Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Rapport från mätning av flyktiga organiska ämnen

09 mars 2021

Boende och närmiljö

Kemiinstitutionen vid Universitetet i Oslo har genomfört en mätning av flyktiga organiska ämnen (VOC) i anslutning till branden i Kagghamra, Botkyrka kommun. Syftet var att undersöka exponeringen för VOCer i närliggande bostadsområden.

Mätningarna utfördes söndagen 31 januari samt under förmiddagen måndag 1 februari 2021 vid Tegelvretsvägen, Söderängstorp och i direkt anslutning till branden. Man fann att röken innehöll ett stort antal VOCer. De huvudsakliga VOCer man fann i röken liknar de som vanligen finns i röken från skogsbränder. Det relativt förhöjda halterna av bensen, toluen, xylener och styren var dock betydligt högre än vad som vanligtvis uppmäts vid naturbränder. De höga halterna av styren tyder på att brandmaterialet delvis består av polystyren (frigolit).

Mätningarna visar att halterna av bensen kan ha överskridit riktvärdena för akut och korttidsexponering under vissa meteorologiska förhållanden, såsom vid inversionsskikt, vid Tegelvreten och Söderängstorp.

Klicka här för att se rapporten i sin helhet. Pdf, 1.6 MB.

Rapporten är skriven på engelska.

Påverkan på hälsan

Professor Tom Bellander vid Centrum för arbets- och miljömedicin har utifrån resultaten i rapporten gjort en hälsoriskbedömning för personer som bor och vistats nära branden. I och med att högen nu är övertäckt bedömer han att högen avger kraftigt minskade mängder gaser och därmed finns det nu ingen risk för kortsiktig skadeverkan.

När det gäller långsiktig skadeverkan bedömer Tom Bellander det som utomordentligt osannolikt att den exponering för VOCer som boende i området utsatts för ska medföra några risker.

Du kan läsa hela Tom Bellanders utlåtande här. Word, 14.2 kB.

Kommunen genomför för tillfället nya mätningar av flyktiga organiska ämnen VOCer, och vi rekommenderar fortsatt användning av luftrenare tills dess att nya rekommendationer ges.

Andra har även läst