Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Information om mängden massor i Kassmyra

26 januari 2022

Boende och närmiljö

Nu pågår bortforslingen av den stora avfallshögen i Kassmyra grustag. Arbetet fortgår enligt plan och med det stärks också informationen om mängden massor. Enligt de uppgifter kommunen fått från företaget WSP, som mätt högen på uppdrag av Resurs Recycling, skulle högen väga knappt 10 000 ton. Ragnsells bedömning är att vikten ligger mellan 24 000 och 30 000 ton.

Kommunen har i egenskap av tillsynsmyndighet begärt inmätning av högen vid två tillfällen. Den senaste skedde i juli 2020, några månader innan Resurs Recycling försattes i konkurs. Resurs Recycling använde då företaget WSP för att genomföra mätningen. WSP uppgav då en vikt på knappt 10 000 ton. 10 000 ton är den mängd en anmälningspliktigverksamhet har rätt att lagra.

Ragnsells som i dag transporterar bort massorna bedömer att den verkliga vikten på den stora högen ligger mellan 24 000 och 30 000 ton. Ett resultat av att WSP och Resurs recycling inte har beaktat massornas densitet genom att använda en i dag vedertagen, men som det nu visar sig, ej korrekt omvandlingsfaktor.

Regelverk

Enligt nuvarande lagstiftning ska verksamheter som Resurs Recycling genomföra egenkontroll. Det betyder att verksamheter genomför sin egen granskning. Verksamheten ska till exempel ta nödvändiga prover, genomföra mätningar och vidta lämpliga åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Ett regelverk Botkyrka kommun anser är alltför bristfälligt och ställt krav om skärpning då det i dag innebär omfattande risker likt det som skett i Kassmyra och Kagghamra.

Kommunens roll är att genomföra tillsyn bland annat genom att granska att egenkontrollen genomförs, genom att exempelvis begära in mätningar. Kommunen har sedan tidigare tillsatt en extern och oberoende utredning för att granska all tillsynshantering i ärendet.


Andra har även läst