Stäng meddelande

Dagvattenparker i Fittja och Alby

De planerade dagvattenparkerna i Fittja och Alby är en miljösatsning som bidrar till en bättre vattenmiljö i Albysjön och Mälaren. Satsningen innebär också ett fortsatt rent dricksvatten genom att dagvattnet renas, samtidigt som vi skapar en spännande stadsmiljö för Botkyrkaborna.

Dagvatten är tillfälliga flöden av regn och smältvatten. När dagvattnet rinner över exempelvis en asfaltsyta för det med sig föroreningar (metaller, trafikföroreningar med mera) som finns på ytan. Om vattnet inte renas följer föroreningarna med vattnet ut i sjöar åar och bäckar.

I norra Botkyrka leds det mesta av dagvattnet till en stor dagvattentunnel som sträcker sig från Norsborg genom Albyberget till utloppet i Albysjön. Dagvattnet renas inte längs med vägen och därmed följer föroreningarna med ut i Albysjön som ligger i Östra Mälarens vattenskyddsområde. Östra Mälarens vattenskyddsområde försörjer stora delar av Stockholm med dricksvatten.


Dagvattenparker i Fittja

Vi kommer att börja med att anlägga två dagvattenparker i Fittja, den ena på Fittja äng och den andra öster om E4:an som döpts till Lottalund, se kartan nedan. De nya dagvattenparkerna är en del av en stor miljösatsning vars främsta syfte är att minska utsläpp av föroreningar via dagvattnet till Albysjön och Mälaren. Albysjön och Mälaren ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde som är till för att skydda dricksvattenproduktionen i Norsborgs vattenverk.

Dagvattenparkerna har många fördelar, till exempel skapar de nya vattenmiljöerna och grönytorna nya livsmiljöer för växter, insekter och fåglar, främjar biologisk mångfald och en större artrikedom.

Här planeras dagvattenparkerna i Fittja. Till vänster Lottalund och till höger Fittja äng.

Här planeras dagvattenparkerna i Fittja. Till vänster Lottalund och till höger Fittja äng.

Attraktiva parkmiljöer runt dammarna

Samtidigt som de nya dagvattenparkerna anläggs komer vi att skapa en spännande miljö runt dammarna för botkyrkaborna att vistas i. Vi kommer också att skapa platser som ger bra pedagogiska möjligheter för förskolor och skolor.

Lekplatsen, de öppna gräsytorna och parkens gröna karaktär är kvalitéer som ska bevaras när parken ska rustas upp. Målet är att stärka Fittja äng som stadsdelspark, mötesplats och evenemangsplats. Några exempel är nya sittplatser och grillplatser, blomrabatter och buskar. En ny bredare, och ur översvämningssynpunkt mer strategiskt placerad, gång- och cykelväg kommer att anläggas längs med Albysjön och belysningen kommer att förbättras i hela parken. Dialoger har förts med både boende och verksamma i Fittja inför planeringen av parkens nya platser.
Läs mer om parkupprustningen här.

Vad händer nu?

Beslut om att avbryta upphandlingen "Dagvatten Norra etapp 1 Fittja Dagvattenparker" togs i samhällsbyggnadsnämnden respektive tekniska nämnden den 22 oktober 2019. Upphandlingen avbröts på grund av att uppställda krav inte var uppfyllda. Kommunen ska se över hur vi så snart som möjligt kan gå ut med en ny förfrågan.

Dagvattenpark i Alby

Dagvattenparken på Alby äng planeras att starta med projektering under 2020.

Geotekniska undersökningar

Tyréns kommer att utföra geotekniska undersökningar på Alby äng för att undersöka förutsättningarna för att anlägga dagvattendammar. Arbetena kommer att starta onsdagen den 1 juli 2020 och pågå dagtid i cirka fem arbetsdagar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020
Bo & bygga