I de södra delarna av kommunen får många boende lösa sin vattenförsörjning på egen hand. Det vanligaste är att man har en egen borrad eller grävd grundvattenbrunn eller att man är flera hushåll som delar på en vattentäkt.

Grundvattnet har en skiftande kvalitet under året och påverkas av lokala variationer i berggrunden.

Vanliga problem med dricksvattnet är förhöjda järnhalter och bakteriella föroreningar. I kustnära områden finns risk för saltvatteninträngning och där är det därför extra viktigt att man är sparsam med vattnet, speciellt sommartid. Om brunnen väl fått höga kloridhalter är den förstörd för många år framåt.

Du som har egen brunn ansvarar själv för kontrollen av ditt dricksvatten. På Livsmedelsverkets hemsida finns det beskrivet vad som är viktigt att tänka på när man har egen brunn. De rekommenderar att man provtar sitt vatten minst vart tredje år.

Om din brunn uppfyller något av följande måste du anmäla den till kommunen som en enskild dricksvattenanläggning:

  1. Anläggningen producerar mer än 10 m3 vatten per dygn.
  2. Anläggningen försörjer fler än 50 personer.
  3. Anläggningen används i en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Om du vill veta mer eller har några frågor om egen brunn är du välkommen att kontakta kommunens miljöenhet på 08-530 610 00länk till annan webbplats.