Öppna mobilmenyn

Nyhet

Grundvattenprover efter Kassmyra

03 juni 2021

Boende och närmiljö

Det har väckts frågor om påverkan på grundvattnet i Botkyrka kommun, efter hanteringen av sopor vid avfallsanläggningen i Kassmyra. Svaret är att grundvattnet har och har haft liknande provresultat sedan 2018 när provtagningsprogrammet påbörjades och det har inte skett några märkbara förändringar.

I tabellerna nedan finns en sammanställning över denna tid. Refererade provtagningspunkter ser man i underlaget.

– Sammanfattningen är att Uttrans grundvattenförekomst inte har påverkats av den senaste incidenten med ett av verksamhetsutövaren eller markägaren borttaget filter. Dock tar vi medborgarnas och andras frågor på största allvar och frekvensen av provtagning har utökats och proverna kommer att tas 1 gång per månad istället för 2 gånger per år, säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör.

Provtagningsresultat från den 12 maj visar att halterna av PFAS är låga - mellan 5,4 och 13 ng/l (nanogram per liter) i flera provtagningspunkter i grundvattenförekomsten Uttran. Livsmedelverkets åtgärdsgräns ligger på 90 ng/l.

Metallhalterna av koppar och zink i provtagningspunkterna från den 12 maj visar mellan klassindelning 2 och 3 (måttliga halter) enligt SGU:s (Sveriges Geologiska Undersöknings) bedömningsgrunder för grundvatten.

Den senaste provtagningen den 27 maj visar ingen förekomst av PFAS. Provtagningen skedde på punkterna som ligger mer nordöst samt uppströms. Urvalet gjordes då ytvatten från avfallshögen rör sig i nordöstlig riktning. Även provtagningen från den 12 maj på den nordvästra sidan visar väldigt låga halter av föroreningar. Provtagningspunkten uppströms var samma som togs den 12 maj. Provtagningsresultaten avseende metallhalterna i flera punkter hamnar i klassindelning 2 och uppströms landar på klassindelning 3.

Det kommunala dricksvattnet påverkas i nuläget inte av avfallshanteringen i Kassmyra. Allt kommunalt dricksvatten kommer från vattenverket i Norsborg som hämtar sitt vatten från Mälaren.

Provresultat

PH och alkalinitet

Diagram Kassmyra PH

Metaller

Diagram Kassmyra metaller

PFAS

Diagram Kassmyra pfas

Närsalter

Diagram Kassmyra närsalter