Vårsta Centrum

Syftet med planen är att utveckla centrumet och ge det ett ökat utbud, samt nya bostäder. En utveckling av centrumet kan stärka centrumets identitet och bli en väl fungerande mötesplats för Vårstaborna.

Plan: Genomförande

Förslaget

Detaljplanen innebär att Vårsta centrum kan kompletteras med ett högre bostadshus med en varierande höjd på 11 till 12 våningar och med 40 till 53 lägenheter. De två nedersta våningsplanen kan nyttjas till centrumändamål eller till vårdinrättning. För att få plats med parkeringar och uteplatser för de boende tas en allmän gångväg och en grönyta i anspråk. Ytan är direkt väster om centrumet.

Illustrationen visar hur Vårsta centrum kan upplevas från parkeringsplatsen när detaljplanen är genomförd.

Illustrationen visar hur Vårsta centrum kan upplevas från parkeringsplatsen när detaljplanen är genomförd.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft den 7 januari 2016. Nu är fastigheten bildad och ansökan om bygglov har lämnats in till kommunen. Byggstart beräknas till första kvartalet 2017.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2018
Bo & bygga