Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

VA-Grödinge Kagghamra

Nu är det klart för anslutning till det allmänna vatten- och spillvattennätet.

Orsaken till att det har tagit så lång tid beror på att vattenprovtagningen inte har blivit godkänt enligt Livsmedelverkets gränsvärden.

Gränsvärden för enskilda brunnar och kommunalt distribuerat vatten skiljer sig på några punkter och det är värdet för mikroorganismer som inte har nått godkänt gränsvärde i Kagghamra. Gränsvärdet för kommunalt vatten är 100 CFU/ml och för enskilda brunnar 1000 CFU/ml. En vanlig orsak är låg omsättning på vattnet. För att fortsätta med omsättning av vattnet kommer vi att fortsätta med underhållsspolning och provtagning under en längre tid.

Klicka här för att läsa det senaste informationsbrevet.

Entreprenör är Bite Mark och Anläggning AB.
Uppdaterad 2019-11-04

Anslut till kommunalt VA i Kagghamra
Särtaxa för Kagghamra

Särtaxan för anslutningsavgiften införs eftersom kostnaderna för utbyggnaden avviker från jämförbara områden i kommunen och särförhållanden så som omfattande bergschakt, kuperad terräng, utbyggnad till befintlig bebyggelse samt långa överföringsledningar. Särtaxan kommer att utgöras av en faktor på kostnadsparametrarna grundavgift per schakt och avgift per kvadratmeter tomtyta i den ordinarie anslutningsavgiften.

Anslutningsavgiften debiteras när servisanmälan är inlämnad. Du måste betala avgiften innan anslutning kan ske.

Beslutet fattades av kommunfullmäktige den 19 juni 2018.

Anslutningsavgift 2018-2019
Anslutningsavgift 2018-2019 för Kagghamra, belopp är inklusive 25% moms

Grundavgift per schakt

81 579 kr

Avgift per ändamål för förbindelsepunkten

Vatten 18 826 kr
Spillvatten 18 826 kr

Avgift per m2 tomtyta

57,24 kr

Avgift för att koppla in lägenhet/bostadsenhet

Vatten 16 192 kr
Spillvatten 16 192 kr

Avgift för komplementbyggnad till exempel Attefallshus

Vatten 8 097 kr
Spillvatten 8 097 kr


Begränsningsregel: Om avgiften för tomtyta blir större än de andra ändamålen
tillsammans kan inte hela tomtytan tas ut. Det som inte kan faktureras nu kan då
komma att tas ut i framtiden om tex en tomt styckas.

Exempel uträkning

Fastighet med 1 500 m2 tomtyta som ansluter en villa till vatten och avlopp:
Schakt och lägenhetsavgift: 151 615 kr
Tomtyta: 85 860 kr
Totalt: 237 475 kr

Fastighet med 3 000 m2 tomtyta som ansluter en villa till vatten och avlopp:
Schakt och lägenhetsavgift: 151 615 kr
Tomtyta: 171 720 kr
Här överstiger tomtytan resterande belopp och reduceras därför till 151 615 kr
Totalt: 303 230 kr

Efterbesiktningar

Det kommer att utföras efterbesiktningar på beröda byggnader i Kagghamra. Mer information om när besiktningarna ska genomföras meddelas via ett utskick.

Pumpstation

Botkyrka kommun har beslutat att alla som behöver en pumpstation för spillvattnet kommer att få den levererad av kommunen. Det innebär att alla fastigheter behandlas lika i området när det gäller behov av pumpstation.

Information har skickats ut till de fastigheter som behöver egen LTA-pump.

Frågor och svar om avgifter och taxa

Vad är särtaxa?
Jämfört med normal taxa är särtaxan en faktor på grundavgift per schakt och avgiften per kvadratmeter tomtyta.

Varför måste jag betala anslutningsavgift?
Både fritidshus eller hus för permanentboende anses ha behov av både vatten och avlopp.

Om du som fastighetsägare kan bevisa att behovet tillgodoses bättre på ett annat sätt än den allmänna anläggningen, kan du slippa att betala avgiften.

För avlopp anses det genom rättsliga prövningar inte finnas något bättre sätt att tillgodogöra sig tjänsten än genom den allmänna anläggningen. Fastigheten har då anslutningsskyldighet.

När det gäller vatten, måste den egna brunnen ha tillräcklig kapacitet för att försörja fastigheten på längre sikt och vattnet måste vara tjänligt. Då ska en analysrapport lämnas in.

