Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Ansvar och utredning

Fastighetsägaren och kommunen ansvarar tillsammans för att förhindra uppkomst av källaröversvämningar. Här kan du läsa om vilket ansvar du som fastighetsägare respektive kommunen har och om hur en utredning av en översvämningsskada går till.

VA-avdelningens ansvar:

 • Kommunens ledningar ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn.
 • Kommunens ledningar ska vara väl underhållna.

Ditt ansvar som fastighetsägare:

 • Fastighetens VA-system ska vara väl underhållet.
 • Fastigheten ska ha skydd mot inträngande avloppsvatten, till exempel en backventil.
 • Alla förändringar av fastighetens VA-system ska godkännas av VA-avdelningen.
 • Fastighetsägaren ska se till att fördröjningsmagasinet har rätt storlek och se till att underhålla det.
 • Informera hyresgäster om lämpligt nyttjande av källaren.

Skadeutredning

För varje inrapporterad översvämning i källare som leder till skadekrav gör VA-avdelningen en skadeutredning. Avsikten med denna är dels att ta reda på orsakerna till översvämningen, dels att reda ut om fastighetsägaren och VA-avdelningen fullgjort sina respektive skyldigheter att förhindra översvämning. Beroende på omständigheterna kring en översvämning kan skadeutredningen innefatta ett eller flera av följande moment:

 • Genomgång av tillgängliga ritningar över fastighetens VA-system.
 • Genomgång av aktuella nederbördsförhållanden vid översvämningstillfället.
 • Besiktning på platsen.
 • Invändig inspektion av misstänkta ledningar med hjälp av TV-kamera.
 • Datorberäkning av avloppssystemets kapacitet.
 • Bedömning av om ledningssystemet klarar dimensionerande regn.

Skadan ska först anmälas till försäkringsbolaget som gör en skadevärdering.

Om fastighetsägaren har anspråk på ekonomisk ersättning från kommunen för inträffade skador måste en skriftlig begäran om detta lämnas till VA-enheten. Denna ska innehålla en noggrann specifikation av utlagda kostnader (med kopior på fakturor), namn och fastighet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2017
Bo & bygga