Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Dagvattenparker

Våra dagvattenparker tar hand om dagvatten från stora delar av kommunen. I parken passerar dagvattnet olika reningssteg och renas innan det släpps ut i sjöarna igen.

Dagvatten är det regn- och smältvatten som rinner av tak och markytor i ett tättbebyggt område.

Genom gatubrunnar rinner dagvattnet till sjöar och vattendrag. På vägen tar det med sig ämnen som kväve, fosfor och olika föroreningar som olja och tungmetaller.

Om det är för mycket kväve och fosfor leder det till övergödning och på sikt syrebrist på sjöbotten. Tungmetaller i dagvattnet påverkar sjöns alla växter och djur. För att vattnet i våra sjöar ska ha en bra kvalitet måste vi ta hand om och rena dagvattnet.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Hamringe

I Hamringe dagvattenpark tar vi hand om dagvatten från stora delar av Tumba.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Maden

Maden ingår i kommunens satsning att utveckla de befintliga parkmiljöerna.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Kassmyrasjön

År 2013 började arbetet med att restaurera och utveckla Kassmyrasjön.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Vårsta

Vårsta strandpark ligger på gamla reningsverkstomten vid Malmsjön.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2018
Bo & bygga