Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Oberoende granskning visar att Botkyrka kommun lyckats väl i hanteringen av branden i Kagghamra

09 september 2021

Kommun och politik

Idag presenteras resultatet av en av två oberoende granskningar som beställts av kommunen. Denna rapport har beställts av Kommunfullmäktiges presidium i Botkyrka kommun för att se över kommunens hantering av branden i Kagghamra.

Granskningen har genomförts av KPMG och visar att krisen, som samordnats av kommunens centrala krisledningsfunktion, hanterats i huvudsak väl.

KPMG pekar också på några brister och lämnar rekommendationer om hur kommunen bör agera för att ytterligare stärka krisberedskapen.

Botkyrka kommun välkomnar rapporten och möjligheten att dra lärdom av slutsatserna i kommunens framtida krishantering.

 – Vi välkomnar rapporten. Det är mycket glädjande att ta del av slutsatserna och kunna konstatera att krishanteringen under mycket svåra förhållanden i stort har fungerat mycket väl. Nu närmast behöver vi diskutera slutsatserna i rapporten inom organisationen och säkerställa att lärdomarna från den här krisen bidrar till att vi stärker vår krishanteringsförmåga ytterligare utifrån utredningens rekommendationer, säger Marcus Ekman, ordförande kommunfullmäktige (s).

KPMGs rapport ”Botkyrka kommuns hantering av branden i Kagghamra” är ett resultat av den oberoende granskning som Kommunfullmäktiges presidium i Botkyrka beställde i maj i år. Granskningen omfattar såväl förvaltningsorganisationens centrala krishantering som den politiska organisationens beslutsfattande kopplat till branden.

Ur rapporten

KPMG:s övergripande uppfattning är att krishanteringen har fungerat bra:

”KPMG gör bedömningen att stora delar av Botkyrka kommuns hantering av krisen som uppstod i samband med branden i Kagghamra har varit väl genomförd”.

Det finns även några brister i Botkyrka kommuns hantering som lyfts fram i rapporten. Det har exempelvis inledningsvis saknats en utbildnings-och övningsplan och även om kommunen har ett beredskapsunderlag, har detta är inte varit välkänt i organisationen.

Slutligen har det funnits brister i samverkan med den statliga nivån och framförallt har Länsstyrelsen brustit i sin samverkan med kommunen. KPMG:s bedömning är i dessa delar att kommunen själv har vidtagit åtgärder för att säkra nödvändig kompetens, även om detta kunde ha underlättats och snabbats på av en bättre statlig samordning.

Granskningen av miljö- och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens hantering av branden, som även den beställts av Kommunfullmäktiges presidium, förväntas vara klar inom kort.

Kontaktuppgifter

Kontakt vid pressfrågor
08 530 620 40

Andra har även läst