Stäng meddelande

VA-Skårdal

Just nu pågår arbetet med utbyggnad av vatten och avlopp i Skårdal. Området ligger vid sjön Aspen nordväst om Tumba. Området är inte detaljplanelagt och karakteriseras av en blandad bebyggelse med både permanentboende och fritidshus.

Kartbild som visar var området ligger

Kartbild som visar var området ligger

Bakgrund

Området har varit föremål för detaljplaneläggning, men på grund av genomförandefrågor som bland annat rör huvudmannaskapet för gatunätet, uttag av gatukostnader och förändringar i lagstiftningen, har en detaljplan inte antagits för området. Syftet med att ta fram en detaljplan för området var bland annat att förbättra standarden för gatunätet, skapa möjlighet för fler byggrätter och förse området med kommunalt vatten- och avlopp.

Sjön Aspen är belastad av närsalter och en utbyggnad av kommunalt vatten – och avlopp i området skulle påverka Aspens vattenkvalitet i positiv riktning.

I juni 2016 fick samhällsbyggnadsnämnden uppdraget av kommunstyrelsen att undersöka förutsättningarna för enskilt huvudmannaskap för allmänna platser i Skårdal. Förslaget skulle innebära att fastighetsägarna får ansvaret för vägarna med större möjligheter att själva påverka vägstandard och investeringskostnader.

Ett förändrat rättsläge gällande huvudmannaskapsfrågan som kommit på senare tid har dock gjort att samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att enskilt huvudmannaskap i Skårdal inte går att genomföra.

Vad händer nu?

Just nu pågår arbetet med utbyggnad av vatten och avlopp i Skårdal, cirka 400 meter av totalt 900 meter ledningar är hittills anlagt.

Arbetena påverkar framkomligheten, men vi försöker lösa det på bästa sätt. Om du som bor i området stöter på problem går det bra att ta kontakt direkt med rörläggarna på plats.

Projektet med VA-utbyggnaden beräknas vara klart under sommaren 2020.

Anslut till kommunalt VA i Skårdal
Anslutningsavgift

Anslutningsavgift 2020, belopp är inklusive 25% moms

Grundavgift per schakt

52 226 kr

Avgift per ändamål för förbindelsepunkten

Vatten 19 284 kr
Spillvatten 19 284 kr

Avgift per m2 tomtyta

48,86 kr

Avgift för att koppla in lägenhet/bostadsenhet

Vatten 16 586 kr
Spillvatten 16 586 kr

Avgift för komplementbyggnad till exempel Attefallshus

Vatten 8 294 kr
Spillvatten 8 294 kr


Begränsningsregel: Om avgiften för tomtyta blir större än de andra ändamålen
tillsammans kan inte hela tomtytan tas ut. Det som inte kan faktureras nu kan då
komma att tas ut i framtiden om tex en tomt styckas.

Exempel uträkning

Fastighet med 1 500 m2 tomtyta som ansluter en villa till vatten och avlopp:
Schakt och lägenhetsavgift: 123 966 kr
Tomtyta: 73 290 kr
Totalt: 197 256 kr

Fastighet med 3 000 m2 tomtyta som ansluter en villa till vatten och avlopp:
Schakt och lägenhetsavgift: 123 966 kr
Tomtyta: 146 580 kr
Här överstiger tomtytan resterande belopp och reduceras därför till 123 966 kr
Totalt: 247 932 kr

Pumpstation

Botkyrka kommun har beslutat att alla som behöver en pumpstation för spillvattnet kommer att få den levererad av kommunen. Det innebär att alla fastigheter behandlas lika i området när det gäller behov av pumpstation.

Information har skickats ut till de fastigheter som behöver egen LTA-pump.

På grund av coronaviruset och rådande omständigheter har vi fått problem med leverans av vissa LTA-stationer. Pumparna tillverkas i Italien och deras produktion är stängd på grund av Covid 19. Det är främst Grödinge och Skårdal som berörs då vi just nu bygger ut i de områdena. Vi har tyvärr inte fått någon tidplan för leverans just nu.

Frågor och svar om avgifter och taxa

Varför måste jag betala anslutningsavgift?
Både fritidshus eller hus för permanentboende anses ha behov av både vatten och avlopp.

Om du som fastighetsägare kan bevisa att behovet tillgodoses bättre på ett annat sätt än den allmänna anläggningen, kan du slippa att betala avgiften.

För avlopp anses det genom rättsliga prövningar inte finnas något bättre sätt att tillgodogöra sig tjänsten än genom den allmänna anläggningen. Fastigheten har då anslutningsskyldighet.

När det gäller vatten, måste den egna brunnen ha tillräcklig kapacitet för att försörja fastigheten på längre sikt och vattnet måste vara tjänligt. Då ska en analysrapport lämnas in.

När ska jag betala anslutningsavgift?
Avgiften ska betalas när förbindelsepunkt är upprättad, verksamhetsområde inrättat och information om detta delgetts fastighetsägaren. Information kommer skickas ut när den allmänna anläggningen är redo för anslutning av de enskilda fastigheterna.

Frågor och svar om anslutning

Vad innebär förbindelsepunkt för vatten och avlopp?
Det är anslutningspunkten och ansvarspunkten mellan kommunen och fastigheten. Normalt ligger förbindelsepunkten 0,5 meter före tomtgränsen. Kommunen ansvarar och anlägger ledningar till förbindelsepunkten och fastighetsägaren ansvarar för att anlägga ledningar från förbindelsepunkten och till bostadshuset. Vid bergschakt frispränger vi ca 1,5 meter in på fastighet.

Vad bör jag tänka på när jag ska ansluta mig till kommunalt vatten och avlopp?Kommunens vattentryck är sannolikt högre än vad du har nu. Det kan vara bra att tryckprova sina gamla ledningar alternativt sätta in en tryckreducering på inkommande ledning.

En vattenmätaranordning för vattenmätaren är fastighetsägarens ansvar. Själva mätaren är kommunens ansvar och den sätts upp när godkänd anordning har installerats. En godkänd anordning har två ventiler på varsin sida om mätaren, och den ska också placeras tillgänglig för avläsning och byte. Mätaren byts var 10:e år.

Hur får jag tag på en pump?
En LTA-station (pumpstation med pump, elektronik och larm) ingår i avgiften. Kommunen levererar pumpstationen efter avrop, men fastighetsägaren schaktar/spränger samt installerar pumpstation, ledningar, el och larm. För pumpen gäller 1-fasanslutning.

Pumpstationen är normalt 1,905 meter hög, men kan fås både högre och lägre (max 3,0 meter djup och som minst 0,81 meter djup). Den lägre måste kompletteras med tillskottsvärme under vintertid, vilket bekostas av fastighetsägaren. Väljs en högre tillkommer en kostnad som belastar fastighetsägaren.

LTA är ett samlingsnamn på pumpstationerna och betyder Lätt Tryck Avloppssystem.

Frågor och svar om befintliga anläggningar och arbeten

Vad gör jag med diskvatten, tvättvatten och avloppsvatten?
Det kan anslutas till kommunens ledningar.

Vad gör jag med dricksvattenbrunn och avloppstank?
Det är fastighetsägarens ansvar att se till att avloppstanken töms samt att tas bort den eller stannar kvar på fastigheten. Tömningen avropas hos Södertörns renhållningsverk.

Kopplas det kommunala vattnet in i fastigheten får inte den gamla brunnen vara ihopkopplad med kommunens vatten. Den gamla brunnen ska alltså separeras från det kommunala vattnet men kan fortsättningsvis användas för till exempel bevattning.

Vem utför ledningsarbetet på min fastighet?
Du som fastighetsägare ansvarar för att anlita ett företag för detta arbete. Kommunen kan inte rekommendera något företag men viktigt att företaget som anlitas kan styrka sin VA-kompetens.

Övriga frågor

Vad är och betyder ABVA?
ABVA är ” Allmänna bestämmelser för användande av Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”. Förutom Vattentjänstlagen är ABVA ett styrande dokument för vatten- och avloppstjänster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2020
Bo & bygga