Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Ordlista

Här finns förklaringen på en del fack-uttryck som ibland används.

Här finns förklaringar på en del av de fackuttryck som kan förekomma i VA-sammanhang.

Ordlista

Ord

Förklaring

Avloppsenhet

Golvbrunn, toalettstol, badkar, handfat, etc.

Avloppsvatten

Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. I VA-branchen kallas spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten för avloppsvatten.

Dagvatten

Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.

Dräneringsvatten

Grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning som avleds i dräneringsledning eller dike.

Duplikatsystem

Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.

Förbindelsepunkt

Den punkt omedelbart utanför tomtgränsen där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning.

Kombinerat system

Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning.

LOD

Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Som fastighetsägare tar du hand om och fördröjer dagvattnet på fastigheten exempelvis i ett fördröjningsmagasin.

Recipienten

Mottagare av behandlat eller obehandlat avloppsvatten: till exempel hav, sjö, vattendrag.

Separerat system

Ombyggnad av kombinerat avloppssystem till duplikatsystem där spillvatten och dagvatten transporteras i olika ledningar.

Servisledning

Ledning som ansluter fastigheten till ledningen i gatan.

Spillvatten

Förorenat vatten från bl.a. hushåll och industrier. Detta är det som vi till vardags kallar för avloppsvatten.

Golvbrunn

Brunn för avledning av dagvatten.

Vattenmagasin

Ett vattenmagasin är en grop som fylls med sten eller regnvattenkassetter och sedan täcks över. Genom att regnvattnet fördröjs minskar risken för översvämning och vattnet hinner till viss del infiltreras i marken. Kallas ibland för stenkista.

Vatteninstallation

Vattenledning, tvättmaskin, diskmaskin etc.

VA-avdelningen

Detta är den enhet på kommunen som hanterar kommunens vatten och avloppsfrågor.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Bo & bygga