Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Otjänligt badvatten i Trollsjön och Utterkalven

16 juli 2021

Boende och närmiljö

För att följa upp eventuell påverkan från verksamheterna i före detta Kassmyratäkten har kommunen tagit prover på metaller, dioxiner och PAH på femton platser där det förekommer bad. I samband med det togs även bakteriologiska prover, det vill säga de parametrar som tas i vanlig kontroll av badvatten E.coli och Intestinala enterokocker som är tarmbakterier.

Vid provtagningen konstaterades att vattnet i Trollsjön var otjänligt som badvatten med avseende på E.coli och vattnet i Utterkalven var otjänligt som badvatten med avseende på Intestinala enterokocker. I Segersjön och Kassmyrasjön var badvattnet tjänligt med anmärkning med avseende på Intestinala enterokocker. Kommunen rekommenderar därför att man undviker att bada i Trollsjön och i Utterkalven. Det finns inga kommunala badplatser i dessa sjöar och kommunen genomför därför ingen regelbunden kontroll.

Det är osannolikt att de förhöjda halterna av bakterier i sjöarna kommer från upplagen i före detta Kassmyratäkten. Dels hanteras inte den typen av avfall på platsen, dels sker ingen ytavrinning från platsen. Regn som faller i före detta Kassmyratäkten infiltreras och ev. förekomst av tarmbakterier bryts ned på vattnets väg genom gruslagren, på samma sätt som infiltration används som reningsmetod i många enskilda avloppsanläggningar.

Aktuella tarmbakterier finns hos människa, andra däggdjur och fåglar. Förhöjda halter av tarmbakterier kan ha olika ursprung såsom till exempal djurspillning via dagvatten, kanadagäss, dåligt fungerande enskilda avlopp i tillrinningsområdet med mera. Vid provtagningstillfället regnade det kraftigt vilket resulterade i kraftig tillströmning av dagvatten, vilket kan ha påverkat resultaten. Trollsjön är en liten sjö som saknar ytlig avrinning och är därför känslig för föreningspåverkan. Den tar emot dagvatten från verksamhetsområden och bostadsområden. Utterkalven är en liten sjö som tar emot stora mängder dagvatten. Även Segersjön och Kassmyrasjön är små sjöar som tar emot dagvatten. Det finns därför risk för sämre badvattenkvalitet i dessa sjöar.

Inga förhöjda halter av miljögifter, metaller och PAH, kunde konstateras i något vatten. Inga risker för bad baserat på uppmätta halter metaller och PAH bedöms finnas.

Andra har även läst