Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Fyra typer av översvämningar i källare

När man får en översvämning i källaren kan det bero på många olika saker. Vi brukar dela upp dem i fyra olika typer av översvämningar. Här beskriver vi dessa och ger exempel på vad du kan göra för att skydda dig mot dem.

Man skiljer mellan fyra typer av källaröversvämning:

 1. Vatten tränger in genom avloppet.
 2. Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.
 3. Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, golvbrunnar och liknande.
 4. Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer.

För varje typ av översvämning ger vi exempel på åtgärder som kan öka skyddet mot översvämning.

1. Vatten tränger in genom avloppet​

Översvämning när det regnar

Ledningar för dagvatten dimensioneras så att de ska klara alla normala regn. Att dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt.

Vid kraftiga skyfall eller extrem snösmältning kan ledningssystemet därför bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter.

Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat avloppssystem, det vill säga spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan. I Botkyrka har vi separerat avloppssystemet, därför måste du se till att även dina spill- och dagvattenledningar är separerade. I bygglov för äldre fastigheter med källare fanns i regel krav på installation av skyddsanordning, exempelvis en backventil, för att hindra vatten från gatuledningen att tränga in i fastigheten. Det är fastighetsägarens ansvar att dessa skyddsanordningar underhålls.

Bild som visar vart det kan vara stopp i ledningen

Är det stopp i kommunens eller fastighetens ledning?

Det här kan du göra för att skydda dig:

 • Installera skyddsanordning (till exempel en backventil) som hindrar vatten att tränga in genom fastighetens avloppssystem.
 • Underhåll befintliga skyddsanordningar regelbundet.
 • I Botkyrka har vi skilda ledningssystem för spill- och dagvatten. Som fastighetsägare måste du därför se till att även dina ledningar är separerade.
 • Översvämning när det inte regnarOm det står vatten i servisbrunnen finns stoppet på kommunens ledning. Om det inte står vatten i servisbrunnen finns stoppet på fastighetens ledning.
  • att ledningen är skadad, till exempel på grund av att marken har förändrats (sättningar).
  • att något större föremål fastnat i ledningen
  • att trädrötter växt in genom rörskarvar
  • att fett har fastnat i ledningen.
  Det här kan du göra för att skydda dig:
  • Spola avloppsservisen ren från avlagringar och fett.
  • Åtgärda eventuella rotproblem. Ta bort träd som står i närheten av avloppsledningen, se också avsnittet om rotinträngningar.
  • Renovera eller lägg om servisledningar om de är i dåligt skick.
  • Installera fettavskiljare eller förbättra skötseln av befintlig avskiljare.
  • Spola inte ned sådant i avloppet som kan orsaka stopp i ledningen. Läs mer på www.syvab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Avloppsstopp kan orsakas av:
 • Det kan hända att vatten tränger in i en fastighets källare även om det inte regnar. Orsaken är då att det är stopp i avloppssystemet. Stoppet kan antingen finnas i de privata ledningarna inne på fastigheten eller i kommunens ledningar ute i gatan. Gränsen mellan fastighetens och kommunens ledningar ligger i den så kallade förbindelsepunkten som finns strax utanför tomtgränsen. För att ta reda på om felet ligger på fastighetens eller kommunens ledning kan VA-drift eller jourpersonal lyfta på locket till din servisbrunn och kontrollera om det finns vatten i brunnen.

2. Vatten tränger in genom väggen eller golvet

Dräneringsledningar kopplade på dagvattenledningen

Om dräneringsledningarna runt huset är anslutna direkt till ledningen för dagvatten i gatan kan vatten om det regnar mycket stiga upp i fastighetens dräneringssystem. Om du har otur kan vattnet tränga in genom väggen eller golvet i källaren.

Det här kan du göra för att skydda dig:

Installera pump för dräneringsvattnet. Läs mer om detta i avsnittet om skyddsåtgärder mot källaröversvämningar.

Dåligt fungerande dräneringssystem eller tillströmning av grundvatten

Att vatten tränger in genom källargolv och källarväggar kan ibland bero på att fastighetens dräneringssystem inte klarar av att leda bort grund- och dräneringsvatten tillräckligt snabbt. Orsaken kan vara att tillströmningen av grundvatten från marken runt är ovanligt stor, men det kan också bero på att dräneringssystemet har brister.

Exempel på sådana brister är att:

 • dräneringsrören är skadade eller lutar åt fel håll
 • dräneringsrören är igensatta av trädrötter eller järnutfällningar
 • dräneringsrören är igensatta av sand
 • anslutningsbrunnen till dagvattensystemet är helt eller delvis fylld med slam.

Vi vet av erfarenhet att dräneringssystem försämras med tiden. Det är inte onormalt att de måste förnyas efter 20-50 år. Dåligt fungerande stuprör och mark som lutar in mot huset är andra orsaker till fuktproblem i källare. Problem med stuprör uppkommer oftast när äldre stuprör av järn rostar sönder invid källarväggen

Vatten kan tränga in genom väggen

Om dräneringsledningarna är anslutna direkt till ledningen i gatan kan vatten tränga in i källaren.

Det här kan du göra för att skydda dig:

 • Lägg om dräneringsledningarna.
 • Komplettera dräneringssystemet med en ledning som samlar upp och leder bort grundvatten från omgivande markområden.
 • Åtgärda eventuella problem med rötter. Ta bort träd som står i närheten av dräneringsledningar.
 • Rensa fastighetens dagvattenbrunn.
 • Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade.
 • Se till att marken lutar bort från huset där det är möjligt.
 • Om du har ett fördröjningsmagasin på fastigheten, glöm inte att kontrollera att det fungerar och spola rent det regelbundet.
Vatten kan tränga in genom golvet

En trasig dräneringsledning kan leda trill att vatten tränger in genom golvet.

3. Vatten som tränger in genom källarfönster, garageport, golvbrunnar och liknande

Vatten som rinner av på markytan kan ibland komma in i en källare genom källarfönster, garagenedfarter eller källartrappor. För att undvika denna typ av översvämning bör man hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset.

När dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns en risk att vatten tränger upp genom brunnar.

Källaröversvämningar regn i källare

Om marken lutar mot huset kan regnvatten rinna längs med marken och tränga in.

Det här kan du göra för att skydda dig:

 • Installera pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten.
 • Bygg vallar runt källartrappan, källarfönster med ljusschakt och garagenedfart.
 • Sätt tak över källartrappa.
 • Se till att marken lutar bort från huset. En tumregel är att lutningen ska vara minst 15 cm räknat från husets yttervägg och tre meter ut.
 • Koppla bort brunnar utomhus från dagvattensystemet. Detta kan göras genom att vattnet pumpas till markytan eller leds till ett fördröjningsmagasin.

4. Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer

Läckande vatteninstallation

En översvämning kan orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande vatteninstallation. Det kan till exempel vara en vattenledning eller en varmvattenberedare som går sönder.

Det här kan du göra för att skydda dig:

 • Byt ut äldre vatteninstallationer om de är i dåligt skick. Tänk på att du är ansvarig för alla installationer inom din fastighet.
 • Stäng huvudventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid. Se i god tid till att ventilerna fungerar.
 • Installera särskilda avstängningsventiler på till exempeltvättmaskin och diskmaskin. Stäng de ventilerna när du inte använder maskinerna.
Källaröversvämningar spygatt

En överfull dagvattenledning kan göra att vatten tränger upp i brunnar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Bo & bygga