Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande

Dagvattenparker

Våra dagvattenparker tar hand om dagvatten från stora delar av kommunen. I parken passerar dagvattnet olika reningssteg och renas innan det släpps ut i sjöarna igen.

Dagvatten är det regn- och smältvatten som rinner av tak och markytor i ett tättbebyggt område.

Genom gatubrunnar rinner dagvattnet till sjöar och vattendrag. På vägen tar det med sig ämnen som kväve, fosfor och olika föroreningar som olja och tungmetaller.

Om det är för mycket kväve och fosfor leder det till övergödning och på sikt syrebrist på sjöbotten. Tungmetaller i dagvattnet påverkar sjöns alla växter och djur.

För att vattnet i våra sjöar ska ha en bra kvalitet måste vi ta hand om och rena dagvattnet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Bo & bygga