Stäng meddelande

VA-Grödinge Kagghamra

Vatten- och avloppsutbyggnaden i Kagghamra börjar bli färdigställt. Vi bedömer att de allmänna ledningarna kommer att vara i drift vid årsskiftet.

I början av 2017 startade arbetet att bygga ut ledningar för vatten, spillvatten och fiber i Kagghamra. Arbetet är något försenat. Entreprenaden beräknas vara klar 31 oktober 2018, men räkna med möjlig anslutning vid årsskiftet.

Entreprenör är Bite Mark och Anläggning AB.

Särtaxa för Kagghamra

Särtaxan för anslutningsavgiften införs eftersom kostnaderna för utbyggnaden avviker från jämförbara områden i kommunen och särförhållanden så som omfattande bergschakt, kuperad terräng, utbyggnad till befintlig bebyggelse samt långa överföringsledningar. Särtaxan kommer att utgöras av en faktor på kostnadsparametrarna grundavgift per schakt och avgift per kvadratmeter tomtyta i den ordinarie anslutningsavgiften.

Anslutningsavgiften ska betalas när förbindelsepunkt är upprättad, verksamhetsområde är inrättat och information om detta har meddelats fastighetsägaren. Vi bedömer att det kommer att ske närmare årsskiftet 2018/2019.

Du måste betala avgiften innan anslutning kan ske. I höst kommer du att få mer information om vad kostnaden blir för just din fastighet och hur anslutningen ska gå till. Du kommer också att få information om din fastighet behöver egen LTA-pump, hantering av egna lösningar och betalningsvillkor för anslutningsavgiften.

Beslutet fattades av kommunfullmäktige den 19 juni 2018.

 

Efterbesiktningar

Det kommer att utföras efterbesiktningar på beröda byggnader i Kagghamra. Mer information om när besiktningarna ska genomföras meddelas via ett utskick.

Pumpstation

Botkyrka kommun har beslutat att alla som behöver en pumpstation för spillvattnet kommer att få den levererad av kommunen. Det innebär att alla fastigheter behandlas lika i området när det gäller behov av pumpstation.

Frågor och svar om avgifter och taxa

Vad är särtaxa?
Jämfört med normal taxa är särtaxan en faktor på grundavgift per schakt och avgiften per kvadratmeter tomtyta.

Varför måste jag betala anläggningsavgift?
Både fritidshus eller hus för permanentboende anses ha behov av både vatten och avlopp.

Om du som fastighetsägare kan bevisa att behovet tillgodoses bättre på ett annat sätt än den allmänna anläggningen, kan du slippa att betala avgiften.

För avlopp anses det genom rättsliga prövningar inte finnas något bättre sätt att tillgodogöra sig tjänsten än genom den allmänna anläggningen. Fastigheten har då anslutningsskyldighet.

När det gäller vatten, måste den egna brunnen ha tillräcklig kapacitet för att försörja fastigheten på längre sikt och vattnet måste vara tjänligt. Då ska en analysrapport lämnas in.

När ska jag betala anläggningsavgift?
Avgiften ska betalas när förbindelsepunkt är upprättad, verksamhetsområde inrättat och information om detta delgetts fastighetsägaren. Information kommer skickas ut när den allmänna anläggningen är redo för anslutning av de enskilda fastigheterna.

Vilka parametrar i taxan ska betalas?

  • Grundavgift per schakt
  • Avgift per ändamål för förbindelsepunkten (vatten och avlopp)
  • Avgift per kvadratmeter tomtyta
  • Avgift för lägenhet/bostadsenhet
Frågor och svar om anslutning

När kan jag ansluta?
Årsskiftet 2018/2019.

Vad innebär förbindelsepunkt för vatten och avlopp?
Det är anslutningspunkten och ansvarspunkten mellan kommunen och fastigheten. Normalt ligger förbindelsepunkten 0,5 meter före tomtgränsen. Kommunen ansvarar och anlägger ledningar till förbindelsepunkten och fastighetsägaren ansvarar för att anlägga ledningar från förbindelsepunkten och till bostadshuset. Vid bergschakt frispränger vi ca 1,5 meter in på fastighet.

Vad bör jag tänka på när jag ska ansluta mig till kommunalt vatten och avlopp?Kommunens vattentryck är sannolikt högre än vad du har nu. Det kan vara bra att tryckprova sina gamla ledningar alternativt sätta in en tryckreducering på inkommande ledning.

En vattenmätaranordning för vattenmätaren är fastighetsägarens ansvar. Själva mätaren är kommunens ansvar och den sätts upp när godkänd anordning har installerats. En godkänd anordning har två ventiler på varsin sida om mätaren, och den ska också placeras tillgänglig för avläsning och byte. Mätaren byts var 10:e år.

Hur får jag tag på en pump?
En LTA-station (pumpstation med pump, elektronik och larm) ingår i avgiften. Kommunen levererar pumpstationen efter avrop, men fastighetsägaren schaktar/spränger samt installerar pumpstation, ledningar, el och larm. För pumpen gäller 1-fasanslutning.

Pumpstationen är normalt 1,905 meter hög, men kan fås både högre och lägre (max 3,0 meter djup och som minst 0,81 meter djup). Den lägre måste kompletteras med tillskottsvärme under vintertid, vilket bekostas av fastighetsägaren. Väljs en högre tillkommer en kostnad som belastar fastighetsägaren.

LTA är ett samlingsnamn på pumpstationerna och betyder Lätt Tryck Avloppssystem.

Frågor och svar om befintliga anläggningar och arbeten

Vad gör jag med stuprörsvatten och dräneringsvatten?
Inget av detta vatten får kopplas in på spillvattenledningen utan ska hanteras av fastighetsägaren.

Vad gör jag med gråvatten och avloppsvatten?
Både så kallat gråvatten och avloppsvatten kan anslutas till kommunens ledningar.

Vad gör jag med dricksvattenbrunn och avloppstank?
Det är fastighetsägarens ansvar att se till att avloppstanken töms samt att tas bort den eller stannar kvar på fastigheten. Tömningen avropas hos Södertörns renhållningsverk.

Kopplas det kommunala vattnet in i fastigheten får inte den gamla brunnen vara ihopkopplad med kommunens vatten. Den gamla brunnen ska alltså separeras från det kommunala vattnet men kan fortsättningsvis användas för till exempel bevattning.

Vem utför ledningsarbetet på min fastighet?
Du som fastighetsägare ansvarar för att anlita ett företag för detta arbete. Kommunen kan inte rekommendera något företag men viktigt att företaget som anlitas kan styrka sin VA-kompetens.

Kan jag få ersättning för onyttig anläggning, alltså min avloppstank eller dricksvattenbrunn när jag ansluter till kommunalt VA?
Ja, i vissa fall när det gäller avlopp om den är nyare än 10 år.

När det gäller vattenbrunnen måste den ha tillräcklig kapacitet för att försörja fastighetens behov på längre sikt och vattnet måste vara tjänligt.

Övriga frågor

Vad är och betyder ABVA?
ABVA är ” Allmänna bestämmelser för användande av Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”. Förutom Vattentjänstlagen är ABVA ett styrande dokument för vatten- och avloppstjänster.

Hur stora kommer nytillkomna tomter inom området bli?
Inom Kagghamra tomtområde planeras för att tillkommande tomter ska vara minst 2 000 m2. På åkermarken mellan Norra och Södra Kagghamra och vid Dalsta gård föreslås mindre tomter. Ännu finns ingen karta på förslagen att ta del av.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2018
Bo & bygga