Öppna mobilmenyn

Kommunägd mark

Markupplåtelse

Botkyrka kommun ansvarar för alla slags upplåtelser av offentlig plats, till exempel idrottsevenemang, majbrasor, julgransförsäljning, cirkus/tivoli, uppställning av containrar och byggnadsupplag.

Ordningslagen säger att den som vill använda sig av offentlig plats måste ansöka om polistillstånd för detta. I vissa fall måste även Brandmyndigheten ge tillstånd.

Botkyrka kommun tar ut en avgift för markupplåtelse av offentlig plats enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige med stöd av avgiftslagen (1957:259).

Ansökan

För att söka tillstånd fyller du i en blankett som går att ladda ner från polisens webbplats. Blanketten heter "Ansökan om tillstånd" och gäller offentlig tillställning, allmän sammankomst och begagnande av offentlig plats. Observera att polisen tar ut en avgift för detta tillstånd och den avgiften måste vara betald innan de börjar handlägga ärendet.

När du har lämnat blanketten till Polisen skickas den till Botkyrka kommun med förfrågan om upplåtelse av offentlig plats. Kommunen gör ett yttrande med villkor som den som söker tillståndet skall rätta sig efter.

Polisen.se

Olovliga bostättningar

I Botkyrka kommun har vi ett nära samarbete med polis, kronofogde och privata markägare för att kunna agera så snabbt som möjligt efter att vi fått en anmälan om en olovlig bosättning.

Så här ser processen ut:

  • Upptäckt och anmälan till kommunen via medborgarcenter.
  • Om det finns barn kontaktas socialtjänsten.
  • Om det är privat mark kontaktas markägaren som kan vända sig till polisen.
  • Om det är kommunal mark meddelas bosättarna att det är kontaktas kronofogden och/eller polisen.
  • Avhysning och städning.

Privat mark

Om bosättningen är på privat mark kontaktas markägaren som i sin tur kontaktar polis och kronofogde.

Kommunal mark

Är bosättningen på kommunal mark så skickar vi ett meddelande vidare till vårat vaktbolag. Våra väktare besöker platsen och informerar om vilka reglar som gäller. Om det finns barn i bosättningen kontaktas socialtjänsten.

Är bosättningen kvar efter att våra väktare varit på platsen påbörjas en begäran om avhysning och ibland kan det ta lång tid.

Om du upptäcker en olovlig bosättning kontaktar du kommunens medborgarcenter på telefonnummer 08-530 610 00. Du kan även göra en anmälan via ett felanmälanformulär på botkyrka.se eller via appen för felanmälan.

Anmäl en olovlig bosättning

Beskriv så gott det går var bosättningen är och hur fårhållandena ser ut på platsen. Det är också viktigt att du berättar om du sett barn i anslutning till bosättningen eller sett om någon far illa.

Tips: genom att göra anmälan via vår felanmälan app kan du skicka en kartbild över platsen och ange ungefärlig vägadress eller koordinater. På så sätt underlättar du för oss att hitta bosättningen.

Felanmälan

Efter avhysning

Efter en avhysning städas området runt bosättningen. Det kan ta några dagar beroende på entreprenörernas arbetsbelastning.

Kommunens medborgarcenter har inte möjlighet att återkoppla aktuell status till medborgare i varje enskilt fall, eftersom vi inte äger hela hanteringen. Men vet vi om att en bosättning är polisanmäld eller att städning är beställd informerar vi givetvis om det.

Senast uppdaterad: 15 september 2020

Hitta på sidan