Avstängningen av Tullinge vattenverk och föroreningarna

Tullinge vattenverk är fortfarande avstängt i väntan på att en reningsanläggning ska planeras och byggas. Nu får hela kommunen vatten från Norsborgs vattenverk och det finns inte PFOS i det vattnet.

Om du vill läsa svaren på de vanligaste frågorna kan du hitta dessa genom att klicka på den här länken:

Svar på de vanligaste frågorna om PFOS i dricksvattnet i Tullinge.

Vad händer nu?

Vattenverket är avstängt och levererar inte vatten till tullingeborna. Nu får tullingeborna vatten från Norsborgs vattenverk. Försvarsmaktens utredning tar längre tid än beräknat och vi kan inte starta planeringen av Tullinge vattenverks reningsanläggning förrän utredningen är klar. Vi för kontinuerligt en dialog med Försvarsmakten om detta.

Rapport om miljögiftet i Tullinge

På uppdrag av Botkyrka kommun har en rapport tagits fram där allt utredningsarbete och alla resultat som erhållits i samband med utredningen kring spridning av miljögiftet i Tullinge presenteras.

Läs mer om rapporten här till vänster i "Rapport om miljögiftet i Tullinge"

Källan till miljögiftet

Miljögiftet som mätts upp i Tullinge vattenverk och i sjöar nedströms den före detta flygplatsen i Riksten har tidigare ingått i brandsläckningsskum. Vid brandövningar med släckskum har ämnet kommit ut i naturen och följt med vattnet.

Försvarsmakten var verksamhetsutövare under den tiden miljögiftet användes. Försvarsmakten har tagit på sig kostnaderna för det arbete Botkyrka kommun har gjort. Utredningen och det fortsatta arbetet med att rena vattnet har nu tagits över av Försvarsmakten.

Provtagning i kommunen

Under våren 2011 tog kommunen vattenprov på ett antal platser i kommunen för att mäta halten av miljögiftet PFOS. Här kan du läsa en sammanfattning av resultatet från provtagningen.

"Göstas källa" har inte förhöjda halter av miljögiftet

Den naturliga grundvattenkällan i Skyttbrink, ”Göstas källa”, har inte förhöjda halter av miljögiftet. Halterna ligger på svenska bakgrundsnivåer. Kommunen tar normalt inte vattenprover på Göstas källa och ansvarar inte för att vattnet håller godkänd dricksvattenkvalitet.

Provtagning av sjöar nedströms flygplatsen i Riksten

Vattenprovtagningen av sjöarna och vattendragen söder om den före detta flygplatsen i Riksten visade på något lägre PFOS-halter än vid provtagningen i höstas. Att halterna är lägre på våren än på hösten är normalt. Det beror på att vattenflödet är större på våren vilket gör att halterna i vattnet späds ut.

Tullinge vattentäkt

Botkyrka kommun har låtit undersöka vattnet i Tullinge vattentäkt. Prover har tagits både på dricksvattennätet och i brunnar längst med grundvattentäkten. Förhöjda halter av miljögiftet har hittats både på dricksvattennätet och i grundvattenbrunnarna.

Gränsvärden

Det finns inga svenska gränsvärden för PFOS i dricksvattnet. Naturvårdsverket har föreslagit att gränsvärdena ska ligga mellan 350-1000 ng/L. I Tyskland och England har man satt gränsvärdet för långtidsexponering till 300 ng/L. De mängder som har mätts upp i dricksvattnet ligger under både de svenska föreslagna gränsvärden och gränsvärdet i Tyskland och England.

I Tullinge har halter på 130-140 ng/L mätts upp i dricksvattnet.

Vad är PFOS?

PFOS är ett syntetiskt ämne som tillhör gruppen PFAS (perflourerade ämnen) Dessa har under många år använts i en rad produkter. PFAS har bland annat använts för klädimpregnering och i rengöringsmedel. Två av de mer kända ämnena i denna grupp är PFOS och PFOA.

PFOS har tidigare använts i brandsläckningsskum. För PFOS finns inga kända nedbrytningsmekanismer i miljön. Det betyder att när ett område väl förorenats finns ämnet kvar under en mycket lång tid.

Försök på djur har visat att PFOS och PFOA kan vara farligt för levern och påverka fortplantningsförmågan. PFOS är numera utfasad från de flesta användningsområden i Sverige.

Intag genom mat

De flesta studier som har gjorts om hälsoeffekter kopplade till PFOS:s handlar om människor som äter fisk från PFOS-förorenade sjöar. PFOS bryts ner väldigt långsamt och därmed kan ämnet ansamlas så att fisken får en ökad PFOS-koncentration. Skadligt intag genom dricksvatten anses mindre sannolikt. Gravida och kvinnor som planerar att bli gravida är de personer som är känsligast för konsumtion av fisk från PFOS-förorenade sjöar.

Kommunen rekommenderar en begränsad konsumtion av fisk från Bysjön och Getaren.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Bo & bygga