari 2017 skrev Botkyrka kommun kontrakt om byggnationen. Senare under våren 2017 visade sig projektet vara mer komplicerat än vad både kommunen och entreprenören kunde förutse. Bland annat handlade det om markförutsättningarna och om husets stomme skulle tåla den planerade påbyggnaden. Botkyrka kommun valde att avbryta kontaktet med entreprenören i juni 2017 och därefter göra en omstart i projektet.

Ny byggentreprenör utsedd

Efter att underlagen i upphandlingen har arbetats om, genomfördes upphandlingen under senhösten 2017 och beslut om tilldelning till byggbolaget In3prenör, fattades vid tekniska nämndens extra sammanträde den 24 januari 2018.

2018-2019

Under renoveringsarbetet på Allégården fik tekniska förvaltningen information om att fasaderna var i sämre skick än vad som var förväntat och projektet blev därför något försenat. Under sommaren 2018 rev vi tak och fasader samt sanerade miljöskadliga ämnen så som PCB och asbest.

Under våren 2019 fortsatte vi arbetet med bland annat ny fasad, taket, förstärkningar samt det invändiga arbetet. Arbetet blev i stort sätt klart i november 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2019
Bo & bygga