Öppna mobilmenyn

Djurhållning

Som djurägare är du ansvarig för att ditt djur tas väl omhand och att du följer de regler som finns för djurhållningen.

Hundar

Som hundägare berörs du av ett antal lagar och föreskrifter som reglerar hundars inverkan på omgivningen. Det gäller bland annat miljöbalken, kommunens lokala ordningsföreskrifter, lagen om tillsyn över hund och katt samt jaktlagen. Du är skyldig att ta hand om din hund så att den inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor och djur.

Skyldighet mot grannar

Tänk på att ett långvarigt skällande från din hund kan upplevas som störande för dina grannar. Om du har en hund som skäller mycket och du får klagomål från dina grannar bör du vidta lämpliga åtgärder.

Kopplings- och upplockningstvång

I kommunens tätbebyggda områden råder koppeltvång.

Koppeltvång gäller även på torg, i parker, Lida friluftsgård samt kommunens skolgårdar, anlagda och utmärkta motionsspår, skidspår och skidbackar.

Hundbajs på gator och i parker räknas som nedskräpning. Använd alltid bajspåse och släng sedan dessa i en papperskorg. Dessutom gäller att under tiden den 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Tillsyn om hästgödsel

Under 2021 deltar miljöenheten i ett nationellt tillsynsprojekt om hästgödsel. Projektet leds av Jordbruksverket. Tillsynsprojektets syfte är att följa upp att lagstiftningen kring lagring, spridning/bortskaffande av hästgödsel samt hantering av gödsel i rasthagarna följs. Jordbruksverket initierar emellanåt nationella tillsynsprojekt för att likrikta tillsynen i hela landet samt för att göra tillsynen effektivare ute på plats. Jordbruksverket har tagit fram en gemensam checklista som används av alla kommuner som deltar i projektet.

Botkyrka kommuns miljöenhet kommer under våren och sommaren att utföra tillsynsbesök på hästgårdar i Botkyrka kommun. Kommunen har ett ansvar att genom tillsyn kontrollera att gödsel hanteras på ett säkert sätt.

Jordbruksverket har haft planer på att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt om hästgödsel under 2021 sedan flera år tillbaka. Att tillsynsprojektet genomförs nu har alltså inget att göra med den statliga utredning om övergödning som överlämnades till regeringen under våren 2020, där utredaren föreslog ytterligare regler för hästhållare.

Miljöenheten vill även informera om att från och med den 21 april 2021 ska alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur eller som hanterar avelsmaterial ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket. De nya reglerna är beslutade av EU och finns i EU-förordningen Animal Health Law, även kallas djurhälsoförordningen. För mer information kontakta Jordbruksverket.

Djur inom område med detaljplan

Det krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att ha vissa djur inom område med detaljplan. Det regleras i Botkyrka kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Tillstånd krävs för:

  • Orm
  • Pälsdjur eller fjäderfä (t.ex. höns) som inte är sällskapsdjur
  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin

För att ansöka om tillstånd använder du blanketten som heter ”Djurhållning inom detaljplanerat område. Du hittar den på service.botkyrka.se

Kontakta länstyrelsen om djur far illa

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontroller på regional och lokal nivå. Kontakta länsstyrelsen om du misstänker att ett djur inte sköts på rätt sätt och mår dåligt.

Telefonnummer: 010-223 10 00

E-post: stockholm@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen.se

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan