Öppna mobilmenyn

Eldstad, rökkanal och imkanal

För att få installera en eldstad måste du lämna in en anmälan. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen dras utanpå en fasad.

Du får inte påbörja installationen innan du fått ett beslut om startbesked. Är handlingarna som du lämnar in ofullständiga kommer du att behöva komplettera dem innan du får startbeskedet. När du fått startbeskedet i handen kan du påbörja din installation av eldstaden.

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren) redan i tidigt skede för att utröna förutsättningarna för installationen.

Innan du får börja använda din eldstad/rökkanal, ska den besiktas av sakkunnig brandkonsult eller skorstensfejarmästare. Då kontrolleras att eldstad och rökkanal installerats på rätt sätt, med rätt brandskydd och taksäkerhet. Efter godkänd besiktning skickas sotarintyg tillsammans med bestyrkt kontrollplan in till bygglovsenheten och vi skriver ut ett slutbesked. När du fått ditt slutbesked får du börja elda i din eldstad.

Ur regelsamling för byggande BBR 2008, 6:743 skorstenshöjd Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att erhålla god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i dess omgivning. Skorstenar ska också placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt i byggnaden eller överförs till närliggande byggnader.

Allmänt råd om Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW. De bör dels mynna över taknock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen om inte särskilda förhållanden föreligger. Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till bland annat förhärskande vindriktning, brandfara vid fastbränsleeldning och risken för gnistspridning.

Regler för beräkning av skorstenshöjd för eldstäder med en märkeffekt över 60 kW ges ut av Naturvårdsverket.

Vid gaseldning med fläktförstärkt avgaskanal bör denna utformas med minst de mått som anges i Svenska Gasföreningens energigasnormer, EGN 01 kapitel 7.9.4.4 (BFS 2008:6)

illustration tak
Illustration översikt hus
Illustration husfasaden mot trädgården
Illustartion på gavel med skorsten.
Illustration på gavel med skorsten som är fleplacerad. Skorstenen är överstruken för att illustrera hur det inte ska se ut.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: