Öppna mobilmenyn

Pågående arbeten med VA

VA-Grödinge Sibble

Utbyggnad av vattenledningar i Sibble pågår och beräknas bli klart under hösten 2020.

För anslutning ska VA-avdelningens anslutningsprocess följas och en bygganmälan ska göras till bygglovsenheten.


VA-Kagghamra

Nu är det klart för anslutning till det allmänna vatten- och spillvattennätet.

Orsaken till att det har tagit så lång tid beror på att vattenprovtagningen inte har blivit godkänt enligt Livsmedelverkets gränsvärden.

Gränsvärden för enskilda brunnar och kommunalt distribuerat vatten skiljer sig på några punkter och det är värdet för mikroorganismer som inte har nått godkänt gränsvärde i Kagghamra. Gränsvärdet för kommunalt vatten är 100 CFU/ml och för enskilda brunnar 1000 CFU/ml. En vanlig orsak är låg omsättning på vattnet. För att fortsätta med omsättning av vattnet kommer vi att fortsätta med underhållsspolning och provtagning under en längre tid.

Botkyrka kommun har beslutat att alla som behöver en pumpstation för spillvattnet kommer att få den levererad av kommunen. Det innebär att alla fastigheter behandlas lika i området när det gäller behov av pumpstation.

Information har skickats ut till de fastigheter som behöver egen LTA-pump.

Läs mer om anslutning till kommunalt VA

VA-Skårdal

Just nu pågår arbetet med utbyggnad av vatten och avlopp i Skårdal. Området ligger vid sjön Aspen nordväst om Tumba. Området är inte detaljplanelagt och karakteriseras av en blandad bebyggelse med både permanentboende och fritidshus.

Dagvattenparker i Fittja och Alby

De planerade dagvattenparkerna i Fittja och Alby är en miljösatsning som bidrar till en bättre vattenmiljö i Albysjön och Mälaren. Satsningen innebär också ett fortsatt rent dricksvatten genom att dagvattnet renas, samtidigt som vi skapar en spännande stadsmiljö för Botkyrkaborna.

Dagvatten är tillfälliga flöden av regn och smältvatten. När dagvattnet rinner över exempelvis en asfaltsyta för det med sig föroreningar (metaller, trafikföroreningar med mera) som finns på ytan. Om vattnet inte renas följer föroreningarna med vattnet ut i sjöar åar och bäckar.

I norra Botkyrka leds det mesta av dagvattnet till en stor dagvattentunnel som sträcker sig från Norsborg genom Albyberget till utloppet i Albysjön. Dagvattnet renas inte längs med vägen och därmed följer föroreningarna med ut i Albysjön som ligger i Östra Mälarens vattenskyddsområde. Östra Mälarens vattenskyddsområde försörjer stora delar av Stockholm med dricksvatten.

Dagvattenparker i Fittja

Vi kommer att börja med att anlägga två dagvattenparker i Fittja, den ena på Fittja äng och den andra öster om E4:an som döpts till Lottalund. De nya dagvattenparkerna är en del av en stor miljösatsning vars främsta syfte är att minska utsläpp av föroreningar via dagvattnet till Albysjön och Mälaren. Albysjön och Mälaren ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde som är till för att skydda dricksvattenproduktionen i Norsborgs vattenverk.

Dagvattenparkerna har många fördelar, till exempel skapar de nya vattenmiljöerna och grönytorna nya livsmiljöer för växter, insekter och fåglar, främjar biologisk mångfald och en större artrikedom.

Attraktiva parkmiljöer runt dammarna

Samtidigt som de nya dagvattenparkerna anläggs komer vi att skapa en spännande miljö runt dammarna för botkyrkaborna att vistas i. Vi kommer också att skapa platser som ger bra pedagogiska möjligheter för förskolor och skolor.

Lekplatsen, de öppna gräsytorna och parkens gröna karaktär är kvalitéer som ska bevaras när parken ska rustas upp. Målet är att stärka Fittja äng som stadsdelspark, mötesplats och evenemangsplats. Några exempel är nya sittplatser och grillplatser, blomrabatter och buskar. En ny bredare, och ur översvämningssynpunkt mer strategiskt placerad, gång- och cykelväg kommer att anläggas längs med Albysjön och belysningen kommer att förbättras i hela parken. Dialoger har förts med både boende och verksamma i Fittja inför planeringen av parkens nya platser.

Beslut om att avbryta upphandlingen "Dagvatten Norra etapp 1 Fittja Dagvattenparker" togs i samhällsbyggnadsnämnden respektive tekniska nämnden den 22 oktober 2019. Upphandlingen avbröts på grund av att uppställda krav inte var uppfyllda. Kommunen ska se över hur vi så snart som möjligt kan gå ut med en ny förfrågan.

Dagvattenpark i Alby

Dagvattenparken på Alby äng planeras att starta med projektering under 2020.

Senast uppdaterad: 14 september 2020

Hitta på sidan