Öppna mobilmenyn

VA-plan

Botkyrka kommuns VA-plan med sina bilagor är ute på remiss fram till den 24 januari 2022. Detta innebär att du har möjligheter att lämna synpunkter på kommunens VA-plan.

Under 2021 har en kommunövergripande projektgrupp tagit fram en VA-plan. VA-planen med bilagor innehåller bland annat kriterier för bedömning av områden som ska omfattas av VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse och förväntade utbyggnadsplaner enligt översiktsplan.

Den innehåller även handlingsplaner med de åtgärdsbehov som identifierats för att kunna uppnå målen i VA- och dagvattenstrategin 2021.

VA-planen 2021

VA-planen 2021 består av ett huvuddokument samt tre bilagor:

  • I Bilaga 1 beskrivs VA-utbyggnadsplanen i befintlig bebyggelse.
  • I Bilaga 2 beskrivs VA-behov som konsekvens av kommunens förväntade utbyggnadsplaner.
  • I Bilaga 3 följs upp de åtgärder som har listas upp i kommunövergripande dricksvattenutredning samt beskrivs vilka aktiviteter som behöver utföras för att uppnå målen i VA- och dagvattenstrategin.

Lämna din synpunkt

Synpunkter på VA-planen lämnas till och med 24 januari 2022.Frivilligt

Frivilligt

Botkyrka kommun värnar om din integritet och det är viktigt att du känner dig trygg i din kontakt med kommunen. Reglerna om personuppgiftsbehandling finns i dataskyddsförordningen (GDPR), och anger bland annat vilka krav som måste uppfyllas för att en personuppgiftsbehandling ska vara tillåten.

Här kan du läsa mer om hantering om personuppgifter.

Senast uppdaterad:

Kontakt

va@botkyrka.se

Telefon via medborgarcenter
08-530 610 00

Senast uppdaterad: