Stäng meddelande

Solskensvägen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 150 nya ungdomsbostäder vid Solskensvägen.

Förslaget

Detaljplanens möjliggör uppförande av cirka 150 ungdomsbostäder i två bostadshus vid Solskensvägen. Föreslagen bebyggelse skall medverka till att skapa en varierad stadsdel i samklang med den omgivande naturen.

Planområdet ligger vid Solskensvägen i Tullingeberg endast sex hundra meter från Tullinge centrum och pendeltågsstationen samt inom cykelavstånd (3 km) till Södertörns högskola i Flemingsberg.

Planområdet

Bakgrund

Under 2014 bjöd kommunen in byggherrar till en markanvisning för ungdomsbostäder vid Solskensvägen. Det vinnande förslaget utgick från en förtätning som bevarar naturvärdena och knyter an till de varierande byggnadstopologier som finns i området. Den övergripande idén är ett aktivt, samlat gårdsrum som ramas in av två långsmala huskroppar. Totalt omfattade tävlingsförslaget cirka 140 ungdomsbostäder från ettor på cirka 25 kvm till tre rum och kök på cirka 45 kvm.

Samråd för förslaget hölls 15 december 2015 till 20 januari 2016. Efter samrådet har mindre revideringar och förtydliganden av planhandlingarna gjorts gällande naturmiljö, dagvatten och buller. Granskning för förslaget genomfördes från den 18 april till den 9 maj 2016. Efter granskningen genomfördes mindre revideringar i planhandlingarna. Dessa gällde förtydligande av egenskapslinje på plankartan och förtydligande gällande fastighetsbildning i planbeskrivningen.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i september, och vann lagakraft i oktober 2016.

Första spadtaget

Fredagen den 28 april 2017 togs ett första spadtag för 155 nya hyresrätter på Solskensvägen i Tullinge, öronmärkta för ungdomar. Bostäderna ska vara klara för inflyttning under hösten 2018.

Spadtaget togs av Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun tillsammans med Pero Popovski på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB som utvecklat projektet samt Lennart Karlsson, vd på HEBA Fastighets AB som kommer att äga och förvalta lägenheterna efter färdigställandet.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2018
Bo & bygga