Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Avfall och sopor

Här hittar du information om hur du hanterar olika typer av avfall och sopor. Kommunen har det övergripande ansvaret för att samla in hushållsavfall. Uppdraget utförs av SRV Återvinning AB som är ett kommunalt bolag som samgäs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

Hushållsavfall

Hushållsavfall kan vara både ”avfall som kommer från hushåll” och ”jämförligt avfall från annan verksamhet” till exempel skolor, restauranger, butiker och företagens personalutrymmen. Som exempel på avfall som kommer från hushåll kan nämnas sopor, köksavfall, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar.

Till avfall från hushåll räknas också skrymmande avfall som exempelvis trasiga möbler, cyklar och liknande föremål.

Det mesta av ditt avfall kan du sortera och lämna på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Övrigt slänger du i den vanliga soppåsen.

Sophämtning

Du som bor i villa eller har ansvar för avfallsfrågor i din bostadsrättsförening kan läsa mer om sophämtning på SRVs webb. Där hittar du också mer information om SRVs övriga tjänster.

Privat - SRV Återvinning (srvatervinning.se)

Sortering av matavfall

Riskdagen beslutat att alla i Sverige ska sortera ut sitt matavfall från och med 1 januari 2024. Det innebär att du behöver skilja matavfall från övrigt avfall. Läs mer om avfallssortering på SRVs webb här.

Miljötratten

Återvunnet matfett är en viktig resurs! Med hjälp av Miljötratten tar du på ett enkelt sätt hand om överblivet fett – utan kladd och otrevlig lukt.

Läs mer om Miljötratten och var du kan hämta upp en till ditt hushåll.

Läkemedel

Överblivna läkemedel ska alltid lämnas till apoteket.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten om det inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön. Trädgårdsavfall som inte komposteras kan lämnas på återvinningscentralen.

Du kan beställa hämtning av trädgårdsavfall mot en avgift hos SRV återvinning AB.

Farligt avfall

Farligt avfall är exempelvis lösningsmedel, oljor, rengöringsmedel, batterier, färgrester och kemikalier. Farligt avfall kräver större försiktighet vid hantering och behandling på grund av sitt innehåll av farliga ämnen. Det kan vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. Att sortera ut farligt avfall är den viktigaste sortens källsortering du kan göra som privatperson. Avfallet lämnar du sedan på återvinningscentralen.

Är du företagskund lämnar du istället avfallet på SRV:s mottagning för farligt avfall på Gladö.

Producentansvar

Idag finns producentansvar för förpackningar, returpapper, läkemedel, batterier, elavfall, däck och bilar. Producentansvaret innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer dessa produkter ska ansvara och betala för återvinningen och hanteringen av den förbrukade varan.

Däck

Bildäck omfattas av producentansvar. När du vill bli av med dina uttjänta däck måste producenten ta emot dem kostnadsfritt. Detta gäller däck utan fälg. Om däcket sitter på fälg får en skälig avgift tas ut.

Uttjänta däck lämnas till närmaste återförsäljare. Däck med fälg kan lämnas på återvinningscentralen. Gäller det ett större antal uttjänta däck bör branschens insamlingssamordnare, Svensk Däckåtervinning AB, kontaktas.

Förslag till ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter

Här finns förslag på ändrade texter i avfallsplan och avfallsföreskrifter utifrån ny lagstiftning. Förslagen är enligt miljöbalken 15 kap 42 § publicerade på denna sida under perioden 15 november–13 december 2023. Du kan skicka synpunkter på de föreslagna ändringarna via e-post till synpunkter@srvatervinning.se senast den 13 december.

Avfallsplanen innehåller information om mål för att minska avfall och nedskräpning, och för att öka återbruk och materialåtervinning. Planen anger hur målen ska följas upp, och innehåller också miljökonsekvensbeskrivning utöver aktuell information om insamlade avfallsmängder och deponier.

Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser om insamling och hantering av hushållsavfall, ansvar för avfallshanteringen i kommunen, sortering, avfallsutrymmen och hämtningsvägar samt om undantag från föreskrifterna.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: