Öppna mobilmenyn

Samlingssida för mätningar och analyser

Kommunen har sedan ett tidigt skede av branden gjort ett flertal mätningar av luft, mark och vatten i området runt Kagghamra. Vi kommer att fortsätta våra mätningar för att följa upp vilka konsekvenser branden får på miljön.

Kommunens mätningar

Mätningarna har initierats av kommunen och har utförts och analyserats av externa aktörer. Vi har sedan löpande redovisat resultaten av mätningarna på webbplatsen. Efter avslutade mätningar dröjer det i regel några veckor tills resultaten är färdigställda.

Beräkningar av nedfall på marken

Publicerad den 7 maj. Rapporten är framtagen för att ligga till grund för ytterligare provtagningar av ytlig jord samt växande gröda. Den visar att blyhalterna i luften från branden under de värsta dygnen med råge underskrider gränsvärdet (0,5 μg/m3). Det mesta av nedfallet på marken har skett intill brandområdet, inom 500 meter från branden. Rapporten bygger på vissa antaganden och det finns osäkerheter.

De tidigare provtagningarna av mark i Tegelvreten, Söderängstorp och intill brandplatsen har inte visat på några förhöjda halter av föroreningar i ytlig jord.

Rapporten i sin helhet Pdf, 686.2 kB.

Sammanfattning av rapporten

Mätningar av PAH och tungmetaller

Resultaten av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och tungmetaller från filter i mätstationerna i Söderängstorp och Tegelvreten. Mätningarna genomfördes av Stockholms luft- och bulleranalys (SLB) och kommunen publicerade en sammanfattning den 16 mars.

Rapporten från SLB Powerpoint, 6.8 MB.

Kommunens sammanfattning av preliminära resultat

Mätning av flyktiga organiska ämnen

Den 9 mars publicerade kommunen en rapport från Universitetet i Oslo om flyktiga organiska ämnen i röken. Några ämnen som mättes var bensen, styren och toluen.

Rapporten i sin helhet (på engelska) Pdf, 1.6 MB.

Kommunens information om rapporten, inklusive utlåtande från Centrum för arbets- och miljömedicin

Under vecka 10 och vecka 19 genomförde IVL Svenska Miljöinstitutet mätningar av flyktiga organiska ämnen på uppdrag av kommunen. Resultaten med analyser redovisas i två rapporter.

Rapport från IVL om flyktiga organiska ämnen vecka 10 Pdf, 889.2 kB.

Rapport från IVL om flyktiga organiska ämnen vecka 19 Pdf, 829.3 kB.


Fotografi som visar placering av provtagare vid den första mätningen

Karta som visar mätpunkter vid den andra mätningen Pdf, 338.6 kB.

Partikelhalter och spridningsprognoser

Redovisning av mätning av partiklar PM10 och PM2.5 vid fyra platser i Kagghamra den 31 januari. Mätningarna genomfördes av Stockholms luft- och bulleranalys (SLB).

Rapporten från SLB Powerpoint, 4.3 MB.

Mätdata redovisat per minut Excel, 28.7 kB.

Stockholms luft- och bulleranalys (SLB) mäter halter av kvävedioxid, partiklar PM10 och PM2.5 samt sot vid två platser. Mätresultaten går att följa i realtid.

SLB:s mätningar av partikelhalter

Under perioden 28 januari–2 mars publicerades dagliga sammanfattningar av mätresultaten på botkyrka.se. Uppdateringarna upphörde efter att högen täckts med sand och rökutvecklingen därmed upphörde.

Dagliga uppdateringar 28 januari–2 mars

Provtagning i vatten och jord

Den 21 april publicerade kommunen en rapport som bygger på provtagningar i jord och vatten som i huvudsak utfördes 2–3 mars.

Rapporten i sin helhet Pdf, 14.1 MB.

Sammanfattning av rapporten

Den 19 februari publicerade kommunen en rapport efter att ha tagit prover i vatten och jord i området runt Kagghamra. Vattenprover togs på två ställen i Kagghamraån, i Kaggfjärden och i ett dike intill högen. Ytliga jordprover ingick i analysen.

Rapporten i sin helhet Pdf, 13.8 MB.

Kommunens information om provtagningen

Analys av flöden i grundvatten

Mätning av lakvatten

En första brand i högen släcktes av räddningstjänsten i november med vatten. Kommunen gjorde en analys av det vatten som samlades in och transporterades bort efter släckningen.

Kommunens information om mätresultaten

Räddningstjänstens mätningar

Södertörns Brandförsvarsförbund har gjort tre rapporter med rök- och luftmätningar. Rapporterna publicerades den 14 januari, 22 januari och 5 februari.

Räddningstjänstens rapporter

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: