Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

PwC överlämnar granskning av kommunens agerande kopplat till Kagghamra och Kassmyra

Läs PwC:s rapport här

Kommunen har tillsatt en extern och oberoende utredning som ska granska miljö- och hälsoskyddsnämndens samt miljöenhetens hantering av den avfallsverksamhet som bedrivits i Kagghamra och Kassmyra. Uppdraget har utförts av PwC som i dag överlämnade sin rapport till kommunen.

Läs PwC:s rapport här Pdf, 1.2 MB.

Är du journalist och har frågor?

Kontakta Botkyrka kommuns presstjänst 08-530 620 40

21 februari 2022

Boende och närmiljö

Granskningen som överlämnas till Botkyrka kommun i dag visar att kommunen bedrivit ett omfattande tillsynsarbete och att man på olika sätt försökt stoppa avfallsföretagens verksamheter. Men utredningen pekar också på vissa brister när det gäller bland annat ärendehantering och dokumentation.

Kommunen har tillsatt en extern och oberoende utredning som ska granska miljö- och hälsoskyddsnämndens samt miljöenhetens hantering av den avfallsverksamhet som bedrivits i Kagghamra och Kassmyra. Uppdraget har utförts av PwC som i dag överlämnade sin rapport till kommunen.

Kommunens tillsyn har varit omfattande

PwC understryker i rapporten att det är avfallsföretagen, de som bedriver verksamheterna, som har ansvaret för avfallshanteringen och för att den inte leder till miljöskador. Kommunens roll är att bedriva tillsyn och PwC:s rapport visar att den varit omfattande.

Över 1000 dokumenterade händelser (handling eller kommunikation) har kartlagts i utredningen. Det har bland annat handlat om inspektionsrapporter, platsbesök och förelägganden. Kommunen har också anmält avfallsföretagen i Kassmyra och Kagghamra till Åklagarmyndigheten för miljöbrott vid två tillfällen (2015 och 2018). Men ärendena lades ner.

Lagstiftningen behöver skärpas

En vanlig missuppfattning är att kommunen har gett tillstånd till att dessa verksamheter ska få etablerats. Så är inte fallet eftersom de aktuella verksamheterna inte kräver tillstånd enligt nuvarande lagstiftning.

– Vi anser att det nuvarande regelverket är alltför bristfälligt och vi har ställt krav på skärpning, Vi måste kunna stoppa att det som skett i Kassmyra och Kagghamra händer igen, säger Leif Eriksson, kommundirektör.

Viktigt att se vad kommunen kan göra bättre

Utredningen pekar också på vissa brister hos kommunen när det gäller bland annat ärendehantering, dokumentation samt kommunikationen mellan miljöenheten och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

– Vi tar till oss av den kritik som finns i PwC:s rapport. Det är viktigt för oss att se vad vi kan göra bättre. Vi har redan vidtagit åtgärder inom de områden som utredningen pekar på och vi kommer att se över vilka ytterligare förbättringar som vi behöver genomföra, säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör.

Fakta om granskningen

PWC har fått i uppdrag av krisledningsnämnden i Botkyrka kommun att granska miljö- och hälsoskyddsnämndens samt miljöenhetens hantering av den verksamhet som bedrivits vid bolaget NM Trading & Transport AB:s (NMT) avfallsanläggning i Kagghamra samt vid Resurs-Recycling i Stockholm AB:s avfallsanläggning i Kassmyra. Granskningen omfattar nämndens samt miljöenhetens hantering av båda bolagens verksamhet på dessa platser från start (cirka år 2007), inkluderat anmälnings- och tillståndsprocess före driftstart, fram till dess att konkurs inleddes i bolagen under hösten 2020. Utgångspunkten är miljö och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens ansvar enligt miljölagstiftningen.

Över 1000 händelser har kartlagts

Över 1000 dokumenterade händelser (handling eller kommunikation) har kartlagts varav cirka 350 av de dokumenterade händelserna är kopplade till Kagghamra och övriga till Kassmyra. De händelser som har kartlagts har bland annat varit tjänsteanteckningar i miljönämndens ärendesystem, epostkorrespondenser, inspektionsrapporter, platsbesök, förelägganden och anmälan om miljöbrott.