Störningsinformation:
Kokningsrekommendation av dricksvatten för boende i Tullingeberg
Dölj meddelande

Sandstugan

Projektets syfte är att göra det möjligt för nya bostäder, förskola, äldreboende samt gruppboende runt Uttrans sjukhus. I mitten av oktober 2015 kommer utbyggnaden av gator, park och vatten- och avloppsledningar att starta.

Plan: Genomförande

Här ligger planområdet

Vad händer nu

En ny detaljplan för Sandstugan vann laga kraft den 3 november 2014. Planen möjliggör cirka 500 nya bostäder i flerbostadshus och småhus, ett äldreboende samt en ny förskola.

Ytterligare en detaljplan Sandstugan 2, vann laga kraft i augusti 2017. Detaljplanen tillåter en utökning av byggrätterna till totalt ca 800 bostäder i hela området, på en del av fastigheterna. Bland annat planeras två nya flerbostadshus norr om sjukhuset med lokaler i bottenvåningen.

Markägare är Liljestrand Fastigheter AB och Botkyrka kommun.
Kommunen har byggt ut allmänna anläggningar i området. Det som kvarstår är asfaltering av Sandstuguvägen, en lekpark som planeras byggas 2018, samt gångvägar utmed östra-och västra slingan som kommer att ske efter det att utbyggnaden av hus är klar.

Ett nytt äldreboende och 6 nya punkthus, ombyggnation av befintligt sjukhus, samt några småhus är klara och där har inflyttning skett.

I oktober 2015 kommer utbyggnaden av allmänna anläggningar, gator och va-ledningar att starta. Kommunen har anlitat Styrhytten AB för markentreprenaden. Utbyggnaden kommer att hålla på i cirka ett år.

Utbyggnaden av ett äldreboende och de första punkthusen har påbörjats.

Mer information om kommande bostäder från Liljestrand Fastigheter AB hittar du via länken längst ner på sidan.

Kommunen har tecknat avtal om markförsäljning och bostadsbebyggelse med Byggnadsfirman Viktor Hanson AB som kommer att bygga cirka 60 småhus i detaljplanens västra del. Mer information hittar du via länken längst ner på sidan.

Kommunen har sålt 18 småhustomter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2018
Bo & bygga