Sandstugan

Projektets syfte är att göra det möjligt för nya bostäder, förskola, äldreboende samt gruppboende runt Uttrans sjukhus. I mitten av oktober 2015 kommer utbyggnaden av gator, park och vatten- och avloppsledningar att starta.

Plan: Genomförande

Här ligger planområdet

Vad händer nu

En ny detaljplan för Sandstugan vann laga kraft den 3 november 2014. Planen möjliggör cirka 500 nya bostäder i flerbostadshus och småhus, ett äldreboende samt en ny förskola.

Markägare är Liljestrand Fastigheter AB och Botkyrka kommun. I oktober 2015 kommer utbyggnaden av allmänna anläggningar, gator och va-ledningar att starta. Kommunen har anlitat Styrhytten AB för markentreprenaden. Utbyggnaden kommer att hålla på i cirka ett år.

Utbyggnaden av ett äldreboende och de första punkthusen har påbörjats. Mer information om kommande bostäder hittar du under länken till Liljestrand Fastigheter AB till höger.

Kommunen har tecknat avtal om markförsäljning och bostadsbebyggelse med Byggnadsfirman Viktor Hanson AB som kommer att bygga cirka 50 småhus i detaljplanens västra del. Kommunen kommer även att sälja 18 småhustomter till privatpersoner. Försäljningen beräknas starta under 2017.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2017
Bo & bygga