Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Pågående arbeten med vatten och avlopp, VA

Forskningsprojekt testar olika reningstekniker av PFAS- föroreningar

I början av april 2022 inleder det statliga forskningsinstitutet RISE ett storskaligt fältförsök i Tullinge i Botkyrka för att testa olika tekniker för rening av PFAS- föroreningar i vatten.

Fältförsöket är en del av forskningsprojektet Testbed PFAS, vilket är ett samarbetsprojekt mellan RISE, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket. Målet är att hitta en lösning på problematiken med PFAS-föroreningar i mark och vatten.

Tester av tre olika reningstekniker kommer att genomföras vid Tullinge vattenverk. Försöken kommer att pågå under en tremånadersperiod.

Läs mer på RISE webbplats www.ri.se

Botkyrka kommun tar allt sitt dricksvatten från Norsborgs vattenverk.

Fältvägen/Fridhemsvägen

Under vinter/våren 2022 kommer reparationsarbeten på vatten- och avloppsledningar påbörjas på Fältvägen och Fridhemvägen i Tumba.

Renoveringen omfattar vattenledningar och avlopp på servis och stamledning till fastigheter på Fältvägen och Fridhemsvägen. Se bifogad karta. Pdf, 194 kB.

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servisanslutning, vilket kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden. Även avstängning av vatten kommer att ske men aviseras någon dag innan arbetet utförs.

Arbetet planeras att påbörjas under januari 2022 och kommer att pågå i cirka fyra månader.

Utförande entreprenör: Pollex AB
Vid frågor, kontakta VA-eheten på 08-530 610 00.

Tidigare utskickat informationsbrev finns att läsa här. Pdf, 576.1 kB.

Dagvattenparker i Fittja

I Fittja byggs två nya dagvattenparker; en på Fittja äng och en i Lottalund. Dagvattenparkerna är en miljösatsning som bidrar till en bättre vattenmiljö i Albysjön och Mälaren. Satsningen innebär också ett fortsatt rent dricksvatten genom att dagvattnet renas, samtidigt som vi skapar en spännande stadsmiljö för Botkyrkaborna.

Läs mer om dagvattenparkerna i Fittja här.

Markarbeten för ny huvudvattenledning Norsborg-Fittja

Stockholm Vatten planerar för en ny huvudvattenledning för dricksvatten mellan Norsborgs vattenverk och Fittjaskolan i Botkyrka. Byggstart våren 2024.

Under vecka 18-20, 2 maj till 20 maj 2022 genomför Stockholm Vatten och Avfall förberedande markarbeten. Marken ska undersökas i Hallunda, Norsborg och Fittja.

En borrbandvagn tar små jordprover i marken som sedan analyseras på ett laboratorium. Arbetet tar ett par dagar vid varje kvarter och utförs vardagar på dagtid.

Arbetet utförs av Structor och Kartverkstan på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall, www.svoa.se

Läs mer i informationsbrevet. Pdf, 581.5 kB.

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan