Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Idag avslutar räddningstjänsten insatsen i Kagghamra

25 mars 2021

Kommun och politik

Idag, 25 mars, avslutar Södertörns brandförsvarsförbund sin räddningsinsats mot branden i avfallshögen i Kagghamra. I samband med detta informeras berörd markägare och verksamhetsutövare om behov av fortsatta åtgärder för att hantera de skador och konsekvenser som branden har fört med sig.

– Vi har idag träffat markägaren och informerat om att vår insats är avslutad. Vi har också informerat om vilka behov av åtgärder som återstår för att hindra att det åter uppstår en akut situation likt den vi hade när vi kom till platsen i december. Högen är nu täckt av sand och rökutvecklingen har bromsats så vårt mål med insatsen har uppnåtts. Därmed kan vår insats avslutas, men bränderna inuti högen är sannolikt inte släckta, säger tillförordnad räddningschef Max Ekberg.

Eftersom verksamhetsutövaren är försatt i konkurs så kommer konkursboet att få ta del av denna information skriftligt per post.

Räddningsledaren bedömer att det pågår glödbränder i de kvarvarande massorna, men kan inte bedöma hur lång tid det tar att släcka dem. Räddningstjänsten bedömer också att sandtäckningen har stoppat de mängder rök som tidigare avgick, men att viss avgasning fortsätter. Om ett omhändertagande kommer till stånd ska det beaktas att när sand tas bort finns det risk att rök tränger ut och avfallsmassor återantänder. Läs mer på Räddningstjänstens webbplats.

– Vi önskar och hoppas att markägaren nu kommer att göra vad han kan för att undvika miljöskador och avhjälpa uppkomna skador. Men vi kommer också från kommunen ha en aktiv insats på platsen, säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör i Botkyrka kommun.

Här nedan följer ett antal av de åtgärder som Botkyrka kommun och länsstyrelsen nu vidtar och redan vidtagit för att minimera riskerna:

  • Kontinuerliga mätningar av temperaturen i högen. Vid en mätning den 23 mars konstaterades en temperatur på ca 79 grader, vilket tyder på att det fortsatt är risk för spridning av branden.
  • Bevakning av högen genomförs regelbundet för att säkerställa att sandtäcket inte skadats eller att rök inte uppstår.
  • Kommunen genomför miljötekniska undersökningar av hur mark och vatten påverkats och påverkas av branden i avfallshögen. Därför gör vi provtagningar av grundvatten i sex punkter samt provtagning av ytvatten och tar markprover. Vi behöver mer information om vilka ämnen som kan läcka ut från högen och hur stora risker för spridning det är. Det kommer behöva utföras fler provtagningar och analyser innan vi exakt vet hur stor miljöpåverkan avfallshögen har på miljön.
  • Även luften har undersökts och kommer fortsatt att undersökas.
  • Länsstyrelsen samordnar myndigheter och andra experter som kan göra bedömningar om risker för djurs hälsa och påverkan på grödor, foder, bete och livsmedel. Förutom expertis är den provtagning som görs i det rökdrabbade området viktiga bedömningsunderlag. Ett prioriterat område är att bedöma risker inför betessläpp i början av maj.

Om det ekonomiska ansvaret

Kommunens krisledningsnämnd beslutade den 5 mars 2021 att kommunen kan komma att gå in som garant för vissa kostnader för nödvändiga åtgärder vid bolagets avfallsanläggning i Kagghamra samt vid dess dotterbolag Resurs-Recycling i Stockholm AB:s avfallsanläggning i Kassmyra. Om garantin behöver verkställas kommer kommunen att kräva ersättning från de som orsakat kostnaden, såsom verksamhetsutövare och markägare. Det gäller också ovanstående insatser

Kommunen undersöker löpande möjligheten till annan finansiering för åtgärder som måste vidtas för att undvika allvarliga konsekvenser på miljön och människors och djurs liv och hälsa. Skulle ingen annan möjlighet finnas kan kostnader för olika nödvändiga åtgärder komma att slutligt hamna hos kommunen.

Om den långsiktiga inriktningen

Kommunens ambition är att högen inte längre ska utgöra en risk för miljö eller människor. Hade detta varit kommunal mark hade vi haft större möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder. Men detta är privat mark och därför är det upp till markägaren.

– Vi vill inget hellre än att högen ska försvinna, och vi vill göra allt för att den ska försvinna. Men det är en komplex process, inte minste utifrån juridiska aspekter, eftersom verksamhetsutövaren försatts i konkurs. Men också utifrån att räddningsledaren bedömer att det pågår glödbränder i de kvarvarande massorna. Vi vill inte ge några falska förhoppningar, utan detta kommer vara en process som riskerar att ta flera år. Dock ska vi göra allt vi kan för att i detta akuta skede minimera riskerna för miljö och människor, säger samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin.

Flygbild över avfallshögen Kagghamra.

Avfallshögen i Kagghamra från ovan. Foto: Södertörns brandförsvarsförbund

Andra har även läst