När ska jag betala anslutningsavgift?
Avgiften ska betalas när förbindelsepunkt är upprättad, verksamhetsområde inrättat och information om detta delgetts fastighetsägaren. Information kommer skickas ut när den allmänna anläggningen är redo för anslutning av de enskilda fastigheterna.

Frågor och svar om anslutning

När kan jag ansluta?
Det som kvarstår innan anslutning kan ske är att vattnet ska bli godkänt enligt Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Vi tar vattenprover ett par gånger i veckan och spolar kontinuerligt ur ledningsnätet för att skapa en god omsättning på vattnet. Vi vet i nuläget inte när anslutning kan ske.

Vad innebär förbindelsepunkt för vatten och avlopp?
Det är anslutningspunkten och ansvarspunkten mellan kommunen och fastigheten. Normalt ligger förbindelsepunkten 0,5 meter före tomtgränsen. Kommunen ansvarar och anlägger ledningar till förbindelsepunkten och fastighetsägaren ansvarar för att anlägga ledningar från förbindelsepunkten och till bostadshuset. Vid bergschakt frispränger vi ca 1,5 meter in på fastighet.

Vad bör jag tänka på när jag ska ansluta mig till kommunalt vatten och avlopp?Kommunens vattentryck är sannolikt högre än vad du har nu. Det kan vara bra att tryckprova sina gamla ledningar alternativt sätta in en tryckreducering på inkommande ledning.

En vattenmätaranordning för vattenmätaren är fastighetsägarens ansvar. Själva mätaren är kommunens ansvar och den sätts upp när godkänd anordning har installerats. En godkänd anordning har två ventiler på varsin sida om mätaren, och den ska också placeras tillgänglig för avläsning och byte. Mätaren byts var 10:e år.

Hur får jag tag på en pump?
En LTA-station (pumpstation med pump, elektronik och larm) ingår i avgiften. Kommunen levererar pumpstationen efter avrop, men fastighetsägaren schaktar/spränger samt installerar pumpstation, ledningar, el och larm. För pumpen gäller 1-fasanslutning.

Pumpstationen är normalt 1,905 meter hög, men kan fås både högre och lägre (max 3,0 meter djup och som minst 0,81 meter djup). Den lägre måste kompletteras med tillskottsvärme under vintertid, vilket bekostas av fastighetsägaren. Väljs en högre tillkommer en kostnad som belastar fastighetsägaren.

LTA är ett samlingsnamn på pumpstationerna och betyder Lätt Tryck Avloppssystem.

Frågor och svar om befintliga anläggningar och arbeten

Vad gör jag med stuprörsvatten och dräneringsvatten?
Inget av detta vatten får kopplas in på spillvattenledningen utan ska hanteras av fastighetsägaren.

Vad gör jag med diskvatten, tvättvatten och avloppsvatten?
Det kan anslutas till kommunens ledningar.

Vad gör jag med dricksvattenbrunn och avloppstank?
Det är fastighetsägarens ansvar att se till att avloppstanken töms samt att tas bort den eller stannar kvar på fastigheten. Tömningen avropas hos Södertörns renhållningsverk.

Kopplas det kommunala vattnet in i fastigheten får inte den gamla brunnen vara ihopkopplad med kommunens vatten. Den gamla brunnen ska alltså separeras från det kommunala vattnet men kan fortsättningsvis användas för till exempel bevattning.

Vem utför ledningsarbetet på min fastighet?
Du som fastighetsägare ansvarar för att anlita ett företag för detta arbete. Kommunen kan inte rekommendera något företag men viktigt att företaget som anlitas kan styrka sin VA-kompetens.

Kan jag få ersättning för onyttig anläggning, alltså min avloppstank eller dricksvattenbrunn när jag ansluter till kommunalt VA?
Ja, i vissa fall när det gäller avlopp om den är nyare än 10 år.

När det gäller vattenbrunnen måste den ha tillräcklig kapacitet för att försörja fastighetens behov på längre sikt och vattnet måste vara tjänligt.

Övriga frågor

Vad är och betyder ABVA?
ABVA är ” Allmänna bestämmelser för användande av Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”. Förutom Vattentjänstlagen är ABVA ett styrande dokument för vatten- och avloppstjänster.

Hur stora kommer nytillkomna tomter inom området bli?
Inom Kagghamra tomtområde planeras för att tillkommande tomter ska vara minst 2 000 m2. På åkermarken mellan Norra och Södra Kagghamra och vid Dalsta gård föreslås mindre tomter. Ännu finns ingen karta på förslagen att ta del av.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2019
Bo & bygga