Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Nya provresultat från jord och vatten i Kagghamra

21 april 2021

Boende och närmiljö

Kommunen har mottagit en analysrapport efter provtagning av jord och vatten i området närmast brandplatsen i Kagghamra. Provresultaten indikerar en begränsad miljöpåverkan efter branden. Rapporten innehåller också förslag för vidare hantering av avfallsupplaget med avseende på miljö- och hälsorisker.

– Bilden vi får bekräftar tidigare indikationer på att branden inte har orsakat omfattande miljöpåverkan. Fokus ligger nu på att bedöma hur vi på bästa sätt kan gå vidare för att minimera långsiktiga skadeverkningar, säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör.

Miljöanalyser efter branden i Kagghamra visar inte på någon påverkan på Kagghamraån eller Kaggfjärden. Det finns inte heller några indikationer på att dricksvattnet i Tegelvreten har påverkats. Bedömningen är att viss påverkan finns på ytligt grundvatten och markvatten men ingen föroreningsspridning har påvisats i det djupa grundvattnet öster om upplaget. Endast en liten påverkan kan ses i det djupa grundvattnet på den västra sidan. Analysresultaten från jordprover visade inte några föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning.

I enstaka fall behöver provsvaren följas upp med ytterligare provtagning och beroende på vad de visar kan det sedan bli aktuellt med nödvändiga åtgärder.

Andra har även läst