Stäng meddelande

VA-Skårdal

Skårdal ligger vid sjön Aspen cirka 3 kilometer nordväst om Tumba. Området är inte detaljplanelagt och karakteriseras av en blandad bebyggelse med både permanentboende och fritidshus.

Kartbild som visar var området ligger

Kartbild som visar var området ligger

Bakgrund

Området har varit föremål för detaljplaneläggning, men på grund av genomförandefrågor som bland annat rör huvudmannaskapet för gatunätet, uttag av gatukostnader och förändringar i lagstiftningen, har en detaljplan inte antagits för området. Syftet med att ta fram en detaljplan för området var bland annat att förbättra standarden för gatunätet, skapa möjlighet för fler byggrätter och förse området med kommunalt vatten- och avlopp.

Sjön Aspen är belastad av närsalter och en utbyggnad av kommunalt vatten – och avlopp i området skulle påverka Aspens vattenkvalitet i positiv riktning.

I juni 2016 fick samhällsbyggnadsnämnden uppdraget av kommunstyrelsen att undersöka förutsättningarna för enskilt huvudmannaskap för allmänna platser i Skårdal. Förslaget skulle innebära att fastighetsägarna får ansvaret för vägarna med större möjligheter att själva påverka vägstandard och investeringskostnader.

Ett förändrat rättsläge gällande huvudmannaskapsfrågan som kommit på senare tid har dock gjort att samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att enskilt huvudmannaskap i Skårdal inte går att genomföra.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2018 att avsluta planuppdraget för Skårdal. Det innebär att arbetet med att ta fram en detaljplan för området avbryts. Därmed kommer evenuella ansökningar om avstyckningar eller bygglov att prövas individuellt mot översiktsplanen.

En utbyggnad av vatten och avlopp i området är dock angelägen, bland annat med hänsyn till vattenkvaliteten i sjön Aspen. Planering av kommunalt vatten- och avlopp för området påbörjas under hösten 2018. Preliminär tidplan för utbyggnad är 2019/2020.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 september 2019
Bo & bygga