Avlopp och dagvatten

Vattnet som rinner på våra gator och vattnet som vi häller ut i våra handfat och toaletter kallas avloppsvatten. Man brukar tala om dagvatten och spillvatten. Båda typerna av avloppsvatten tas om hand men på olika sätt.

Dagvatten

Dagvatten är det regn- och smältvatten som rinner av tak, vägar och andra hårdgjorda ytor. För att vi ska kunna gå torrskodda behöver dagvattnet tas om hand på ett bra sätt. Detta kan göras lokalt på varje tomt och genom särskilda diken och avloppsledningar. Dagvattnet kan förorenas av till exempel trafik på vägar och leds oftast ut i närmsta sjö eller vattendrag som då också blir förorenat. Därför arbetar vi hela tiden med att förbättra dagvattensystemet och behandlingen av dessa föroreningar. Mer om hur man ska hantera dagvatten i Botkyrka kan du läsa i vår Dagvattenstrategi som finns under rubriken Läs mer. Eftersom den är ganska stor kan det vara bättre att högerklicka på den och välja att spara den på din egen hårddisk.

Under Läs mer finns också tips på hur du tar hand om regnvattnet på din egen tomt, i broschyren Ta hand om ditt dagvatten.

Spillvatten

När det förorenade vattnet har lämnat din bostad samlas det i ledningar (sammanlagt cirka 21 mil avloppsledningar) och transporteras genom en lång tunnel till Himmerfjärdsverket som ligger på Näslandet i södra Botkyrka. Från många platser måste avloppsvattnet pumpas innan det når tunnelsystemet.

Tunnelsystemet och reningsverket drivs av Sydvästra Storstockholms va-verksaktiebolag (Syvab). Botkyrka kommun är delägare i bolaget tillsammans med fem andra kommuner (Huddinge, Salem, Stockholm, Södertälje och Nykvarn).

Himmerfjärdsverket är ett av landets mest avancerade avloppsreningsverk och behandlar avloppsvatten från cirka 275 000 personer. Vattnet behandlas både mekaniskt, kemiskt och biologiskt innan det släpps ut i Östersjön.
Himmerfjärdsverket är Revaq-certifierat och därför kan värdefulla näringsämnen (framför allt fosfor) tas tillvara och slammet från avloppsvattnet kan användas i jordbruket. Innan slammet kan spridas på åkrar måste det kontrolleras noggrant och leva upp till de höga krav som finns i Revaqs regelverk. För att de skadliga ämnena inte ska hamna i avloppsvattnet måste vi alla hjälpas åt och hindra ämnena vid källan. Lämna alltid överblivna hushållskemikalier på återvinningscentralen och läkemedel på Apoteket. Släng inte snus eller fimpar i avloppet eftersom de innehåller kadmium och köp inte kläder som innehåller bakteriedödande ämnen.

Skräp som öron tops, trasor, bindor och hår ska du slänga i en papperskorg. Sådant kan ställa till problem i reningsverket.

Många verksamheter, som till exempel fordonstvättar, måste ha en egen reningsanläggning som förbehandlar spillvattnet innan det får släppas till reningsverket. Under Läs mer finns broschyren Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2017
Bo & bygga