Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Boende på mer än 1 kilometers avstånd från brandplatsen kan stänga av luftrenare

04 maj 2021

Boende och närmiljö

Botkyrka kommun tillhandahöll luftrenare till boende inom 3 kilometers radie från brandplatsen, i samband med branden vid Kagghamra. Enligt Centrum för miljömedicin och professor Tom Bellander, kan nu de som bor på mer än 1 kilometers avstånd från brandplatsen i Kagghamra stänga av sina luftrenare. Man bör dock behålla dem i sin ägo, om läget mot förmodan skulle försämras och nytt behov uppstår. Nya luftrenare kommer inte att distribueras till hushåll som väljer att göra sig av med de luftrenare de mottagit tidigare.

Botkyrka kommun har löpande haft en dialog med Centrum för miljömedicin och professor Tom Bellander och det var på hans rekommendation kommunen beslöt att köpa in luftrenare. Bedömningen är nu (4 maj) att de som bor inom en kilometers radie från brandplatsen, som en försiktighetsåtgärd, bör fortsätta använda luftrenare. Kommunen kommer att utföra ytterligare mätningar av luften och publicerar information på hemsidan allteftersom vi får den.

I övrigt är läget följande i arbetet med avfallshögen i Kagghamra:

Rapport kring miljöpåverkan

Kommunen har mottagit en analysrapport efter provtagning av jord och vatten i området närmast brandplatsen i Kagghamra. Provresultaten indikerar en begränsad miljöpåverkan efter branden. Rapporten innehåller också förslag för vidare hantering av avfallsupplaget med avseende på miljö- och hälsorisker.

Miljöanalyser efter branden i Kagghamra visar inte på någon permanent påverkan på Kagghamraån eller Kaggfjärden. Det finns inte heller några indikationer på att dricksvattnet i Tegelvreten har påverkats. Bedömningen är att viss påverkan finns på ytligt grundvatten och markvatten i anslutning till brandområdet men ingen föroreningsspridning har påvisats i det djupa grundvattnet öster om upplaget. Endast en liten påverkan kan ses i det djupa grundvattnet på den västra sidan. Analysresultaten från jordprover visade inte några föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. I enstaka fall behöver provsvaren följas upp med ytterligare provtagning och beroende på vad de visar kan det sedan bli aktuellt med nödvändiga åtgärder.

Vad händer med högen?

Efter att övertäckningen slutförts kommer det inte längre någon synlig rök från avfallshögen. Dock luktar det fortfarande på området. Det antas enligt den tekniska rapporten som Botkyrka kommun har beställt att förbränningen i högen fortsätter, men med lägre intensitet. Släckningen gjordes inte med ett tätslutande material, utan med sand, vilket innebär att gas från förbränningen antas sippra ut från högen.

Rapportförfattarna, Liljemark Consulting AB, föreslår att temperaturmätningar genomförs flera gånger i veckan för att sedan glesas ut. Syftet med mätningarna är att kunna skatta avsvalningstrenden i avfallshögen. I rapporten står att ”Baserat på resultaten från första veckornas mätning kan en första bedömning av avsvalningsförfarandet göras. Denna kan ge en indikation om hur länge avsvalningsfasen kan pågå och massorna därmed behöver ligga kvar på området”.

Det är inte aktuellt att flytta högen i dagsläget, eftersom det finns en risk för att öppen brand och ny rökutveckling skulle uppstå om man bryter sandtäcket, drar isär soporna och därmed tillför syre.

Om påverkan på djurens bete och grödor

Länsstyrelsen samordnar även myndigheter och andra experter som kan göra bedömningar om risker för djurs hälsa och påverkan på grödor, foder, bete och livsmedel. Förutom expertis är den provtagning som görs i området viktiga bedömningsunderlag. Ett prioriterat område är att bedöma risker inför betessläpp i början av maj.

Enligt Erik Nordkvist, foderexpert och forskare på Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA), visar de mätresultat som hittills har redovisats inte på någon större risk för allvarlig påverkan på djur och fodergrödor. Men kompletterande provtagningar ska göras i början av maj, däribland markprover och prov på växande gröda. De görs i förebyggande syfte för att kunna verifiera de preliminära resultaten och antagandena.

