Öppna mobilmenyn

Samlingssida för mätningar och analyser

Kommunen har sedan ett tidigt skede av branden gjort ett flertal mätningar av luft, mark och vatten i området runt Kagghamra. Vi kommer att fortsätta våra mätningar för att följa upp vilka konsekvenser branden får på miljön.

Kommunens mätningar

Mätningarna har initierats av kommunen och har utförts och analyserats av externa aktörer. Vi har sedan löpande redovisat resultaten av mätningarna på webbplatsen. Efter avslutade mätningar dröjer det i regel några veckor tills resultaten är färdigställda.

Pågående analyser

Mätningar av PAH och tungmetaller

Resultaten av utförda mätningar av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och tungmetaller från filter i mätstationerna i Söderängstorp och Tegelvreten. Vi har publicerat en sammanfattning av preliminära resultat. Rapporten publiceras i sin helhet när den är färdigställd.

Sammanfattning av preliminära resultat

Mätning av flyktiga organiska ämnen

Kommunen har gjort nya mätningar av organiska gaser i anslutning till brandplatsen i Kagghamra. Resultaten ska visa om halterna av föroreningar, däribland bensen, har minskat i den omfattning man hoppats på efter det att branden täckts över.

Slutförda analyser

Mätning av flyktiga organiska ämnen

Den 9 mars publicerade kommunen en rapport från Universitetet i Oslo om flyktiga organiska ämnen i röken. Några ämnen som mättes var bensen, styren och toluen.

Kommunens information om rapporten, inklusive utlåtande från Centrum för arbets- och miljömedicin

Rapporten i sin helhet (på engelska)PDF

Provtagning i vatten och jord

Den 19 februari publicerade kommunen en rapport efter att ha tagit prover i vatten och jord i området runt Kagghamra. Vattenprover togs på två ställen i Kagghamraån, i Kaggfjärden och i ett dike intill högen. Ytliga jordprover ingick i analysen.

Kommunens information om provtagningen

Rapporten i sin helhetPDF

Analys av flöden i grundvatten

Partikelhalter och spridningsprognoser

Stockholms luft- och bulleranalys (SLB) mäter halter av kvävedioxid, partiklar PM10 och PM2.5 samt sot vid två platser. Mätresultaten går att följa i realtid.

SLB:s mätningar av partikelhalter

Under perioden 28 januari–2 mars publicerades dagliga sammanfattningar av mätresultaten på botkyrka.se. Uppdateringarna upphörde efter att högen täckts med sand och rökutvecklingen därmed upphörde.

Dagliga uppdateringar 28 januari–2 mars

Mätning av lakvatten

En första brand i högen släcktes av räddningstjänsten i november med vatten. Kommunen gjorde en analys av det vatten som samlades in och transporterades bort efter släckningen.

Kommunens information om mätresultaten

Räddningstjänstens mätningar

Södertörns Brandförsvarsförbund har gjort tre rapporter med rök- och luftmätningar. Rapporterna publicerades den 14 januari, 22 januari och 5 februari.

Räddningstjänstens rapporter

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: