Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande
Flygbild över Riksten 2012

Flygbild över Riksten 2012

Avstängningen av Tullinge vattenverk 

Tullinge vattenverk är fortfarande avstängt och hela kommunen får vatten från Norsborgs vattenverk.

Försvarsmakten har tagit fram en rapport gällande åtgärdsförslag för PFOS-föroreningar vid före detta flygplatsen F18 i Riksten.

Kommunen fick del av rapporten i slutet av mars 2018 och den analyseras av kommunens miljöenhet och VA-avdelning.

När analysen är gjord ska Försvarsmakten få kommunens svar på utredningen.

Bakgrund

I oktober 2011 stängdes Tullinge vattenverk efter att PFOS hittats i vattnet. Utredningar påbörjades och på uppdrag av Botkyrka kommun togs en rapport fram 2012 som beskrev de utredningar som gjorts i samband med att PFOS-föroreningar upptäcktes 2011.

Därefter har en reningsanläggning installerats för det vatten som kommer från bergrummet och Försvarsmakten har via sin upphandlade konsult NIRAS, tagit fram en utredning kallad ”Huvudstudie f.d F18 Tullinge flygflottilj”.

Frågor och svar om PFOS

Finns det PFOS i dricksvattnet från Norsborgs vattenverk?

Nej. Stockholm Vatten som driver Norsborgs vattenverk har tagit prover på vattnet som kommer från Mälaren och de har inte hittat PFOS.

Fisk

Är det farligt att äta fisken från Bysjön?

Bysjön är en privatägd sjö. Fiskerätten tillhör en privat ägare och allmänheten har inte lov att fiska i sjön. Vuxna människor rekommenderas att inte äta fisk från Bysjön oftare än 1-2 gånger per månad.

Vi rekommenderar att ammande mödrar och ammande barn avstår från att äta fisk ifrån Bysjön . Barn exponeras för PFOS i högre utsträckning än vuxna, inte bara genom livsmedelskonsumtion utan även genom damm och amning. Ingen myndighet har velat sätta ett värde för hur mycket PFOS det är acceptabelt att ett litet barn (ammande barn) utsätts för. Eftersom PFOS lagras i kroppen under en lång tid bör flickor/kvinnor i fertil ålder begränsa sitt intag av fisk från dessa sjöar, eftersom frekvent intag riskerar bygga upp halter i kroppen som kan överföras till ett framtida foster 10-15 år senare.

Jag fiskar i Getaren. Hur mycket PFOS har jag fått i mig?

Vuxna människor rekommenderas att inte äta fisk från Getaren oftare än 1-2 gånger per vecka.

Vi rekommenderar att ammande mödrar och ammande barn avstår från att äta fisk ifrån Getaren. Barn exponeras för PFOS i högre utsträckning än vuxna, inte bara genom livsmedelskonsumtion utan även genom damm och amning. Ingen myndighet har velat sätta ett värde för hur mycket PFOS det är acceptabelt att ett litet barn (ammande barn) utsätts för. Eftersom PFOS lagras i kroppen under en lång tid bör flickor/kvinnor i fertil ålder begränsa sitt intag av fisk från dessa sjöar, eftersom frekvent intag riskerar bygga upp halter i kroppen som kan överföras till ett framtida foster 10-15 år senare.

Dricksvatten

Jag har druckit vatten ifrån Tullinge i många år. Är jag förgiftad?

Nej, inte enligt de gränsvärden som Naturvårdsverket har föreslagit.

Varför har ni stängt av vattenverket?

Som en extra försiktighetsåtgärd har vi stängt av Tullinge vattenverk. Vi har hittat två stora källor till PFOS-föroreningen och tittar nu på hur vi ska kunna rena vattnet på plats.

Har mina barn tagit skada av att dricka vattnet?

Nej, inte enligt de gränsvärden som Naturvårdsverket har föreslagit. PFOS-värdena i Tullinge ligger under Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden.

Jag är gravid vad ska jag göra?

Som gravid bör du avstå från att äta fisk från Getaren (och Bysjön). Kvinnor i fertil ålder bör begränsa sitt intag.

Jag har druckit vatten i Tullinge. Behöver jag vara orolig?

Nej, inte enligt de gränsvärden som Naturvårdsverket har föreslagit. PFOS-halten i dricksvattnet i Tullinge ligger under föreslagna gränsvärden.

Vad är PFOS?

Vad är PFOS och i vilka halter finns det i vattnet?

PFOS är ett ämne som har används vid impregnering av textilier, i rengöringsmedel, köksredskap, brandsläckningsskum och livsmedelsförpackningar.

På vilket sätt är PFOS farligt?

Tester på däggdjur har visat att PFOS kan påverka bland annat levern. fortplantningsförmågan och immunförsvaret.

Hur får vi i oss PFOS?

Det mesta PFOS får vi i oss genom maten. PFOS bryts inte ner i naturen och det kan därför ansamlas i kroppen. Vissa rovdjur exempelvis rovfiskar, kan samla på sig höga halter av PFOS. När vi äter djuret får vi i oss PFOS. Vi får även i oss PFOS från damm och genom exempelvis dricksvatten.

Hur mycket PFOS finns det i dricksvattnet i Tullinge?

Vi har mätt upp cirka 130-140 nanogram PFOS per liter vatten ( 130 ng/L).

Hur mycket PFOS får det vara i dricksvattnet?

Det finns inga svenska gränsvärden för PFOS i dricksvatten. Naturvårdsverket har föreslagit 350-1000 ng/L och i Tyskland och England har man satt gränsvärdet till 300ng/L. Dricksvattnet i Tullinge ligger alltså under de gränsvärden som Naturvårdsverket rekommenderar.

Övrigt

Om föroreningen finns i Riksten, kommer mina barn att drabbas?

Nej, PFOS tas inte upp via huden och det är därför inte farligt att bada i sjöar eller vistas på platser där PFOS har upptäcks.

Är det farligt att bada i Bysjön/Getaren?

Nej, det är inte farligt att bada i sjöar som har förhöjd PFOS halt eftersom PFOS inte tas upp via huden. En och annan kallsup är inte heller farligt.

Är det farligt för små barn att bada i Tullingesjön?

Nej, det är inte farligt för små barn att bada i Tullingesjön. Vi har mätt upp en PFOS-halt på 9 ng/L i Tullingesjön. 9 ng/L kan ses som en bakgrundsnivå för PFOS.

Resultat och analys av provfisket 2011

Vi genomförde provfiskning av vattendrag söder om den före detta flygplatsen i Riksten. Proverna visar att fisk från Bysjön och Getaren har så höga halter av miljögiftet PFOS att människor bör begränsa sin konsumtion.

Rekommendationer för vuxna

Vuxna människor rekommenderas att inte äta fisk från Getaren oftare än 1-2 gånger per vecka.

Bysjön är en privatägd sjö. Fiskerätten tillhör en privat ägare och allmänheten har inte lov att fiska i sjön. Vuxna människor rekommenderas att inte äta fisk från Bysjön oftare än 1-2 gånger per månad.

För att bedöma risken med att äta fisk har man använt den högsta tänkbara mängden PFOS som en vuxen person kan inta varje dag under 70 års tid utan att löpa oacceptabla hälsorisker.

Barn och ammande mödrar

Vi rekommenderar att ammande mödrar och ammande barn avstår från att äta fisk ifrån Bysjön respektive Getaren.

Barn exponeras för PFOS i högre utsträckning än vuxna, inte bara genom livsmedelskonsumtion utan även genom damm och amning. Ingen myndighet har velat sätta ett värde för hur mycket PFOS det är acceptabelt att ett litet barn (ammande barn) utsätts för.

Eftersom PFOS lagras i kroppen under en lång tid bör flickor/kvinnor i fertil ålder begränsa sitt intag av fisk från dessa sjöar, eftersom frekvent intag riskerar bygga upp halter i kroppen som kan överföras till ett framtida foster 10-15 år senare.

