Stäng meddelande

Dagvattenparker i stadsmiljö

En miljösatsning i Fittja och Alby som bidrar till en bättre vattenmiljö i Albysjön och Mälaren och ett fortsatt rent dricksvatten genom att rena dagvattnet samtidigt som vi skapar en spännande stadsmiljö för Botkyrkaborna.

Gräsytorna vid Fittja äng och Alby strand ska förvandlas till dagvattenparker som ska tjäna flera syften, att rena dagvatten för att säkra vårt dricksvatten för framtiden och att skapa trevliga platser att vara på.

Dagvatten är tillfälliga flöden av regn och smältvatten. När dagvattnet rinner över exempelvis en asfaltsyta för det med sig föroreningar (metaller, trafikföroreningar med mera) som finns på ytan. Om vattnet inte renas följer föroreningarna med vattnet ut i sjöar åar och bäckar.

I norra Botkyrka leds det mesta av dagvattnet till en stor dagvattentunnel som sträcker sig från Norsborg genom Albyberget till utloppet i Albysjön. Dagvattnet renas inte längs med vägen och därmed följer föroreningarna med ut i Albysjön som ligger i Östra Mälarens vattenskyddsområde. Östra Mälarens vattenskyddsområde försörjer stora delar av Stockholm med dricksvatten.

För att behålla den goda vattenkvaliteten i östra Mälaren har tekniska nämnden i Botkyrka beslutat att dagvattnet i norra Botkyrka ska renas i så kallade dagvattenparker. Det betyder att vattnet renas i dammar och våtmarker.
Kostnaden för projektet kommer att fördelas mellan VA-kollektivet och med skattemedel.

Dagvattenparkerna kommer att ligga i stadsdelarna Alby och Fittja. I samband med att dagvattendammarna byggs utformas attraktiva miljöer för botkyrkaborna att promenera, cykla och mötas i. Möjligheter till lek och pedagogik skapas och strandområdena blir mer tillgängliga för människor att vistas i. Dagvattenparkerna ökar dessutom den biologiska mångfalden i området. Det ger ett rikare djur- och växtliv.


De platser som påverkas av projektet är:

  • Sydvästra delen av grönområdet i Fittja vid Hallundavägen, gång-cykelvägen mot Hallunda (1).
  • Gång-cykelvägen genom Fittja (2)
  • Fittja äng (3)
  • Gång och cykelväg mellan Fittja och Alby i anslutning till tunnelutlopp (4)
  • Alby Gård (5)
  • Alby strand (6)
Karta över planerade arbeten för dagvatten i norra botkyrka

Upphandlingen avbruten och projektet startar om

Upphandlingen av entreprenör som skulle bygga dagvattenparkerna har pågått sedan 2015 och överklagats i flera omgångar. I september 2016 meddelande Förvaltningsrätten att det inte fanns några giltiga anbud, vilket innebär att upphandlingen avbryts och måste göras om.

Projektet delas upp i två delar, Fittja dagvattenparker och Alby äng dagvattenpark.

En ny upphandling för Fittja dagvattenparker kommer att genomföras under hösten 2018 och byggstart kan tidigast bli under våren 2019. Fittja dagvattenparker beräknas bli klara under 2020.

Alby äng dagvattenpark kommer upphandling att ske under 2019 och byggstart tidigast 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2017
Bo & bygga