Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Nya mätresultat av luftföroreningar

16 mars 2021

Boende och närmiljö

Resultaten från partikelfiltermätningarna av röken från branden i Kagghamra är nu färdiga och har presenterats för kommunen. Resultaten visar förhöjda värden av bland annat koppar, bly, arsenik och kadmium samt PAH under de dagar högen brann med öppen eld.

Däremot hittade man inte några förhöjda halter av nickel, kvicksilver eller andra tungmetaller.

– Det är förhöjda värden, men utifrån att det var under en relativt kort period så bedömer jag att risken för långsiktig påverkan på hälsan är mycket liten, säger professor Tom Bellander vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

I samband med branden i Kagghamra genomfördes ett antal mätningar på uppdrag av Botkyrka kommun för att kontrollera rökens innehåll för att minimera riskerna för medborgarna och miljön. I samband med mätningarna av flyktiga organiska ämnen, beslutade kommunens krisledningsnämnd på inrådan av professor Tom Bellander att köpa in luftrenare.

Kommunen uppdrog också till Stockholms luft- och bulleranalys (SLB) att utföra mätningar av röken (luftföroreningar) i närheten av brandplatsen för att kontrollera bland annat metaller och polycykliska aromatiska kolväten, så kallade PAHer. Två mätstationer försedda med partikelfilter placerades ut i Söderängstorp och Tegelvreten.

– Kommunen har gjort rätt i att mäta flera olika substanser och det är mer än vad som normalt sker i samband med en sopbrand, säger Tom Bellander.

Kommunen fortsätter med mätningar

Mätningarna visar att under branden, när vinden låg på mot mätstationerna, så uppmättes höga partikelhalter och även förhöjda halter av flera olika ämnen under enskilda dagar. Många boende i området har vittnat om rinnande ögon, retningar i luftvägarna och huvudvärk. Flera av dessa ämnen kan också ha långsiktig inverkan på hälsan men då handlar det om långtidsexponering. I inget fall riskerar dock halterna att överskrida de gränsvärden som finns för årsmedelvärden, varför bedömningen är att risken för långsiktig påverkan på de närboendes hälsa bedöms som mycket liten.

Värdena uppmättes under brandens aktiva fas 22 januari till 16 februari, då det brann öppet i avfallshögen. När högen nu är täckt är bedömningen att partikelutsläppen har upphört och utsläppen av gaser och ångor har minskat påtagligt, men kommunen fortsätter göra mätningar för att säkerställa detta. Mätningar av mark och vatten pågår också.

En rapport kommer att färdigställas av SLB och kommer att publiceras på kommunens hemsida.

Andra har även läst