Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Verksamhetens ansvar och kommunens agerande

En av grundpelarna i miljöbalken är att den som bedriver miljöfarlig verksamhet har ansvaret för att skydda miljön och människors hälsa.

Principen i EU och Sverige är att förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan. Därför finns kravet på verksamhetsutövarens egenkontroll. Den innebär att alla företag som har en miljöfarlig verksamhet ska ha en organisation, kunskap samt arbetsprocesser och rutiner för att skydda miljön från påverkan. Om man inte har den kunskapen eller organisationen i bolaget kan man ta stöd av externa experter som konsulter. Företaget ska också ta fram ett egenkontrollprogram som beskriver hur de arbetar för att minska miljöpåverkan. Det kan vara val av reningsutrustning och metoder för att rena farliga ämnen från att nå grundvattnet. Egenkontrollen kan också bestå av en beskrivning av antal provtagningar och analyser som ska genomföras, vilken organisation företaget har för att hantera miljörisker och hur de ska arbeta proaktivt för att minska dessa risker. Egenkontrollen kan i praktiken bestå av ett antal provtagningar och analyser som ska genomföras med ett visst intervall för att följa upp och minska riskerna för utsläpp av miljöfarliga ämnen.

Kommunens roll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens roll är att följa upp egenkontrollprogrammet och företagets egenkontroll. Nämnden har inte möjlighet och resurser att vara på plats och bevaka allt som företaget gör. Principen om att förorenaren ska betala innebär också att verksamheten betalar kostnaden för den tillsyn som utförs. Därför används inte skattepengar för att följa upp och bevaka företag som har en negativ miljöpåverkan.

Verksamhetsutövarnas egenkontroll

I detta fall har Resurs-recycling i Stockholm AB haft ett egenkontrollprogram där de har beskrivit att prover på lakvatten ska tas i brunnarna vid och under avfallshögen. De har också beskrivit att de ska sätta ned filter i dagvattenbrunnarna och byta dessa filter regelbundet. För detta uppdrag har de anlitat en oberoende konsultfirma (WSP) som nämnden har bedömt vara ett ansett bolag som också är en av de största teknikkonsultfirmorna i Sverige och Europa. Den oberoende konsult som har anlitats har de nödvändiga certifikat och utbildningar som behövs för att bedöma hur ofta provtagningar ska ske, vilka analyser som ska utföras samt kan ta proverna och sedan bedöma resultaten.

Kommunens agerande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansett att företagets egenkontrollprogram har varit tillräckligt och uppfyllt kraven som kan ställas baserat på den kunskap som kommunen då hade om verksamhetens miljöpåverkan. Nämnden har följt upp egenkontrollen genom att ställa krav på att provtagningar ska genomföras i dagvattenbrunnarna under och vid högen. Prover har tagits och analyserna har enligt WSP visat på att vattnet som lakar ut från högen har innehållit miljöfarliga ämnen under gällande gräns- och riktvärden. Vid flera tillfällen har även WSP:s konsult som arbetat på uppdrag av bolaget angett att brunnarna är torra och att den troligaste orsaken är att allt vatten sugs upp av avfallet i högen och därför inte lakar ut till dagvattnet. Egenkontrollprogrammet har uppdaterats årligen med undantag från 2020 då företaget inte kom in med ett nytt egenkontrollprogram trots flera påminnelser från nämnden. Strax efter sommaren 2020 gick även bolaget i konkurs.

Det har inte funnits skäl för miljö- och hälsoskyddsnämnden att ställa högre krav på verksamheten med anledning av de provsvar som de har redovisat. Företaget har via sin konsult föreslagit att kraven på filter och provtagningar ska tas bort eller minskas ned, men detta har inte nämnden godkänt. Kravet på att det ska finnas filter i dagvattenbrunnarna har ställts på bolaget. Krav har också ställts på fortsatt provtagning i dagvattenbrunnarna.

Föreläggande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 3 november 2020, i delegationsbeslut § 2020-644, om att förelägga Resurs-Recycling i Stockholm AB (konkursbo) följande:

  • Redogöra på en karta vad alla högar innehåller och hur mycket de väger samt redovisa resultatet av de provtagningar som genomförts.
  • Redovisa vilken mängd massor som finns på anläggningen i dagsläget. När inventeringen av massor är klar ska det material som klassas som en deponi av miljöenheten tas bort.
  • Redovisa en fullständig handlingsplan för avveckling av anläggningen. I handlingsplanen ska det framgå vart de olika fraktionerna ska transporteras. I handlingsplanen ska det framgå hur verksamheten uppfyller de krav gällande damning, lukt, buller som verksamheten har i sin egenkontroll.
  • Verksamheten ska provta sorterat och bearbetat eller obehandlat bygg-och rivningsavfall som är tänkt att användas för utfyllnad eller andra anläggningsändamål på fastigheterna innan utförande samt redovisa detta för miljöenheten.
  • Verksamheten får inte köra in eller ta emot mer massor på anläggningen. Verksamheten får endast köra ut massor.

Verksamheten har inte redovisat dessa uppgifter och därför går nu nämnden vidare och ställer krav på att samtliga avfallshögar ska tas bort senast den 1/12 2021. Förslaget på detta beslut har skickats till konkursboet för kommunicering. Om inte åtgärder vidtas kommer beslut delges konkursboet i mitten av juli 2021.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: