Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Så skyddar du dig mot översvämningar i källaren

Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämning. Det finns däremot en hel del du kan göra för att minska riskerna. Detta gäller både fastighetsägare och kommunen.

Här visar vi några exempel på vad du som fastighetsägare kan göra för att minska risken för översvämningar.

 1. Backventil på avloppsledning
 2. Avstängningsbara golvbrunnar
 3. Pumpning av dräneringsvatten
 4. Använd inte avloppet som sopnedkast
 5. Förebygg stopp i avloppet
 6. Hantera problem med inträngande trädrötter
 7. Använd källaren på lämpligt sätt
 8. Gör ett vattenmagasin om det behövs

1. Backventil på avloppsledning

En backventil skyddar fastigheten mot att vatten från gatuledningen tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter. Se till att inga andra avloppsenheter än de som kommer från källarplanet finns uppströms backventilen. Ventilen kan monteras under källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset. En backventil fungerar automatiskt och kan oftast även stängas för hand.

Backventilen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött backventil i värsta fall inte ger något skydd mot översvämning. Det finns ett flertal olika typer och tillverkare av backventiler på marknaden. Prata med en specialist innan du väljer.

Fördelar med en backventil:

 • Backventilen ger ett relativt gott skydd mot bakåtströmmande vatten.
 • Backventilen kan vid behov hållas stängd, till exempel vid längre tids bortavaro.

Nackdelar med en backventil:

 • Det finns risk att föroreningar hindrar klaffen i backventilen från att stängas helt.
 • Backventilen kan inte installeras i alla anläggningar.
 • Installation av en backventil kräver ingrepp i fastighetens ledningssystem.
 • Avloppsenheter uppströms backventilen är blockerade då ventilen är stängd.
 • Om du får vattenläckor i huset kan vattnet inte ledas bort.

2. Avstängningsbara golvbrunnar

Det finns två typer av avstängningsbara golvbrunnar: Manuellt avstängningsbara och självstängande golvbrunnar.

Manuellt avstängningsbar golvbrunn

En manuellt avstängningsbar golvbrunn måste vara ordentligt förankrad i golvet för att kunna stå emot vattentrycket från ett överbelastat avloppssystem. Brunnen ska bara vara öppen när man släpper ut vatten.

Brunnen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något skydd mot översvämning.

Fördelar med en manuell golvbrunn:

 • Brunnen är mycket trycktålig och tät om den sköts väl.
 • Brunnen är tillverkad i material av hög kvalitet.
 • Brunnen ger ett bra skydd när den är stängd.

Nackdelar med en manuell golvbrunn:

 • Brunnen måste stängas och öppnas manuellt.
 • Om brunnen är stängd kan vatten inte ledas bort, till exempel vid vattenläckor.

Självstängande golvbrunn

En självstängande golvbrunn fungerar enligt samma princip som en backventil och tillåter endast att vattnet leds i en riktning. Brunnen kan stå emot ett tryck av cirka en meter vattenpelare men kan klara det dubbla om locket (silen) skruvas fast.

Brunnen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något skydd mot översvämning.

Fördelar med en självstängande golvbrunn:

 • Brunnen är automatisk.
 • Brunnen är förhållandevis enkel att installera.
 • Brunnen har automatisk luktspärr vid uttorkning.

Nackdel med en självstängande golvbrunn:

 • Brunnen är inte lika trycksäker som en manuellt avstängningsbar golvbrunn.

3. Pumpning av dräneringsvatten

Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa dräneringsvattnet. Vid pumpningen lyfts vattnet upp till marknivån och får sedan rinna med självfall ut till kommunens ledningar.

Installationen kräver regelbundet underhåll och bör förses med ett larm som utlöses vid störningar i driften av pumpen.

Fördel med pumpning av dräneringsvatten:

 • Pumpning är den säkraste lösningen för att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet.

Nackdelar med pumpning av dräneringsvatten:

 • Ett pumpsystem kräver regelbunden tillsyn.
 • Installation av en anläggning för pumpning medför ingrepp i fastighetens avloppssystem.
 • Att bygga en anläggning för pumpning är relativt dyrt.

4. Använd inte avloppet som sopnedkast

Avloppsstopp beror ofta på att man spolat ned något olämpligt i avloppet, till exempel dambindor, hår, tops, tomma förpackningar, stekfett, frityrolja med mera. Naturligtvis ska inte heller lösningsmedel, vätskor från penseltvätt, färgrester med mera spolas ner, det stör våra sjöar och vattendrag. Överblivna kemikalier och frityrolja ska du lämna in på en miljöstation.

5. Förebygg stopp i avloppet

Släng inte något annat än toapapper i toaletten, till och med hushållspapper kan orsaka stopp.

Ställ en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall.

Spola inte ner stekfett i avloppet.Använd i stället hushållspapper för att samla upp det från matlagning.

Låt fettet svalna innan du torkar upp det, släng sedan pappret i soporna bland övrigt hushållsavfall.

6. Hantera problem med inträngande trädrötter

Trädrötter kan också orsaka stopp i avloppsledningar. Att rensa en ledning från rötter som trängt in genom rörskarvar ger bara ett kortsiktigt skydd mot stopp i avloppsledningar. Efter en rotskärning kommer rötterna igen med förnyad styrka. Rotskärningen måste därför upprepas med 2-3 års mellanrum.

Den bästa lösningen för att undvika återkommande rotproblem är att ta bort träd som står i närheten av avloppsledningar. Du bör inte placera nya träd nära avloppsledningar.

Träd med speciellt aggressiva rötter som till exempel pil, poppel och platan innebär en extra stor risk för problem.

7. Använd källaren på ett lämpligt sätt

För att minska skadorna vid en eventuell översvämning bör du anpassa användningen av källaren efter ditt översvämningsskydd. Undvik alltför påkostad inredning i källaren och förvara inte dyr utrustning och värdefulla saker där om det inte finns ett fullgott översvämningsskydd. Se också till att du har ett källargolv av ett material som tål fukt, till exempel klinker.

Det är viktigt att fastighetsägare informerar sina hyresgäster om hur de kan använda källaren med hänsyn både till aktuellt översvämningsskydd och till fastighetens försäkringsvillkor. Som exempel kan nämnas att en fastighetsägare som använde sin källare som lager inte fick någon ersättning eftersom källare inte ska användas till det.

8. Bygg ett vattenmagasin

När det regnar och snöar bildas så kallat dagvatten. För att minska risken för översvämningar på din tomt och i kommunens VA-system måste vattnet tas hand om och fördröjas. I Botkyrka är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att ta hand om dagvattnet på din egen tomt. Det kallas lokalt omhändertagande eller LOD.

För att bestämma förutsättningarna för LOD på din tomt, är det viktigt att du undersöker marken. Om marken inte naturligt tillåter att allt dagvattnen tas om hand på tomten, måste du fördröja vattnet med till exempel ett vattenmagasin. Ett vattenmagasin är en grop som fylls med sten eller regnvattenkassetter och sedan täcks över. Det är viktigt att fördröjningsmagasinet har rätt storlek från början. Är stuprören direktkopplade till dräneringsledningarna ska du räkna med att allt vatten som hamnar på ditt tak vid ett kraftigt regn ska kunna hanteras. Vattnet kan sedan, efter VA-enhetens godkännande, ledas vidare till kommunens dagvattennät.

Det är bättre att använda regnvattenkassetter än sten i fördröjningsmagasinet. Regnvattenkassetter kan hantera mer vatten och efter ett par år när vattenmagasinet satts igen av slam och partiklar, kan du spola rent det. Du bör därför ha en liten spolbrunn där du kan kontrollera att vattenmagasinet fungerar. Spolbrunnen kan även användas för att spola eller suga bort slammet.

Om du inte bara leder vattnet direkt ner i en brunn utan gör något som sprider ut vattnet och låter det rinna ut längre från dina stuprör så fördröjs regnvattnet i marken. Då kan du ha ett mindre vattenmagasin.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017
Bo & bygga