Fisken i Storsjön och Kagghamrafjärden är opåverkad

I fisken från Stora Skogssjön kunde vi inte detektera någon PFOS och i Kaggfjärden var halterna i fisken samma som för sjöar med normal bakgrundshalt (det vill säga sjöar utan mänsklig påverkan eller belastning, exempelvis fjällsjöar). Fisken från Stora Skogssjön och Kaggfjärden kan därmed ätas utan begränsningar ur PFOS-synpunkt.

Inte farligt att bada

PFOS tas inte upp via huden och det finns därför inga risker med att bada i Bysjön eller Getaren. Enstaka kallsupar är försumbara och inte heller små barn som leker och badar i vattnet utsätts för några risker. Hundar som rastas i området och dricker av vattnet får aldrig i sig sådana mängder vatten att djurets hälsa påverkas.

Rapport om PFOS i Tullinge

Kort sammanfattning av rapporten

Rapporten innehåller bland annat bakgrund och historik till hur miljögiftet kommit ut i naturen, riskanalyser och resultat från provtagningar. Vi har tidigare presenterat viktiga delar av rapporten på kommunens hemsida.

Bakgrund

Förhöjda halter av miljögiftet PFOS mättes upp under sensommaren 2011 i vattnet från Tullinge vattenverk. Kommunen startade ett arbete för att utreda:

  • var miljögiftet kom ifrån,
  • vilka mängder som kan ha spritts i omgivningen,
  • vilka platser som ämnet spritt sig till,
  • om ämnet påverkat halterna i fisken i närliggande sjöar,
  • hur ämnet spritt sig i grund- och ytvatten,
  • om utläckaget och spridningen av miljögiftet fortfarande pågår eller är historisk,
  • vilka risker det finns och vilka åtgärder vi behöver göra.

Miljögiftet fanns i släckskum

Miljögiftet PFOS fanns tidigare i brandsläckningsskummet AFFF och spreds i naturen när det användes på den före detta flygflottiljen F18 i Tullinge-Riksten. De förhöjda halter som vi uppmätte vid vattenverket i Tullinge ledde till att vattenverket stängdes ner, som en försiktighetsåtgärd.

Spridning till sjöar och vattendrag

Mätningar i sjöar och vattendrag nedströms den före detta flygplatsen visar att ämnet spridit sig via en ”smal korridor” från Riksten via Norrgaån ända ner till Kagghamraåns utlopp i Kaggfjärden.

Vattenprover från en berghangar på det före detta flottiljområdet visade mycket höga halter PFOS (mer än 5000 ng/l). Vattnet från berghangaren pumpas ut i dagvattensystemet och leds sedan vidare till sjöar och vattendrag nedströms den före detta flygplatsen. Detta utsläpp pågår fortfarande.

I fisk (abborre) från två sjöar nedströms flygplatsens avrinningsområde, Bysjön och Getaren, kan vi påvisa kraftigt förhöjda halter. Abborrfilé ifrån dessa sjöar bör inte ätas restriktionsfritt av någon. Botkyrka kommun rekommenderar vuxna människor att inte äta fisk från Bysjön oftare än 1-2 gånger per månad och fisk från Getaren bör inte ätas oftare än 1-2 gånger per vecka. Ammande mödrar och ammande barn bör helt avstå från att äta fisk ifrån Bysjön respektive Getaren. Eftersom PFOS lagras i kroppen under en lång tid bör även flickor/kvinnor i fertil ålder begränsa sitt intag av fisk från dessa sjöar, eftersom frekvent intag riskerar bygga upp halter i kroppen som kan överföras till ett framtida foster 10-15 år senare.

Kartläggning

Före detta anställda på flottiljområdet har intervjuats för att ta reda på var man övat, hanterat, lagrat och använt släckskummet. Intervjuerna ledde till att vi kunde hitta ett antal så kallade ”Hot Spots”, där halterna av miljögiftet är extra höga.

