Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Upptäckt av föroreningar i Kagghamra

01 december 2021

Boende och närmiljö

Botkyrka kommun genomför kontinuerligt mätningar av föroreningshalter kring avfallshögen i Kagghamra för att kunna upptäcka avvikelser. Vid en mätning upptäcktes förhöjda halter av PFAS. Halterna är högre än vid tidigare mätningar då mängden PFAS legat under riktvärdena. Kommunen mottog provresultaten den 15 november 2021 och inledde omgående åtgärdshantering. Kommunen har ännu inte mottagit den fulla rapporten men väljer att agera skyndsamt.

Kommunens och externa experters initiala bedömning är att föroreningarna härrör från avfallshögen och rinner ut genom ett dräneringsrör.

Kommunens åtgärder

Uppdatering 6/12

Kommunens krisledningsnämnd har den 6 december beslutat att vidta omedelbara åtgärder för att samla upp, omhänderta och rena det förorenade vattnet. Detta för att förhindra att föroreningarna ska kunna spridas i miljön. Åtgärderna kommer att göras på den felandes bekostnad.

Nästa steg

Kommunen kommer att genomföra ytterligare utredningar kring PFAS-föroreningarna för att fastställa vidare hantering.

Grundvatten

Kommunen mäter kontinuerligt halten av föroreningar i grundvattnet. Den senaste mätningen gjordes 19 oktober 2021 och halterna av PFAS ligger under SGU´s (Sveriges geologiska undersökningar) riktvärden.

Andra har även läst