Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Brand i avfallshög vid Kassmyra - uppdaterad

06 september 2021

Boende och närmiljö

Det har brunnit i en avfallshög med mestadels trä vid soptippen i Kassmyra. Södertörns brandförsvarsförbund har arbetat med att släcka branden. Södertörns brandförsvarsförbund har meddelat att man avslutat sin räddningsinsats på platsen och överlämnar ansvaret till markägaren under morgonen 8 september.

Larmet inkom 16.17, söndagen 5 september. Löpande information om släckningsarbetet finns på räddningstjänstens hemsida, sbff.se. Besväras ni av röken bör ni gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventiler.

Kommer ni att evakuera?

Det är räddningstjänsten som avgör om en evakuering ska ske. Just nu är en evakuering inte aktuell, men kommunen har alltid en beredskap att så kan ske med kort varsel.

Varför brinner det?

Vi vet inte ännu vad som förorsakat branden, dvs om högen har självantänt eller om det finns någon annan orsak. Tillsynsmyndigheten, dvs Botkyrka kommun, kommer att lämna in en åtalsanmälan avseende miljöbrott, därefter är det polis och åklagare som utreder ärendet.

Vad gör kommunen nu?

Vi har nära kontakt med Räddningstjänsten och följer deras arbete. De arbetar främst med att sära på avfallet eftersom branden pågår inom ett vattenskyddsområde. Räddningstjänsten bedömer att det inte föreligger någon spridningsrisk men däremot att insatsen kommer att fortgå under en längre tid. Från kommunens sida arbetar vi för att säkerställa att kommunens verksamheter inom området kan fortsätta på ett tryggt sätt, däribland skolor och förskolor.

Vad har ni för råd till människor i området som är oroliga för röken?

Om man upplever problem med sin hälsa ska man ringa 1177 alternativt kontakta sin vårdcentral. Om man upplever besvär, gå in och håll dörrar, fönster och luftintag stängda.

Hur gör man för att få ersättning för eventuella kostnader i samband med branden?

Har man ersättningsanspråk ska man vända sig till sitt försäkringsbolag.

Finns det risk att dricksvattnet i kommunen påverkas av släckningsarbetet?

Allt kommunalt dricksvatten i Botkyrka kommun kommer från vattenverket i Norsborg. Grundvattentäkten i Segersjö används inte och kommunen levererar alltså inget vatten från Segersjön. Vi beklagar att det i media uppfattats på annat sätt, men Grundvattentäkten i Segersjö används inte. Den som har egen brunn, bär själv ansvaret att mäta vattenkvaliteten i sin brunn.

Hur kommer ni informera medborgarna?

Vi uppdaterar löpande hemsidan och kommer att hålla ett digitalt informationsmöte måndag 6 september kl. 19.

Bakgrund: Tillsynsbesök mm vid avfallsanläggningen i Kassmyra under 2021

I Kassmyra har Resurs Recyling (verksamhetsutövaren) fyra avfallshögar: En stor hög med blandat byggavfall, en hög som i huvudsak innehåller trä (den hög som nu brinner), en hög med mestadels betong och en sikteshög.

Kommunen har under året vidtagit ett stort antal åtgärder för att hantera den situation som uppstått. Nedan följer några av de åtgärder som vidtagits och alla de inspektioner som gjorts. Dock ska noteras att kommunen är en tillsynsmyndighet och därför bara kan arbeta med förelägganden och inspektioner. Kommunens beslut kan också överklagas, vilket är en självklarhet. Men detta gör också att det tar tid från kommunala beslut till att detta också märks för en utomstående.

I februari började markägaren flisa material ur trähögen. Markägaren körde även bort material till Vallentuna samt börjat sortera material i den stora högen.

22 februari: Länsstyrelsen beslutar om föreläggande mot Resurs Recycling i Stockholm AB:s konkursbo. Företaget skulle redogöra för innehållet i avfallet, redovisa mängden avfall samt hur länge avfallet legat på platsen. Man ska även redovisa en handlingsplan med en tidplan där det framgår på vilket sätt avfallet ska återvinnas eller transporteras vidare. Av handlingsplanen ska även kostnaden för detta framgå. Handlingsplanen ska inkomma till Länsstyrelsen senast 31 mars.

24 februari: Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun förbjuder Resurs-Gruppen i Stockholm AB att fortsätta hantera, bearbeta och köra ut befintligt avfall. Resurs-Gruppen i Stockholm AB ska även senast 5 mars 2021 till miljöenheten redovisa för ändamålet och vart de massor körts som redan lämnat fastigheten. Beslutet började gälla omedelbart från att det tagits emot och även om det överklagas.

25 februari: Botkyrka kommun begär samråd med Naturvårdsverket enligt reglerna för att kunna gå vidare till Kronofogden med en begäran om verkställighet av ett föreläggande när man befarar att den man riktar åtgärderna emot inte kan bekosta dessa.

3 mars: Södertörns Brandförsvarsförbund förelägger Resurs-Gruppen i Stockholm AB att genomföra temperaturövervakning för att kunna upptäcka temperaturökningar och vid behov kunna sätta in lämpliga åtgärder. Man förelades även att genomföra utlastning av träflis avskilt från övrigt osorterat byggavfall eftersom bakteriell nedbrytning av träflis kan leda till temperaturökning och självantändning. Dessa åtgärder skulle vara på plats senast 31 mars.

16 mars: Fastighetsägaren Resurs-Gruppen överklagar föreläggandet om hantering av avfall till Länsstyrelsen.

24 mars: Miljöenheten informerar Resurs Recyclings konkursförvaltare om att arbete med högarna pågår i Kassmyra. Konkursförvaltaren kände inte till det sedan innan.

6 april: SBFF meddelar miljöenheten att de åtgärder som man förelagt Resurs-Gruppen om har genomförts och tillsynen för det ärendet avslutas.

7 maj: Länsstyrelsen beslutar att upphäva miljöenhetens beslut om förbud för Resurs-Gruppen att hantera, bearbeta och köra ut Resurs Recyclings avfall i Kassmyra.

21 maj: Naturvårdsverket meddelar att Botkyrka kommun inte kan få bidrag för akuta åtgärder, eftersom man anser att Kassmyra inte faller under förordningen om avhjälpande av föroreningsskador samt att det inte redovisats några analysresultat som visar att området är förorenat.

21 juni: Länsstyrelsen beslutar om föreläggande riktat mot verksamhetsutövarens konkursbo om att helt avlägsna avfallshögarna. Åtgärden ska vara genomförd senast 1 december 2021.

15 juli: MHN förelägger verksamhetsutövarens konkursbo att helt avlägsna avfallshögarna och det ska vara genomfört senast 1 december 2021 samt att omgående påbörja uppsamling av lakvatten som eventuellt bildats från den stora avfallshögen, innan det når den angjorda stenkistan.

20 augusti: Vid platsbesök konstaterar miljöenheten att den stora avfallshögen blivit högre. Det verkar även pågå arbete i virkeshögen.

1 september: Vid platsbesök konstaterar miljöenheten igen att den stora avfallshögen blivit högre och att det lagts på nytt avfall på den. Det ser också ut som betonghögen har blivit större.


Botkyrka kommuns miljöenhets besök på platsen:

16 februari

26 februari

3 mars

8 mars

28 maj

3 juni

16 juni

20 augusti

1 september

Andra har även läst