En sammanställning har gjorts av de hydrologiska förhållandena i området. Denna kunskap är viktig för att få en uppfattning av hur stort problemet med miljögiftet i yt- och grundvattnet är, samt vilka åtgärder som kan göras för att rena grundvattnet. Vi har även bedömt spridningsförutsättningarna från varje ”Hot spot” till grundvattnet. Det har gjorts genom att vi tagit grundvattenprover längst med Tullingestråkets sträckning, från söder om Bysjön till norr om Tullingesjön. Eftersom grundvattenmagasinet är mycket stort har provtagningarna endast gett en antydan på hur omfattande föroreningen är.

”Hot spots”

Prover på jord- och grundvatten visar att mycket höga halter av PFOS (i vissa prover över 40 000 ng/L) finns på den så kallade huvudbrandövningsplatsen. Höga halter av föroreningen har även mätts upp i grundvattnet på andra platser på den före detta flygflottiljen (mer än 500 ng/L) och i jorden (mer än 8000 ng/g torr substans). Marken på platsen är genomsläpplig och miljögiftet har rört sig ner till grundvattenåsen och spridits norrut med grundvattenströmmen mot vattentäkten i Tullinge.

Den mängd PFOS som skulle tas ut vid Tullinge vattenverk, om det fortfarande var vid bruk, är enligt översiktliga beräkningar cirka en tiondel av den mängd PFOS som antas transporteras bort från huvudbrandövningsplatsen varje år. Även om föroreningskällan tas bort tar det mycket lång tid innan föroreningen ”tvättats ur”.

Åtgärder

Det finns ännu inte tillräckligt med information för att ta fram en fullskalig åtgärdsplan. Det åtgärder som rekommenderas just nu är att:

Rena vattnet som släpps ut från bergrummet/flyghangaren.

”Hot spots” med höga halter PFOS-förorenad jord bör kartläggas noggrannare för att saneras, troligen genom att förorenad jord transporteras bort.

Bästa sättet att rena grundvattenmagasinet är att ta bort PFOS-källorna på flottiljområdet, genom att sanera jorden och den PFOS som finns i fri fas i grundvattnet. Därefter får nederbörden ”tvätta” ur vattenmagasinet. Urtvättningen kan snabbas på t ex genom konstgjord infiltration.

För att kunna använda vattentäkten till dricksvatten kan man installera kolfilter på vattenverket och samtidigt spä ut grundvattnet med vatten från vattenverket i Norsborg. Tullinge vattenverk är en betydelsefull reservvattentäkt och det är därför viktigt att hålla den i drift.

Vad händer nu?

Rapporten redovisar de aktiviteter som gjorts till och med december 2011. Vattenverket är avstängt och levererar inte vatten till tullingeborna. Nu får tullingeborna vatten från Norsborgs vattenverk. Försvarsmaktens utredning tar längre tid än beräknat och vi kan inte starta planeringen av Tullinge vattenverks reningsanläggning förrän utredningen är klar. Vi för kontinuerligt en dialog med Försvarsmakten om detta.

Försvarsmakten har tagit på sig alla kostnader för de utredningar som Botkyrka kommun har gjort. De kommer även att ansvara för framtida utredningar och saneringar. Överlämningen till Försvarsmakten kommer att ske i augusti-september 2012. Botkyrka kommun kommer att fortsätta följa arbetet med att sanera och rena vattentäkten i samarbete med försvarsmakten.

Utredningen för hur ”Hot Spots” ska kunna saneras pågår. Bland annat har en omfattande provtagning av jord i de omättade marklagren, laktester och en platsspecifikt riskbedömning för Tullinge-Riksten genomförts. Vi har även tagit ut sedimentkärnor från sjöarna i området som kommer att analyseras med avseende på PFOS och vissa radioisotoper. Förhoppningsvis kan vi genom att analysera sedimentkärnorna få mer information om när PFOS-föroreningen spreds till grundvattnet. Vi undersöker även möjligheterna att köra igång Tullinge vattenverk men i dagsläget finns det ingen tidplan för när det skulle vara möjligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2018
Bo & bygga