Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Nya mätningar av organiska gaser

18 mars 2021

Boende och närmiljö

Nu gör kommunen nya mätningar av organiska gaser i anslutning till brandplatsen i Kagghamra. Resultaten ska visa om halterna av föroreningar, däribland bensen, har minskat i den omfattning man hoppats på efter det att branden täckts över.

Vid månadsskiftet januari/februari lät kommunen göra mätningar av lättflyktiga organiska ämnen i anslutning till branden och från Tegelvretsvägen. Mätningarna visade bland annat på förhöjda halter av ämnet bensen.

Sedan dess har den brinnande avfallshögen täckts över med sand och enligt professor Tom Bellander vid Centrum för arbets- och miljömedicin är det sannolikt att mängderna lättflyktiga gaser nu minskat ner till nivåer som inte innebär några hälsorisker på kort sikt. Tom Bellander skriver också i en kommentar till rapporten från januari/februari att det är osannolikt att den exponering för bensen som de boende i området utsatts för skulle medföra långsiktiga skadeverkningar.

– Vi vill säkerställa att halterna av luftföroreningar har minskat i den omfattning vi förväntat oss och även för att kunna förmedla en korrekt bild av luftkvaliteten för de medborgare som bor i närheten av brandplatsen, säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör, Botkyrka kommun.

För att kontrollera halterna av organiska gaser, bland annat bensen, har kommunen placerat ut provtagningsinstrument, dels på den övertäckta avfallshögen och i närheten av högen. Provtagningsinstrumenten har nu skickats till ett laboratorium för analys. Uppskattningsvis tar det cirka tre veckor innan resultaten är färdiga. De uppmätta värdena kommer att utgöra underlag för bedömning av fortsatt rekommendationen om användning av luftrenare.

Resultaten kommer att redovisas på kommunens hemsida.

Andra har även läst