När provsvaren är analyserade och klara kommer rekommendationer och svar på frågor att kunna ges. De publiceras då på kommunens webbplats botkyrka.se/kagghamrabrand och på Länsstyrelsens webbplats.

Tidslinje över kommunens arbete

Botkyrka kommun har sedan NM Trading och Transport AB etablerade sig i Kagghamra bedrivit en aktiv tillsyn av verksamheten utifrån gällande lagar och regler. I april publicerade kommunen därför en tidslinje som bland annat redovisar att det gjorts drygt 60 besök av kommunens medarbetare sedan 2007. Tidslinjen finns på botkyrka.se/kagghamrabrand och omfattar sammanlagt 12 sidor med detaljerade uppgifter kring den granskning som gjorts.

Granskning

Kommunens krisledningsnämnd har beslutat att två oberoende och externa granskningar av kommunens agerande ska genomföras med anledning av branden i Kagghamra. Den ena granskningen avser miljö- och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens hantering av den verksamhet som bedrivits vid avfallsanläggningarna i Kagghamra och Kassmyra. Den andra avser kommunens krishantering i samband med branden i Kagghamra. Vilken aktör som kommer att genomföra de oberoende granskningarna är ännu inte klart. Vi kommer att återkomma med information om detta samt tidsplanen för granskningen så snart detta är fastställt.

Samarbete med andra aktörer

Kommunen har en löpande dialog med Nynäshamn och andra Södertörnskommuner för att de ska kunna ha god insyn i våra åtgärder och kunna fatta sina egna beslut. Det gäller både för hanteringen kring till exempel luftrenare, men vi samarbetar också med dem kring mätningar och provsvar. Vi samarbetar också med flera olika myndigheter för konsultation kring provresultat. Detta arbete samordnas av Länsstyrelsen i Stockholm.

Vem kommer stå för kostnaderna som uppstått?

Den 5 mars beslutade Botkyrka kommuns krisledningsnämnd att kommunen kan komma att gå in som garant för kostnader för nödvändiga åtgärder i NM Trading & Transport AB:s och Resurs-Recycling i Stockholm AB:s avfallsanläggningar i Kagghamra och Kassmyra. Ett ytterligare krafttag för att begränsa påverkan på boende, djur och natur.

Krisledningsnämnden beslutade också att kommunen kommer att återkräva dessa kostnader från den eller de som orsakat kostnaden, exempelvis verksamhetsutövare och markägare.

Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) har konstaterat att vi sätter Botkyrkaborna främst och kommer att ta vårt ansvar, även när andra aktörer inte tar sitt. Men vi är lika tydliga med var det ekonomiska ansvaret ska falla framöver: hos dem som tjänat pengarna på denna verksamhet och de som underlåtit att göra de åtgärder som lagen kräver. Ebba Östlin menar också att det här är en mycket lukrativ och nästintill okontrollerad bransch, och att det är fullständigt oacceptabelt att skattebetalarna ska behöva ta notan för kriminella bolag och ansvarslösa markägare.

Botkyrka kommun har under många år försökt stoppa verksamheten i Kagghamra, men de beslut som fattats har upphävts av både länsstyrelsen och miljödomstolen till förmån för markägaren och bolag som överklagat.

Med anledning av situationen i NM Trading & Transport AB:s samt dess dotterbolag Resurs-Recycling i Stockholm AB:s avfallsanläggningar i Kagghamra och Kassmyra kan det uppstå behov av olika åtgärder för att undvika kort- och långsiktiga skador på miljön och människors och djurs liv och hälsa.

Miljöbalken ställer tydliga krav på verksamhetsutövaren och markägaren att både agera förebyggande för att undvika miljöskador och att avhjälpa uppkomna skador. I skrivande stund är konkurs inledd i NM Trading & Transport AB och konkursboet har aviserat att medel saknas. Ansvaret kan därför komma att hamna på markägaren. I vissa fall kan det behövas att kommunen initialt står som garant för vissa kostnader för nödvändiga åtgärder. Kommunen kommer då att kräva ersättning från de som orsakat kostnaden, exempelvis verksamhetsutövare och markägare.

Kartbild över området en kilometer närmast branden i Kagghamra

Klicka för större bild. Karta över området med en radie på 1 kilometer från brandplatsen.

Kontaktuppgifter

Medborgarcenter

08-530 610 00

medborgarcenter@botkyrka.se

Andra har även läst