Öppna mobilmenyn

Pågående arbeten med VA

VA-Grödinge Sibble

Utbyggnad av vattenledningar i Sibble pågår och beräknas bli klart under hösten 2020.

För anslutning ska VA-avdelningens anslutningsprocess följas och en bygganmälan ska göras till bygglovsenheten.


VA-Kagghamra

Under 2020 blev det klart för anslutning till det allmänna vatten- och spillvattennätet i Kagghamra.

Alla som behöver en pumpstation för spillvattnet kommer att få den levererad av kommunen.

Information har skickats ut till de fastigheter som behöver egen LTA-pump.
Läs mer här om anslutning till kommunalt VA

VA-Skårdal

Just nu pågår arbetet med utbyggnad av vatten och avlopp i Skårdal. Området ligger vid sjön Aspen nordväst om Tumba. Området är inte detaljplanelagt och karakteriseras av en blandad bebyggelse med både permanentboende och fritidshus.

Dagvattenparker i Fittja och Alby

De planerade dagvattenparkerna i Fittja och Alby är en miljösatsning som bidrar till en bättre vattenmiljö i Albysjön och Mälaren. Satsningen innebär också ett fortsatt rent dricksvatten genom att dagvattnet renas, samtidigt som vi skapar en spännande stadsmiljö för Botkyrkaborna.

Dagvatten är tillfälliga flöden av regn och smältvatten. När dagvattnet rinner över exempelvis en asfaltsyta för det med sig föroreningar (metaller, trafikföroreningar med mera) som finns på ytan. Om vattnet inte renas följer föroreningarna med vattnet ut i sjöar åar och bäckar.

I norra Botkyrka leds det mesta av dagvattnet till en stor dagvattentunnel som sträcker sig från Norsborg genom Albyberget till utloppet i Albysjön. Dagvattnet renas inte längs med vägen och därmed följer föroreningarna med ut i Albysjön som ligger i Östra Mälarens vattenskyddsområde. Östra Mälarens vattenskyddsområde försörjer stora delar av Stockholm med dricksvatten.

Dagvattenparker i Fittja

Vi kommer att börja med att anlägga två dagvattenparker i Fittja, den ena på Fittja äng och den andra öster om E4:an som döpts till Lottalund. De nya dagvattenparkerna är en del av en stor miljösatsning vars främsta syfte är att minska utsläpp av föroreningar via dagvattnet till Albysjön och Mälaren. Albysjön och Mälaren ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde som är till för att skydda dricksvattenproduktionen i Norsborgs vattenverk.

Dagvattenparkerna har många fördelar, till exempel skapar de nya vattenmiljöerna och grönytorna nya livsmiljöer för växter, insekter och fåglar, främjar biologisk mångfald och en större artrikedom.

Attraktiva parkmiljöer runt dammarna

Samtidigt som de nya dagvattenparkerna anläggs komer vi att skapa en spännande miljö runt dammarna för botkyrkaborna att vistas i. Vi kommer också att skapa platser som ger bra pedagogiska möjligheter för förskolor och skolor.

Lekplatsen, de öppna gräsytorna och parkens gröna karaktär är kvalitéer som ska bevaras när parken ska rustas upp. Målet är att stärka Fittja äng som stadsdelspark, mötesplats och evenemangsplats. Några exempel är nya sittplatser och grillplatser, blomrabatter och buskar. En ny bredare, och ur översvämningssynpunkt mer strategiskt placerad, gång- och cykelväg kommer att anläggas längs med Albysjön och belysningen kommer att förbättras i hela parken. Dialoger har förts med både boende och verksamma i Fittja inför planeringen av parkens nya platser.

Dagvattenpark i Alby

Dagvattenparken på Alby äng planeras att starta med projektering under 2020.

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan