Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Sammanfattning TV-sändning om brand i Kassmyra

08 september 2021

Boende och närmiljö

Måndag 6 september 2021 genomförde Botkyrka kommun en TV-sändning med anledning av branden i Kassmyra. Nedan följer en sammanställning av vad som sades och svar på de frågor som kom in.

Magnus Gärtner, insatsledare vid Södertörns Brandförsvarsförbund, gav en övergripande lägesbild.

En brand startade i söndags. Högen är ca 60x40 meter och 7–8 meter hög, men själva branden var cirka 30x30 meter stor. Grävmaskiner från räddningstjänsten lyfte bort allt som inte brann. Branden ligger på ett vattenskyddsområde och därför använder vi inte vatten för att släcka, utan bara vatten i mindre mängder för att skydda maskiner. Vi skickade ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten).

Just nu [ca kl. 19, måndag kväll] är det en yta om cirka 10x25 meter som brinner och den är cirka 3 meter hög. Vårt arbete är nu bara att bevaka, eftersom ingen spridningsrisk finns. Branden kan något förenklat liknas vid en majbrasa som brinner och det kommer nog brinna några dagar till. VMA:et gick ut söndag kväll.

Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör, Botkyrka kommun.

Kommunen har jobbat intensivt med denna brand och den tidigare branden i Kagghamra. Allmänt kan sägas att det just nu pågår ett programarbete, dvs fasen innan detaljplanering. I det programarbetet är planen att Kassmyra-området så småningom ska omvandlas till bland annat bostäder. Planprogrammet ska klubbas under 2021.

Markus Ek, biträdande miljöchef i Botkyrka kommun.

Avfallshögen ligger inom vattenskyddsområde, men inget dricksvatten tas därifrån. Dricksvattnet tas från Mälaren. Kommunen har haft möte med Länsstyrelsen för att ta prover. Kommunen har gjort ett stort antal tillsynsbesök. Det är dock en komplex juridisk situation. Kommunen har ställt krav på konkursboet att ta bort avfallet före 1 december 2021.

Tom Bellander, professor vid institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet. Verksam vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Ingen brandrök är hälsosam. All rök leder till påverkan. I huvudsak är detta trä som brinner och det kan liknas vid en skogsbrand. Liksom av många andra luftföroreningar, kan man få hosta. Det finns en liten risk för allvarligare effekter för de med underliggande sjukdomar och de bör rådgöra med sin behandlande läkare om de får ytterligare symptom. Kan inte ge en allmän rekommendation. Om man märker av röken så kan man gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventiler. Räcker inte det får man själv avgöra och kanske resonera med sin behandlande läkare.

Sara Dahl, verksamhetschef förskolor och Birigitta Zelezny Ulvered, verksamhetschef grundskolor i Botkyrka kommun.

Vi har vidtagit åtgärder för att kunna hålla skolorna öppna. När sådant som detta inträffar följer vi händelseutvecklingen nära. Idag har vi på utbildningsförvaltningen en mycket god beredskap. Vi fick tidigt besked om att kunna bedriva verksamheten som vanligt, men vi hade planering för olika scenarion.

I sändningen deltog även Pernilla Vera Jr, trygghets- och säkerhetsdirektör i Botkyrka kommun.

Frågor från medborgare

Hur gör vi i framtiden, kommer vi vara omringade av sopor?

Carina Molin: Nej. Planen är att göra annat, däribland bostäder. Vi vill ha bort soporna. Det är dock en svår och komplex juridisk situation. Just nu prövas markägarens ansvar, om han kan anses vara verksamhetsutövare och därmed har ansvar, enligt miljöbalken. Ambitionen är att få bort detta.

Pernilla Vera Jr: Det är viktigt att lösa detta tillsammans med andra kommuner och det är en process som pågått längre än branden.

Finns det förundersökningssekretess?

Pernilla Vera Jr: Varje myndighet fattar sina egna beslut. Det vi har möjlighet att lämna ut från Botkyrka kommun, har vi redan lämnat ut.

Hur ska de med privata brunnar agera?

Markus Ek: Har man egen brunn har man ett eget ansvar och får ta prover vid ett auktoriserat labb. Få har brunnar som man använder för dricksvatten.

Varför har kommunen gett tillstånd på ett vattenskyddsområde

Markus Ek: Miljöbalken förbjuder inte verksamhet på ett vattenskyddsområde. Anläggningen i Kassmyra är en anmälningspliktig verksamhet och anmälan har gjorts. För den här sortens verksamhet ska man upprätta ett kontrollprogram och det har man gjort. Och i det ingår att samla upp och rena lakvatten. Under dessa år har det funnits uppföljning och det har varit torrt i brunnar. Dessutom genomför kommunens VA-enhet återkommande provtagningar av vattnet nedströms.

Om inte konkursboet städar upp, faller ansvaret på kommunen?

Markus Ek: Just nu ligger ansvaret på konkursboet. Vi för en dialog med Naturvårdsverket om det finns medel från staten. Dessutom prövar vi möjligheten att ställa krav på markägaren.

Kan man sätta ut vakter eller blockera vägen till området?

Markus Ek: Det är flera privata fastighetsägare. Det är i så fall dessa som får enas om att sätta upp en bom. Det är inte något kommunen kan göra.

Vad är chanserna att högarna försvinner?

Markus Ek: Det finns planer på att bygga bostäder där. Det finns goda chanser att de försvinner.

Varför har kommunen inte säkerställt att det finns värmesensorer i alla högar?

Markus Ek: Kravet på termometrar har ställts av brandförsvaret och utifrån det har den största risken för brand varit i ”stora högen”. De har haft kontroll på temperaturer och det har inte funnits risk för självantändning.

Finns det ett datum då kommunen anser att sopberget ska vara borta. Finns det en gräns?

Markus Ek: Kommunen vill ha bort dem igår. Det finns ett datum och det är 1 december 2021 i Kassmyra. I Kagghamra pågår fortfarande en pyrolys och där måste branden svalna mer innan det går att flytta avfallet på ett säkert sätt.

Hur kan man vara säkra på att det bara är trä som brinner?

Markus Ek: Det bygger på vad verksamhetsutövaren säger, men jag har också varit där själv och sett att det är mycket trä där. Men exakt hur mycket vet vi inte.

Magnus Gärtner: Instämmer i det Markus säger. Det ser ut så. Branden beter sig som det vore mest trä. I Kagghamra visste vi att det fanns allt mellan himmel och jord.

En person säger att det är blandat.

Magnus Gärtner: Det är inte 100 procent trä. Men en uppskattnings som gjorts är 75 procent. Men exakt vet vi inte.

När ska medborgarna få klarhet i Kagghamra, hur processen ser ut och vilket datum som gäller? Förstår ni oron?

Markus Ek: Ja, vi förstår den. Vi gör mätningar och uppföljningar hela tiden. Luft, mark, grödor, grundvatten. Och vi lägger löpande ut alla resultat och mätningar. Vi försöker verkligen lägga ut allt. Jag förstår medborgarnas oro.

Finns det någon nödåtgärd för att ta bort soporna nu?

Markus Ek: Jag tolkar som att frågan handlar om kommunen kan ta bort avfall. För det första är kommunen ingen blåljusmyndighet som direkt kan stänga en verksamhet. Vi måste följa en myndighetsgång, där alla får yttra sig och det finns möjlighet att överklaga. Men vi pratar med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för att lösa detta.

Nu ska det byggas fastigheter där i Kassmyra. Är det farligt att bygga där för kommande bostäder?

Carina Molin: När man tar fram detaljplan görs en lämplighetsundersökning och det görs olika markundersökningar och geologiska undersökningar. Och dessutom, varje detaljplan lämplighetsprövas för varje lokalisering. Det är därför vi gör en programplan som sedan blir detaljplaner. Men byggandet kommer också föregås av saneringar, antingen av fastighetsägaren eller de som köper marken. Det finns tydliga miljökvalitetsnormer för känslig markanvändning, som att barn ska vistas där och t.ex. kunna leka med jorden. Det finns nog ingen process som är så noga, med både krav på miljösidan och bygglovssidan och planerna granskas även av Länsstyrelsen.

Hur mycket får skattebetalarna betala för högarna?

Markus Ek: Det vet vi inte idag. Vi försöker ställa markägare och verksamhetsutövare till svars och väntar på prövningsbeslut i Mark- och miljööverdomstolen. Så får vi sedan se vem som tar ansvar och om det faller på andra, till exempel staten.

Pågår samtal med regeringen?

Markus Ek: Statsrådet Per Bolund har varit på besök och vi har påvisat bristerna i lagstiftningen. Vi har berättat om våra erfarenheter och vi har också skrivit ett skarpt yttrande till avfallsutredningen som kom nyligen.

Andra har även läst