Öppna mobilmenyn

Föroreningar i röken

Kommunen mäter röken för att få en uppfattning om vilken påverkan den har på människor, djur och miljön både på kort och lång sikt. Mätningarna görs på flera olika sätt för att få en så bred och rättvisande bild som möjligt av innehållet i röken.

På SLB:s tjänst för mätdata kan du se partikelhalter i realtid och prognoser för rökens spridning.

Kommunens mätning av röken

Partikelfiltermätningarna av röken från branden i Kagghamra visar förhöjda värden av bland annat koppar, bly, arsenik och kadmium samt PAH under de dagar högen brann med öppen eld. Däremot hittade man inte några förhöjda halter av nickel, kvicksilver eller andra tungmetaller.

– Det är förhöjda värden, men utifrån att det var under en relativt kort period så bedömer jag att risken för långsiktig påverkan på hälsan är mycket liten, säger professor Tom Bellander vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

I samband med branden i Kagghamra genomfördes ett antal mätningar på uppdrag av Botkyrka kommun för att kontrollera rökens innehåll för att minimera riskerna för medborgarna och miljön. I samband med mätningarna av flyktiga organiska ämnen, beslutade kommunens krisledningsnämnd på inrådan av professor Tom Bellander att köpa in luftrenare.

Kommunen uppdrog också till Stockholms luft- och bulleranalys (SLB) att utföra mätningar av röken (luftföroreningar) i närheten av brandplatsen för att kontrollera bland annat metaller och polycykliska aromatiska kolväten, så kallade PAHer. Två mätstationer försedda med partikelfilter placerades ut i Söderängstorp och Tegelvreten.

– Kommunen har gjort rätt i att mäta flera olika substanser och det är mer än vad som normalt sker i samband med en sopbrand, säger Tom Bellander.

Mätningarna visar att under branden, när vinden låg på mot mätstationerna, så uppmättes höga partikelhalter och även förhöjda halter av flera olika ämnen under enskilda dagar. Många boende i området har vittnat om rinnande ögon, retningar i luftvägarna och huvudvärk. Flera av dessa ämnen kan också ha långsiktig inverkan på hälsan men då handlar det om långtidsexponering. I inget fall riskerar dock halterna att överskrida de gränsvärden som finns för årsmedelvärden, varför bedömningen är att risken för långsiktig påverkan på de närboendes hälsa bedöms som mycket liten.

Värdena uppmättes under brandens aktiva fas 22 januari till 16 februari, då det brann öppet i avfallshögen. När högen nu är täckt är bedömningen att partikelutsläppen har upphört och utsläppen av gaser och ångor har minskat påtagligt, men kommunen fortsätter göra mätningar för att säkerställa detta. Mätningar av mark och vatten pågår också.

En rapport kommer att färdigställas av SLB och kommer att publiceras på kommunens hemsida.

Kommunen mäter:

Listan på ämnen kan komma att revideras beroende på vad man hittar på partikelfiltren.

Hur och var mäter vi?

Kartbild över Kagghamraområdet

Klicka för större bild

Partikelhalt och kväveoxider

Kommunen har två mätstationer som är placerade i Tegelvreten och Söderängstorp. Mätstationerna ligger på cirka 900 meters avstånd från brandplatsen och mäter kväveoxider och partikelhalter. Stationerna är även försedda med partikelfilter. Halterna av kväveoxider och partikelhalter läser vi av dagligen och analyseras sedan av en expert från Centrum för miljömedicin, ett kunskapscentrum inom Region Stockholm.

Partikelfiltren kommer att läsas av efter en vecka för en få fram indikationer på vilka ämnen som finns i röken. Filtren kommer sedan att sitta i stationerna i cirka en månad för att sedan analyseras av utomstående experter.

Observera att de uppmätta koncentrationerna av luftföroreningar bara gäller på platsen för mätstationen. Rökgaserna späds ut ju längre från brandplatsen man kommer. Arbete pågår för att kunna bedöma halterna på olika avstånd från branden.

Flyktiga organiska ämnen (gaser)

Kemiinstitutionen vid Universitetet i Oslo har genomfört en mätning av flyktiga organiska ämnen (VOC) i anslutning till branden i Kagghamra, Botkyrka kommun. Syftet var att undersöka exponeringen för VOCer i närliggande bostadsområden.

Mätningarna utfördes söndagen 31 januari samt under förmiddagen måndag 1 februari 2021 vid Tegelvretsvägen, Söderängstorp och i direkt anslutning till branden. Man fann att röken innehöll ett stort antal VOCer. De huvudsakliga VOCer man fann i röken liknar de som vanligen finns i röken från skogsbränder. Det relativt förhöjda halterna av bensen, toluen, xylener och styren var dock betydligt högre än vad som vanligtvis uppmäts vid naturbränder. De höga halterna av styren tyder på att brandmaterialet delvis består av polystyren (frigolit).

Mätningarna visar att halterna av bensen kan ha överskridit riktvärdena för akut och korttidsexponering under vissa meteorologiska förhållanden, såsom vid inversionsskikt, vid Tegelvreten och Söderängstorp.

Klicka här för att se rapporten i sin helhet.PDF Rapporten är skriven på engelska.

Centrum för arbets- och miljömedicin har utifrån resultaten i rapporten gjort en hälsoriskbedömning för personer som bor och vistats nära branden. I och med att högen nu är övertäckt bedömer man att högen avger kraftigt minskade mängder gaser och därmed finns det nu ingen risk för kortsiktig skadeverkan.

När det gäller långsiktig skadeverkan bedömer centrum för arbets- och miljömedicin det som utomordentligt osannolikt att den exponering för flyktiga organiska ämnen som boende i området utsatts för ska medföra några risker.

Du kan läsa hela utlåtandet härWord

Kommunen genomför för tillfället nya mätningar av flyktiga organiska ämnen VOCer, och vi rekommenderar fortsatt användning av luftrenare tills dess att nya rekommendationer ges.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: