Stäng meddelande

VA-Skårdal

Just nu pågår arbetet med utbyggnad av vatten och avlopp i Skårdal. Området ligger vid sjön Aspen nordväst om Tumba. Området är inte detaljplanelagt och karakteriseras av en blandad bebyggelse med både permanentboende och fritidshus.

Kartbild som visar var området ligger

Kartbild som visar var området ligger

Bakgrund

Området har varit föremål för detaljplaneläggning, men på grund av genomförandefrågor som bland annat rör huvudmannaskapet för gatunätet, uttag av gatukostnader och förändringar i lagstiftningen, har en detaljplan inte antagits för området. Syftet med att ta fram en detaljplan för området var bland annat att förbättra standarden för gatunätet, skapa möjlighet för fler byggrätter och förse området med kommunalt vatten- och avlopp.

Sjön Aspen är belastad av närsalter och en utbyggnad av kommunalt vatten – och avlopp i området skulle påverka Aspens vattenkvalitet i positiv riktning.

I juni 2016 fick samhällsbyggnadsnämnden uppdraget av kommunstyrelsen att undersöka förutsättningarna för enskilt huvudmannaskap för allmänna platser i Skårdal. Förslaget skulle innebära att fastighetsägarna får ansvaret för vägarna med större möjligheter att själva påverka vägstandard och investeringskostnader.

Ett förändrat rättsläge gällande huvudmannaskapsfrågan som kommit på senare tid har dock gjort att samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att enskilt huvudmannaskap i Skårdal inte går att genomföra.

Vad händer nu?

Just nu pågår arbetet med utbyggnad av vatten och avlopp i Skårdal, cirka 400 meter av totalt 900 meter ledningar är hittills anlagt.

Arbetena påverkar framkomligheten, men vi försöker lösa det på bästa sätt. Om du som bor i området stöter på problem går det bra att ta kontakt direkt med rörläggarna på plats.

Projektet med VA-utbyggnaden beräknas vara klart under sommaren 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2020
Bo & bygga