Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kassmyrasjön

Under 2013 började Botkyrka kommun arbetet med att restaurera och utveckla de naturpräglade delarna kring Kassmyrasjön, för att skapa bättre möjligheter för människor att uppleva naturen på nära håll.

Arbetet har bland annat inneburit rensning av sly, det har byggts en spång vid sjön och vi har även underlättat vattentillståndet i sjön att så att den kan återhämta sig.

Detta gör Kassmyrasjön mer attraktiva för de närboende, friluftsvandrare. Sjön är även en plats där det bedrivs mycket undervisning, främst av närbelägna Kassmyraskolan.

Om Kassmyrasjön

Dagvatten förs till sjön från ett cirka 35 hektar stort område som omfattar såväl vägar som villabebyggelse.

Vid provtagningar 2002 har mycket höga halter totalfosfor uppmätts samt höga halter totalkväve.

Enligt Södertörnsekologernas vattenväxtinventering år 1998 är sjöns bestånd riklig förekomst av sjöfräken, påtaglig förekomst av al, grenför, missne, sprängört, älggräs, vattenmåra, svärdlilja, strandklo, videört, gul och vit näckros, vass, gäddnate, skogssäv, besksöta, stor andmat, smalkaveldun samt bredkaveldun.

Avvattning

Områdena runt Skäcklinge avvattnas mot Kassmyrasjön, och har utsläpp i den västra och i den södra delen av sjön. Områdena i Kassmyra och Skäcklinge avvattnas via dagvattenledningar
till en bäckravin som går från Lövholmen till Kassmyrasjön.

Kort fakta om sjön:

Sjön ligger inom Segersjös vattenskyddsområde

Sjöyta: 1,5 hektar

Max djup: 2.0 meter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2018
Bo & bygga