Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Så har kommunen bedrivit tillsyn i Kagghamra

15 april 2021

Boende och närmiljö

Botkyrka kommun har sedan NM Trading och Transport AB etablerade sig i Kagghamra bedrivit en aktiv tillsyn av verksamheten utifrån gällande lagar och regler. Nu publicerar kommunen därför en tidslinje som bland annat redovisar att det gjorts drygt 60 besök av kommunens medarbetare sedan 2007.

Vid flera besök har man funnit brister utifrån regelverket vilket resulterat i begäran om åtgärder och förelägganden. 2015 förelade kommunen NMT att tömma anläggningen i Kagghamra på avfall samt om intagsstopp för nytt avfall. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som upphävde kommunens beslut och verksamheten kunde fortsätta.

– Vid ett flertal tillfällen har kommunen anmodat företaget om rättning och även utfärdat flera förelägganden. Det är frustrerande att verksamheten trots det fortsatt och nu skapat så mycket skada för Botkyrkaborna, säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör.

Idag har verksamheten avstannat, avfallshögen har brunnit, företaget är försatt i konkurs och ägarna är misstänkta för grovt miljöbrott.

Tillsyn inleddes 2007

Kommunens tillsyn inleddes 2007 då det inkom en anmälan till kommunen om miljöfarlig verksamhet i Kagghamra. Företaget NM Trading och Transport (NMT) avsåg att etablera en anläggning där för att bearbeta trä och återvinna byggmaterial. En tid senare påbörjades verksamheten i Kagghamra. Det rörde sig om en så kallad C-verksamhet vilket innebär att man endast måste anmäla den till kommunen. Det krävs alltså inte ett tillstånd. För C-verksamheter krävs dock att verksamhetsutövaren upprättar ett så kallat egenkontrollprogram.

– NMT har haft bristande egenkontroll och därför har verksamheten föranlett ovanligt mycket tillsynsarbete för oss i kommunen och många medborgare har framfört kritik mot att verksamheten har fått fortgå. På grund av hur lagstiftningen är utformad har kommunen dock små möjligheter att påverka vilka C-verksamheter som kan etablera sig och bedriva verksamhet, säger Carina Molin.

Här kan du läsa mer om C-verksamhet och egenkontroll

Sedan NMT startade sin verksamhet i Kagghamra har anläggningen varit föremål för flera klagomålsanmälningar och det har funnits misstankar om verksamhet utanför gällande regelverk. Klagomålen har bland annat handlat om nedskräpning runt om anläggningen, misstankar om att det finns asbest i högen och otillåtna mängder material. I samband med anmälningarna har miljöenheten följt upp klagomålen och vid behov åkt ut till Kagghamra för att undersöka förhållandena.

Föreläggande mot konkursboet

I slutet av oktober 2020 försattes NMT i konkurs. I november 2020 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka att förelägga NMTs konkursbo att inom fyra veckor redovisa en fullständig handlingsplan för avveckling av anläggningen samt att verksamheten inte får ta emot mer massor utan endast köra ut material. Detta hann dock aldrig verkställas eftersom det, den 7 november, startade en brand i avfallet. Branden släcktes men 18 december blossade en ny brand upp som brann öppet fram till slutet av februari då räddningstjänsten täckt över hela avfallshögen med sand.

Nu publicerar kommunen en tidslinje över tillsynen av avfallet i Kagghamra. I tidslinjen framgår de tillsynsärenden som är kopplade till anläggningen för att ge en överblickbar bild av arbetet.

Andra har även läst