Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Mätning av röken från branden i Kagghamra

28 januari 2021

Kommun och politik

Kommunen mäter röken för att få en uppfattning om vilken påverkan den har på människor, djur och miljön både på kort och lång sikt. Mätningarna kommer att göras på flera olika sätt för att få en så bred och rättvisande bild som möjligt av innehållet i röken.

Vad mäter vi?

Kommunen kommer att mäta:

Partiklar

Partiklar bildas vid ofullständig förbränning av kol, olja, biobränslen och andra drivmedel och kan spridas långt genom luftströmmar. I tätorten är partikelhalterna som störst under våren när snön har tinat bort från vägarna. Då kör många fortfarande med vinterdäck och sand och grus ligger kvar på gatorna. Höga halter kan också förekomma på hösten och andra tillfällen under året.

Kväveoxider

Kväveoxider bildas vid förbränningsprocesser och kommer främst från vägtrafiken. Småskalig förbränning av ved och pellets är en relativt stor källa till utsläpp av t.ex. dioxiner, polycykliska aromatiska kolväten och partiklar. Industrin bidrar till utsläpp av föroreningar genom förbränningsprocesser men också genom utsläpp av lösningsmedel och andra ämnen som t.ex. svaveldioxid.

Flyktiga organiska ämnen

Flyktiga organiska ämnen är en samlande benämning av föroreningar, som i närvaro av solljus och tillsammans med kväveoxider bildar marknära ozon. Flyktiga organiska ämnen kan bildas vid ofullständig förbränning, men de kan även släppas ut från till exempel bensinångor och lösningsmedel som avdunstar.

Tungmetaller

Tungmetaller är bland annat bly, kadmium och zink. Tungmetallerna är bland annat cancerframkallande, ger störningar vid utveckling av hjärnans funktioner och kan skada inälvsorgan. Förekomsten av ämnena i livsmedel bör hållas på en så låg nivå som möjligt.

Dioxiner

Dioxiner är organiska miljöföroreningar som fått stor spridning i miljön. Dioxiner bildas bland annat när man tillverkar kemikalier som innehåller klor, samt vid förbränningsprocesser, till exempel sopförbränning.

Listan på ämnen kan komma att revideras beroende på vad man hittar på partikelfiltren.

Hur mäter vi?

Kommunen har två mätstationer som är placerade i Tegelvreten och Söderängstorp. Mätstationerna mäter kväveoxider och partikelhalter. Stationerna är även försedda med partikelfilter. Halterna av kväveoxider och partikelhalter läser vi av dagligen och analyseras sedan av en expert från Centrum för miljömedicin, ett kunskapscentrum inom Region Stockholm.

Partikelfiltren kommer att läsas av efter en vecka för en få fram indikationer på vilka ämnen som finns i röken. Filtren kommer sedan att sitta i stationerna i cirka en månad för att sedan analyseras av utomstående experter.

Två experter från Oslo i Norge kommer att göra mätningar av flyktiga organiska ämnen vid allmänna vägar i närheten av brandplatsen och i röken i anslutning till brandplatsen, med början den 31 januari 2021.

Resultat och analyser

Resultaten från de här mätningarna kommer att analyseras av utomstående experter. Kommunen kommer att publicera både mätresultat och analysresultat här på hemsidan.

De löpande resultaten av mätningarna av partiklar och kväveoxider kommer att publiceras dagligen kl. 14. Övriga resultat kommer att publiceras allteftersom kommunen får in dem.

Första avläsningarna gjorda

De första resultaten av mätningarna av partiklar och kväveoxider visar att när vinden ligger på från brandplatsen har ohälsosamma halter (Värden upp mot 300 ug/m3) av partiklar och måttliga halter av kvävedioxider uppmätts. Där vinden inte ligger på från brandplatsen har endast låga halter uppmätts. Vindriktningen är en avgörande faktor för koncentrationen av rökföroreningar i luften.

Botkyrka kommun har anlitat en expert från Centrum för arbets- och miljömedicin och hans rekommendation är att vid höga partikelhalter i luften bör känsliga personer vistas inomhus och undvika ansträngande aktiviteter. Övriga bör begränsa vistelse utomhus.

Med känsliga personer menas här personer med hjärt-kärlsjuklighet eller sjukdomar i andningsvägarna samt barn (upp till 18 år) och personer över 70 år. Gravida och ammande kvinnor bör också betraktas som känsliga, för att skydda foster och ammande spädbarn.

Personer med hjärt-kärlsjuklighet eller sjukdomar i luftvägarna som trots försiktighetsåtgärder enligt ovan upplever en försämring av sitt hälsotillstånd bör kontakta sjukvården.

När vistelse inomhus rekommenderas krävs att dörrar och fönster hålls stängda för att byggnaden skall ge skydd mot brandrök. Graden av skydd varierar beroende på byggnadens täthet och ventilationssystem. Byggnader med mekanisk ventilation och effektiv filtrering av tilluften ger som regel ett mycket gott skydd. Tillfälligt byte till en högre filterklass kan eventuellt ytterligare förbättra skyddet i dessa byggnader. I andra byggnader kan det vara nödvändigt att t ex stänga ventiler och att undvika att använda fläktar i kök och badrum. Luftrenare avsedda för rök kan ytterligare förbättra skyddet i dessa byggnader.

Andningsskydd av typen FFP2 eller FFP3 ger ett gott skydd mot partiklarna i brandröken. De skyddar dock inte mot de gaser som kan finnas i röken, särskilt när rökhalten är mycket hög. Munskydd av typen kirurgmasker utgör inget skydd mot brandrök.

Kommunens åtgärder

Med anledning av resultaten från mätningarna gjorda 27 januari kommer kommunen att vidta följande åtgärder:

  • När vinden ligger på från brandplatsen, hålla barn på förskolorna i det påverkade området inomhus. Samma sak gäller för idrottslektioner för skolorna.
  • Idrottsföreningar i området rekommenderas att inte hålla träning för barn och ungdomar vid vindriktningar som blåser in röken över idrottsanläggningar och andra träningsområden.

Från kommunens sida kommer vi nu se över vidare åtgärder utifrån mätresultaten och kommer vara transparenta med resultaten av de mätningar och analyser som görs.

Vindriktning 29 januari

Enligt SMHI förväntas vindriktningen fredag 29 januari vara nordlig till nordvästlig.

Kontakt

Kontaktperson: Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör

Nås via presstelefon: 08-530 620 40

Andra har även läst